A furt to mpv po novom

Pri toľkých zmenách som sa rozhodla vytvoriť nový článok. Budú v ňom obsiahnuté všetky možnosti, teda z oboch článkov. Ako u mňa býva zvykom, ako predlohu použijem svoj konfiguračný súbor vo vysokom nastavení pre silnejšie stroje, ktorý sa dá stiahnuť z tohoto servera. Budem sa venovať tzv. základnej konfigurácii a zbežne aj vytváraniu vlastných profilov. Medzi rečou si spomenieme aj použite dodatočných lua skriptov.

 

Manuálová stránka:

man mpv

Pomoc:

mpv -h
mpv --help
mpv -help

Rozšírená pomoc (možností je samozrejme viac):

mpv --vo=help
mpv --ao=help
mpv --profile=help
mpv --show-profile=gpu-hq
mpv --hwdec=help
mpv --scale=help
mpv --dscale=help
mpv --cscale=help
mpv --tscale=help
mpv --video-sync=help
mpv --sws-scaler=help
mpv --target-prim=help
mpv --target-trc=help
mpv --audio-channels=help
mpv --af-defaults=help

Zoznam možností:

mpv --list-options

Zoznam nastavení:

mpv --list-properties

Zoznam dostupných protokolov:

mpv --list-protocols

Pre debugging sa používa tento príkaz:

mpv --no-border

Kompletná príručka sa nachádza tu, pre základné nastavenia, pre klávesové skratky a pre ovládanie OSC.

 

Inštalácia programu:

Máme k dispozícii dve verzie. Stabilná je v oficiálnych repozitároch Archu, developerská v AUR. mpv-scripts dodatočné sú skripty vydané priamo vývojármi mpv. Užívateľské skripty sa dajú nájsť tu. mpvconfigurator je grafická nadstavba pre nastavenia.

sudo pacman -S mpv
yay -S mpv-git
yay -S mpv-git
yay -S mpv-scripts
yay -S mpvconfigurator

Skripty sa automaticky načítajú z tejto zložky: ~/.config/mpv/scripts. Pri použití s príkazovým riadkom použitie vyzerá takto:

mpv --script=/cesta/ku/skriptu.lua

 

Konfigurácia mpv:

Celosystémový konfiguračný súbor sa nachádza v /etc/mpv. Ide encoding-profiles.conf o základný profil vygenerovaný pri inštalácii.

Užívateľské konfiguračné súbory sa nachádzajú v ~/.config/mpv. Podporované sú tri možností nastavení (čiže tri súbory). Prvým je config, ktorý upravuje základné parametre pre obraz, zvuk či titulky. Druhým input.conf, ktorým si môžeme upraviť klávesové skratky či prispôsobiť ovládanie myšou. Posledným je lua-settings/osc.conf, vďaka ktorému si upravíme ON SCREEN DISPLAY.

 

Ako obvykle, súbor si musíme otvoriť pomocou nejakého textového editoru.

gedit ~/.config/mpv/config

Kompletný zoznam možností aj s opisom je tu.

 

Základné nastavenia:

## General Settings ##
autofit-larger='90%x90%'
write-filename-in-watch-later-config='yes'
ignore-path-in-watch-later-config='yes'
chapter-merge-threshold='100'
stop-playback-on-init-failure='yes'
stop-screensaver='yes'
save-position-on-quit='yes'
watch-later-directory='~/.cache/watch_later/'
prefetch-playlist='yes'
force-seekable='yes'

autofit-larger nastavuje maximálnu veľkosť otvoreného okna. Veľkosť sa meria v pixeloch alebo percentách.

write-filename-in-watch-later-config povolí alebo zakáže sledovanie konfiguračného súboru s názvami súborov. To znamená, že do súboru v watch_later sa uloží cesta ku videu i jeho názov. Toto nastavenie môže predstavovať bezpečnostné riziko. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

ignore-path-in-watch-later-config povolí alebo zakáže ignorovanie cesty ku súboru (použije sa iba názov) pri rozosledovaných videách. Ak video premiestnime, neovplyvní to pokračovanie v prehrávaní. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

chapter-merge-threshold opravuje prípadné chyby v následnom časovom rozostupe kapitol v mkv súboroch. Predvolená hodnota je 100.

stop-playback-on-init-failure povolí alebo zakáže zastavenie prehrávanie videa, ak zlyhá inicializovanie zvuku či obrazu. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Pre terminálový prehrávač je predvolená hodnota no. Pre prehrávače postavené na libmpv je predvolená hodnota yes.

stop-screensaver=yes zakáže spustenie šetriča obrazovky. Tento zápis je závislý na X API. V prípade, že šetrič obrazovky ho má zle nastavený, táto varianta nefunguje. Vtedy sa môže použiť heartbeat-cmd=”xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &” alebo heartbeat-cmd=”šetrič_obrazovky-command –deactivate”. Existuje aj profichodné nastavenie no-stop-screensaver.

save-position-on-quit povolí alebo zakáže automatické uloženie pozície prehrávaného videa a pri opätovnom spustení sa pokračuje od poslednej pozície. Vytvorí sa zložka ~/.config/mpv/watch_later, v ktorej sú uložené všetky rozpozerané videá. Predvolene je táto funkcia zakázaná, ale aj vtedy je dostupná zatvorením prehrávača pomocou SHIFT+Q. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Predvolená hodnota je no.

watch-later-directory nastavuje cestu pre zložku save-position-on-quit.

prefetch-playlist povoľuje alebo zakazuje prednačítanie playlistu počas prehrávania toho súčasného. Funguje tak, že iba otvorí URL adresa nasledujúcej položky. Nefunguje s youtube-dl a ani nikdy nebude.  Vysoko experimentálne. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

force-seekable povoľuje alebo zakazuje násilné nastavovanie pozície v dátach. V prípade, že tie dáta sú vo vyrovnávacej pamäti, je vysoká šanca na úspech.

 

Nastavenia pre video:

## Video Settings ##
vo='gpu'
scale='ewa_lanczossharp'
cscale='ewa_lanczossharp'
dscale='mitchell'
scale-antiring='0'
cscale-antiring='0'
tscale='oversample'
interpolation='yes'
video-sync='display-resample'
sigmoid-upscaling='yes'
correct-downscaling='yes'
deband='yes'
dither-depth='auto'
temporal-dither='yes'
opengl-pbo='yes'
sws-scaler='gauss'
target-prim='bt.709'
target-trc='srgb'
gamma='-2'

vo určí ovládač pre video výstup. Čiarka sa používa ako “záložný” v prípade nedostupnosti prvej možnosti, použije sa druhá nadefinovaná. Je dostupných niekoľko možností: gpu (predvolená možnosť), vdpau, xv, vaapi, x11, null, image, tct, caca, drm. Ak vyberieme zlý ovládač video výstupu, mpv sa nespustí! Pôvodné opengl bolo nahradené gpu.

scale nastavuje škálovanie. Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample. Pre viac možností sa treba pozrieť do rozšírenej pomoci.
bilinear je rýchle, no s nízkou kvalitou.
spline36 poskytuje strednú kvalitu i rýchlosť. Pre opengl-hq ide o predvolenú hodnotu.
lanczos taktiež poskytuje strednú kvalitu i rýchlosť. Všeobecne sa považuje sa horšiu voľbu ako spline36. Ale nakoľko vytvára trochu ostrejší obraz, niekedy je jeho použitie výhodnejšie. Nastavuje sa cez scale-radius. Ale odporúča sa, hodnotu nemeniť.
ewa_lanczos je pomalý, ale pomerne kvalitný. Nastavuje sa pomocou scale-radius. Zvyšujúce sa hodnoty vytvárajú ostrejší obraz, no zároveň i kruhové artefakty okolo obrysov.
ewa_lanczossharp je vylepšená verzia predošlého filtra. Najlepšia možnosť.
mitchell sa upravuje pomocou dvoch parametrov. scale-param1 a scale-param2. Veľmi vhodný pre zmenšovanie (downscaling, dscale)
oversample je verzia založená na „najbližšom susedovi“, pri ktorej pixely vytvárajú prekrývajúce sa hrany, namiesto zaoblených. Veľmi vhodný pri „pohyboch“ (tscale).
custom, čiže užívateľom nastaviteľné, sa dajú upravovať pomocou scale-shader.

cscale nastavuje škálovanie pre chroma (farby). Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample. Pre viac možností sa treba pozrieť do rozšírenej pomoci.

dscale nastavuje škálovanie obrazu pri jeho zmenšovaní. Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample. Pokiaľ nie je určené, hodnota sa berie so scale. Pre viac možností sa treba pozrieť do rozšírenej pomoci.

tscale nastavuje škálovanie obrazu pri pohybe na oversample alebo triangle. Dá sa použiť iba v prípade, že je povolené interpolation. Rozoznávame bilineárne, spline36, lanczos, ewa_lanczos, ewa_lanczossharp, mitchell, oversample. Predvolená hodnota je mitchell. Pre viac možností sa treba pozrieť do rozšírenej pomoci.

scale-antiring nastavuje filter na odstránenie kruhových obrysov. No zároveň môže vytvoriť iné nežiadúce artefakty. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0.0 po 1.0. Predvolená hodnota je 0.0, ktorá filter zakazuje. Neovplyvňuje špeciálne filtre bilinear a bicubic_fast.

cscale-antiring nastavuje filter na odstránenie kruhových obrysov pre chroma (farbu). No zároveň môže vytvoriť iné nežiadúce artefakty. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0.0 po 1.0. Predvolená hodnota je 0.0, ktorá filter zakazuje. Neovplyvňuje špeciálne filtre bilinear a bicubic_fast.

interpolation znižuje chvenie. Aby tento parameter nebol automaticky zakázaný, je potrebné do konfiguračného súboru pridať aj video-sync=display-resample. No tento parameter môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Závisí od video-sync. Ak nie je nastavený aj tento parameter, je zakázaný. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

video-sync určuje, ako mpv synchronizuje audio a video. Najbežnejšia hodnota je display-resample, ktorá prevzorkuváva zvuk podľa videa. Taktiež sa pokúša upraviť rýchlosť zvuku. Nastavuje časovanie pokúšajúc sa nepreskakovať či neopakovať snímky pri prehrávaní napríklad videa s 24fps pri obnovovacej frekvencii 24Hz. Ďalej rozoznávame audio, display-resample-vdrop, display-resample-desync, display-vdrop, display-adrop, display-desync, desync.

sigmoid-upscaling určí, že pri prevzorkovávaní sa použije sigmoidálna transformácia farieb pre zabránenie vzniku kruhových obrysov. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

correct-downscaling nastaví vyššiu kvalitu pre zmenšovaní, no za cenu zníženia výkonu. Veľmi výhodné pri anamorfných videách. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

deband znižuje množstvo viditeľných artefaktov. Ale na druhej strane, mierne rozmazáva drobné detaily. No poskytuje viac výhod ako nevýhod, preto je tento parameter pomerne neškodný. Vynechanie je vhodné napríklad pri nedostatočnom výkone. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

dither-depth nastavuje hĺbku farieb na automatické rozoznávanie. Rozlišujeme no, kedy je funkcia zakázaná, číslo, pri ktorom sa nastaví požadovaná bitová hĺbka a auto, pri ktorej sa v prípade neschopnosti detekcie, predpokladá 8 bitová hĺbka.

temporal-dither na každom snímku pomocou zmeny orientácie aktivuje priebežnú zmenu medzi ôsmymi rozličnými vzormi. Môže spôsobiť blikanie obrazu. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Aktivuje sa iba v prípade, že je povolený dithering všeobecne pomocou paramtera dither-depth.

opengl-pbo povoľuje alebo zakazuje tzv. OpenGL Pixel Buffer Object. Na niektorých počítačoch môže prehrávanie zrýchliť (najmä pri veľmi vysokých rozlíšeniach). Na iných zase spomaliť. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

sws-scaler nastaví algoritmus pre škálovanie. Je dostupných niekoľko možností: fast-bilinear, bilinear, bicubic, x, point, area, bicublin, gauss, sinc, lanczos, spline. Predvolená hodnota je bicubic.

target-prim určuje primárne voľby displeja, ku ktorým sa prispôsobia farby. Rozoznávame auto (predvolená hodnota), bt.470m, bt.601-525, bt.601-625, bt.709, bt.2020, apple, adobe, prophoto, cie1931, dci-p3, v-gamut, s-gamut.

target-trc určuje vlastnosti prenosu (gama). Farby budú upravené podľa tejto krivky. Rozoznávame auto (predvolená hodnota), bt.1886, srgb, linear, gamma1.8, gamma2.2, gamma2.8, prophoto, pq, hlg, v-log, s-log1, s-log2.

gamma upravuje hodnotu jasu. Hodnoty sa môžu pohybovať v rozmedzí od -100 po 100. Predvolená hodnota je 0.

 

Nastavenia pre audio:

## Audio Settings ##
ao='alsa,pulse'
audio-channels='empty'
volume-max='150'
audio-file-auto='fuzzy'
audio-pitch-correction='yes'

ao nastavuje výstup pre zvuk. Dostupné možnosti sú: alsa, oss, jack, openal, pulse, sdl, null, pcm.

audio-channels prehrávaču povie, aký kanál sa má použiť. Prednastavená hodnota je auto-safe. Pri nej sa zvolí systémom nastavené rozloženie kanálov. Ak neexistuje žiaden, zvolí sa stereo. Hodnota auto sa pokúsi automaticky načítať kanály podľa výstupu súboru. No nie je žiadna záruka, že ho načíta aj správne. Pri empty zostávajú kanály tzv. prázdne.

volume-max nastaví maximálny presah hlasitosti. Hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 100 do 1000 a je v percentách. Predvolená hodnota je 130. V minulosti na to slúžil parameter softvol-max, ktorý je degradovaný.

audio-file-auto nastavuje automatické načítanie externej zvukovej stopy. Sú dostupné tieto možnosti: no nenačíta žiadne titulky. exact načíta zvukovú stopu s presným názvom videa. fuzzy načíta všetky zvukové stopy s názvom videa. all načíta úplne všetky zvukové stopy v zložke. Predvolená hodnota je exact.

audio-pitch-correction povoľuje alebo zakazuje použitie zvukového filtra scaletempo. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Predvolená hodnota je yes.

 

Nastavenia pre titulky:

## Subtitle Settings ##
sub-fix-timing='no'
demuxer-mkv-subtitle-preroll='yes'
embeddedfonts='yes'
sub-use-margins='yes'
sub-ass-force-style=Kerning='yes'
sub-ass-force-margins='yes'
sub-margin-y='22'
sub-auto='fuzzy'
sub-codepage='cp1250'
sub-font-size='57'
sub-bold='yes'
sub-font='Days One'
sub-border-size='5.3'
sub-border-color='#002b82'
sub-gauss='1.0'
sub-gray='yes'

sub-fix-timing povoľuje alebo zakazuje drobné nedostatky v časovaní titulkov. Konkrétne odstraňuje drobné medzery a prekrývanie titulkov.  K odstráneniu dochádza ak je rozdiel menší ako 210ms. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

demuxer-mkv-subtitle-preroll povoľuje alebo zakazuje prednačítanie titulkov. Vyhľadáva pakety titulkov. Tento parameter zabezpečuej načítanie nevhodne navrhnutých titulkov. No má limity. Jedným z nich je, že pracuje iba s mkv. Druhým je, že úvodné načítanie titullkov sa môže spomaliť. Ďalším, že má obmedzené možnosti vo vyhľadávaní. Vyhľadávaný titulok musí byť dostatočne blízko. Toto sa dá nastaviť pomocou demuxer-mkv-subtitle-preroll-secs. Ak sa zvolí 0, vyhľadávanie je zakázané. Príliš vysoké údaje môže značne spomaliť načítanie titulkov. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

embeddedfonts povolí alebo zakáže načítanie priložených fontov v mkv. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Predvolená hodnota je yes.

sub-use-margins povoľuje alebo zakazuje vynútenie zobrazenia titulkov v čiernom páse. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Predvolená hodnota je yes.

sub-ass-force-style=Kerning povoľuje alebo zakazuje prepísanie parametrov štýle pre ass. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Štýlom, ktorý sa v tomto prípade upravuje je tzv. Kerning. V typografii sa takto označuje vyrovnávanie písma úpravou medzier medzi dvoma písmenami. Dodatočnou úpravou niektorých parametrov môže dôjsť ku zlému zobrazeniu titulkov.

sub-ass-force-margins povoľuje alebo zakazuje vynútenie zobrazenia titulkov vo formáte ass v čiernom páse. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

sub-margin-y nastaví vertikálnu pozíciu titulkov. Podobnú funkciu vykonáva i sub-pos. Len s tým rozdielom, že ovplyvňuje i pozíciu titulkov v ass. Predvolená hodnota je 22.

sub-auto nastavuje automatické načítanie titulkov. Sú dostupné tieto možnosti: no nenačíta žiadne titulky. exact načíta titulky s presným názvom videa. fuzzy načíta všetky titulky s názvom videa. all načíta úplne všetky titulky v zložke. Predvolená hodnota je exact.

sub-codepage nastavuje kódovanie načítaných titulkov. Rozoznávame tri možnosti. auto je predvolená hodnota, ktorá automaticky detekuje kódovanie použité v titulkoch. Zadaním kódovania (napríklad cp1250), ktoré určí záložné kódovanie v prípade, že titulky nie sú v UTF-8. Zadaním kódovania s plus (+cp1250) vynúti kódovanie pre všetky titulky. U mňa sa v našich končinách osvedčil druhý spôsob (cp1250). Pri použití auto sa nezobrazovali všetky znaky pri kódovaní cp1250.
sub-codepage=auto je predvolená hodnota, ktorá automaticky detekuje kódovanie použité v titulkoch
sub-codepage=cp1250 hovorí, že sa má použiť kódovanie cp1250, ak sa nezistí UTF-8
sub-codepage=+cp1250 vynúti kódovanie cp1250 pre všetky titulky

sub-font-size nastaví veľkosť titulkov. Rovnakú funkciu vykonáva i sub-scale, no s tým rozdielom, že táto hodnota ovplyvňuje i veľkosť v ass. Predvolené veľkosť je 55.

sub-bold povolí alebo zakáže tučné písmo v titulkoch. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

sub-font nastaví špecifické písmo pre titulky. Predvolené písmo je sans-serif.

sub-border-size nastaví hrúbku obrysu titulkov. Hodnota 0 obrys zakáže. Predvolená hodnota je 3.

sub-border-color nastaví farbu obrysu. Tento parameter je ignorovaný, ak je nastavené sub-back-color. A pokiaľ nie je nastavený, obrys je čierny.

sub-gauss aplikuje Gaussovo rozostrenie na obrazové titulky. Predvolená hodnota je 0. Textové titulky neovplyvňuje. Vďaka tomuto parametru titulky napríklad z DVD či BD vyzerajú krajšie. Môže spomaliť systém.

sub-gray prekonvertuje obrazové titulky do odtieňov šedej, vďaka čomu môžu titulky z DVD či BD vyzerať krajšie. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

 

Ostatné nastavenia (pre jazyky, OSD, snímky):

## Language Settings ##
alang='jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und,'
slang='sk,svk,slo,cz,cs,cze,und,en,eng,'

alang=jpn,jp,eng,en,sk,svk,slo,cz,cs,cze,und, nastaví poradie preferovaných jazykov pre zvuk.

slang=sk,svk,slo,cz,cs,cze,en,eng,und, nastaví poradie preferovaných jazykov pre titulky.

 

## OSD Settings ##
osd-bold='yes'
osd-font='Calibri'
osd-font-size='45'
osd-duration='2250'

osd-bold povolí alebo zakáže tučné písmo v OSD. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

osd-font nastaví špecifické písmo pre OSD. Predvolené písmo je sans-serif.

osd-font-size nastaví veľkosť znakov v OSD. Predvolená hodnota je 55.

osd-duration nastaví dĺžku trvania OSD. Predvolená hodnota je 1000.

 

## Screenshot Settings ##
screenshot-format='png'
screenshot-png-compression='2'
screenshot-template='~/Obrázky/movies_screenshots/%F %p'

screenshot-format nastaví formát obrázku pre snímku. Dostupné možnosti sú: png, jpg, jpeg. Predvolená hodnota je jpg. jpeg je alias pre jpg. Snímka obrazovky bez titulkov sa robí pomocou S (veľké s) a snímka s titulkami pomocou s (malé s).

screenshot-png-compression nastaví veľkosť kompresie. Dostupný rozsah je 0 až 9. Čím je číslo väčšie, tým je kompresia vyčšia. Predvolená hodnota je 7.

screenshot-template nastaví šablónu pre snímku aj zložku, kde sa snímka uloží.

 

Dodatočné nastavenia, ktoré by mohli osloviť:

profile určí, ktorý z dostupných (preddefinovaných či vlastných) sa má použiť.  Dostupné preddefinované profily: enc-to-hp-slate-7, enc-to-nok-6300, enc-to-nok-n900, enc-to-dvdntsc, enc-to-dvdpal, enc-f-webm VP9, enc-f-mp4, enc-f-avi, enc-f-3gp, enc-v-vp9, enc-v-vp8, enc-v-mpeg4, enc-v-mpeg2, enc-v-h264, enc-v-h263 H.263, enc-a-opus, enc-a-vorbis, enc-a-mp3, enc-a-ac3, enc-a-aac AAC, opengl-hq, gpu-hq, encoding, libmpv, builtin-pseudo-gui, pseudo-gui, default. Profil opengl-hq je nalinkovaný gpu-hq.

hwdec určí hardvérovú akceleráciu. Rozoznávame tieto možnosti: no, auto, yes (to sité, čo auto), auto-copy, vdpau, vdpau-copy, vaapi, vaapi-copy, cuda, cuda-copy, nvdec, nvdec-copy, crystalhd. Pri použití vdpau, sa ako vo môže použiť gpu. Pri použití vaapi gpu alebo vaapi. Tých možností je viac. Ak sa pri prehrávaní alebo posúvaní videa objavujú kocky, tento riadok stačí vymazať.

af-defaults=replaygain-clip=yes:detach je niekoľko možností v jednom. af-defaults nastavuje základné filtre pre zvuk. replaygain-clip=yes zabraňuje nekorektnej normalizácii hlasitosti pri stratových formátoch ako je mp3. detach v prípade, že sa filter neaplikoval, tak sa odstráni.

playlist-start určí, ktorý súbor z vnútorného playlistu sa začne prehrávať ako prvý. Dostupné hodnoty sú buď no alebo číselná hodnota (0 až …). auto sa riadi podľa mechanizmu obnovenia prehrávania. Čiže, ak si mpv pamätať pozíciu prehrávania v videách, bude pokračovať, tak, kde sa skončilo. Ak nie, obnova sa akoby neberie do úvahy. 0 znamená, že sa začne prehrávať od prvého súboru v playliste. Vnútorný playlist sa dá vytvoriť zvýraznením položiek určených na prehrávanie. Ak si mpv pamätá pozície, zapamätá si i, od ktorého súboru má pokračovať a nepomýli ho ani to, ak opäť zvýrazníme aj súbory, ktoré sme už videli. Predvolená hodnota je auto.

fs alebo fullscreen je parameter, ktorý povoľuje alebo zakazuje automatické prehrávanie v režime celej obrazovky. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

pause povolí alebo zakáže automatické prehrávanie novootvoreného súboru (súbory sa spustia pozastavené). Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie).

audio-display povoľuje alebo zakazuje zobrazenie prílohy pri prehrávaní audio súboru. Takou prílohou je napríklad album. Neovplyvňuje video súbory. Rozoznávame dve možnosti: attachment (povolenie) a no (zakázanie).

screenshot-jpeg-quality nastaví kvalitu jpeg snímkov. Čím vyššia hodnota, tým vyššia kvalita snímky. Predvolená hodnota je 90.

quiet=yes povolí oklieštenú ukecanosť terminálového výstup pri sledovaní videa z konzoly.

really-quiet=yes povolí ešte menší terminálový výstup ako quiet.

no-terminal=yes úplne umlčí terminálový výstup. No i chybové hlášky. Lepšie je použiť really-quiet.

ytdl-format=bestvideo+bestaudio nastaví najlepšie rozlíšenie aj formát zvuku pri sťahovaní pomocou youtube-dl.

config-dir=/cesta/ku/súboru nastaví špecifickú cestu ku konfiguračnému súboru. Ak sa nadefinuje, ostatné konfiguračné súbory sú ignorované.

blend-subtitles povolí alebo zakáže umiestnenie titulkov priamo na zväčšené snímky pre interpláciou a/alebo správou farieb. Rozoznávame dve možnosti: yes (povolenie) a no (zakázanie). Predvolená hodnota je no, ktorá funkciu zakazuje. Povolením tejto funkcie, titulky budú ovplyvnené nasledovnými parametrami: icc-profile, target-prim, target-trc, interpolation, gamma a post-shader. Taktiež zvyšuje výkon titulkov pri použití interpolácie. Nevýhodou je, že obmedzuje priestor v obraze, kde sú titulky viditeľné, takže sa napríklad nemôžu zobraziť „na čiernom páse pod videom“. Vďaka tomuto parametru sa ovplyvní správa farieb, čo má za následok u neštylizovaných titulkov (srt a podobne) zmenu pôvodného farebného odtieňa.

 

Nastavenie gest myšou:

V základe sa v mpv pomocou pravého kliku ovláda pozastavenie a obnovenie prehrávania. Klik kolečkom nefunguje. A posúvanie kolečkom posúva film. A dvojklik zobrazí video v režime celej obrazovky. No toto základné nastavenie môžeme zmeniť. Ukážkový input.conf od vývojárov je tu.

Takže pomocou nejakého textového editoru si otvoríme (ak súbor neexistuje, tak sa zároveň i vytvorí):

gedit ~/.config/mpv/input.conf

 

A do súboru dopíšeme:

MOUSE_BTN0 cycle pause
MOUSE_BTN1 cycle-values loop-file "inf" "no"
MOUSE_BTN2 playlist-next

MOUSE_BTN3 add volume 2
MOUSE_BTN4 add volume -2

MOUSE_BTN8 add sub-scale +0.1
MOUSE_BTN7 add sub-scale -0.1

MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN1 show-progress
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN2 playlist-prev
MOUSE_BTN1-MOUSE_BTN0 screenshot
MOUSE_BTN1-MOUSE_BTN2 screenshot video
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN0 quit
MOUSE_BTN2-MOUSE_BTN1 stop

MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN3 seek +5
MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN4 seek -5

MOUSE_BTN0 je ľavé tlačidlo
MOUSE_BTN1 je prostredné tlačidlo
MOUSE_BTN2 je pravé tlačidlo
MOUSE_BTN3 je pousn hore
MOUSE_BTN4 je posun dole
MOUSE_BTN5 je “tilt left”
MOUSE_BTN6 je “tilt right”
MOUSE_BTN7 je tlačidlo “späť” (backward)
MOUSE_BTN8 je tlačidlo “vpred” (frontward)

 

Vytvorené skratky sú tieto:

ľavý klik cykluje pozastavenie a prehrávanie
pravý klik prejde na ďalšiu kapitolu v playliste
klik kolečkom cykluje opakovanie prehrávanie
dvojklik otvorí video na celú obrazovku
posun kolečkom hore zvýši hlasitosť
posun kolečkom dole zníži hlasitosť
„backward“ tlačidlo zmenší veľkosť titulkov
„frontward“ tlačidlo zväčší veľkosť titulkov
ľavý klik a klik kolečkom zobrazí informácie o čase a hlasitosti
ľavý klik a pravý klik prejde na predchádzajúcu kapitolu v playliste
klik kolečkom a ľavý klik vytvorí snímku obrazovky bez softsub titulkov
klik kolečkom a pravý klik vytvorí snímku obrazovky s titulkami
pravý klik a ľavý klik ukončí video, pričom si zapamätá poslednú pozíciu
pravý klik a klik kolečkom ukončí video, pričom si nezapamätá poslednú pozíciu
ľavý klik a posun kolečkom hore presunie čas o 5 sekúnd vred
ľavý klik a posun kolečkom dole presunie čas o 5 sekúnd vzad

 

Vytvorenie vlastného profilu:

Ako poslednú vec si stručne predstavíme ako si vytvoriť vlastný profil pre prehrávanie Použijem niekoľko príkladov. Jedným bude HEVC (x265), druhým rozlíšenie v 4K a posledným audio súbor vo formáte flac. Pozrieť sa ako vlastne také profily vyzerajú sa dá v encoding-profiles.conf, ktorý sa nachádza v /etc/mpv.

 

Rozoznávame:

enc-a-* inicializuje audio kodek
enc-v-* inicializuje video kodek
enc-f-* inicializuje formát súboru, vrátane audio a video kodeku
enc-to-* inicializuje načítania vhodných nastavení pre cieľové zariadenie. Používa sa enc-f-*. Nastavuje parametre snímkovej frekvencie, rozlíšenie a kodek.

[enc-v-h265]
profile-desc='HEVC Encodes'
vo='xv'
hwdec-codecs='hevc'
hwdec='cuda'
[4K]
profile-desc=cond:get('width', -math.huge) >= 3840
vo='xv'
vd-lavc-threads=32
[extension.flac]
profile-desc='.flac files'
loop-file='inf'
save-position-on-quit='no'
stop-screensaver='no'

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

2 reakce na A furt to mpv po novom

  1. Pingback:A furt to mpv – Arch Linux CZ

  2. Livan říká:
    Microsoft Edge 17.17134 Windows 10 x64 Edition

    Super návod. Teším sa až s tým budem experimentovať.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..