Aegisub IV. – Vytváranie a úprava sadzby titulkov

V poradí štvrtý diel je venovaný základom vytvárania sadzby. Nakoľko táto téma je veľmi obsiahla a na podrobnejšie vysvetlenie by bol potrebný omnoho väčší priestor, tak naozaj sa oboznámime iba so syntaxom a účelom jednotlivých tagov.

Na úvod si ale pripomeňme, že v Aegisub sa dajú vytvárať aj jednotlivé štýly, ktoré potom môžeme aplikovať na zvolené riadky. Tagy je dobre brať ako doplňujúcu úpravu už vytvorených štýlov. Pretože upravovať každý „iný“ riadok by mohlo byť naozaj únavné a zbytočne zdĺhavé. Ku Správce štýlů, ktorý slúži na manažovanie štýlov, sa dostaneme kliknutím na príslušnú ikonku na panely nástrojov alebo cez Titulek –> Správce štýlů.

Kompletný zoznam Aegisub tagov.

\n
\N

\n je inteligentné vynútenie nového riadku. V praxi však dochádza ku nevhodnému riadkovaniu. Preto je lepšie použiť \N.
\N je vnútenie nového riadku bez okolnosti.

 

Niektoré tagy sa dajú upraviť cez ikonky na panely. Konkrétne sú to (v poradí): tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté písmo, prečiarknuté písmo, štýl písma, primárna farba, sekundárna farba, farba obrysu, farba tieňa.

Zmena štýlu sa dá aplikovať zvýraznením potrebného textu či slova. Ak potrebujeme zmeniť štýl jedného slova vo vete, tak sa zmena prejaví v celej vete. Potom treba na zvyšok vety aplikovať pôvodný štýl. To isté platí aj pre viac riadkové titulky (titulky oddelené pomocou \N). Ako príklad si uvedieme postupnú zmenu hrúbky písma:

Toto prepojenie neplatí pre zmenu písma na tučné, kurzívu, podčiarknuté a prečiarknuté. Jednoducho všetky, ktoré sú ukončovacie:
{\b1}Len{\b0} aby si nevzbĺkol! zvýrazní iba LEN.
{\b1}Len{\b1} aby si nevzbĺkol! zvýrazní celú vetu.
{\b0}Len{\b1} aby si nevzbĺkol! zvýrazní všetko za LEN.
{\b0}Len{\b0} aby si nevzbĺkol! zvýraznenie zruší.

Takto isto sa dajú využívať i tagy pre kurzívu, podčiarknuté a prečiarknuté písmo.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,800)\b1}Len{\b0} aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,870)\b1}Len{\b1} aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,940)\b0}Len{\b1} aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1010)\b0}Len{\b0} aby si nevzbĺkol!

 

Zmena štýlu písma, jeho veľkosti, kódovania, zarovnania, pozície

\fn<názov>
\fs<číslo>
\fe<id>
\an<id>
\a<id>
\pos(<X>,<Y>)

\fn<názov> nastavuje konkrétny font pre text titulkov.
\fs<číslo> nastavuje veľkosť písma pre text titulkov. Platné sú iba celé hodnoty.

\fe<id> nastavuje kódovanie znakov pre text titulkov. Niekoľko príkladov:

0. ANSI, CP-1252
1. Bez zmeny. Závisí do systému.
2. Wingdings a kódovanie s podobnými znakmi.
128. Japonské kódovanie
186. Baltické jazyky
238. Východná Európa

\an<id> nastavuje zarovnanie. Tag \pos je zarovnaním ovplyvňovaný.

1. Vľavo dole
2. Dole uprostred
3. Vpravo dole
4. Vľavo uprostred
5. V strede uprostred
6. Vpravo uprostred
7. Vľavo hore
8. Hore uprostred
9. Vpravo hore

\a<id> nastavenie zarovania textu. Tag je degradovaný. Odporúča sa používať \an.
\pos(<X>,<Y>) nastavuje pozíciu textu na obraze. X text posúva horizontálne, Y vertikálne.

 

Tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté a prečiarknuté písmo

\i1 \i0
\b1 \b0
\u1 \u0
\s1 \s0

\i1 \i0 je určený pre kurzíva.
\b1 \b0 je určený pre tučné písmo. \b<číslo> určí špecifickú hrúbku tučného písma.
\u1 \u0 je určený pre podčiarknuté písmo.
\s1 \s0 je určený pre prečiarknuté písmo.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,590)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,643)\fnAlegreya SC}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,693)\fs72}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,765)\i1}Len aby si nevzbĺkol!{\i0}
{\pos(930,835)\b1}Len aby si nevzbĺkol!{\b0}
{\pos(930,905)\u1}Len aby si nevzbĺkol!{\u0}
{\pos(930,980)\s1}Len aby si nevzbĺkol!{\s0}
{\pos(930,1047)\i1\u1}Len aby si nevzbĺkol!{\i0\u0}

 

Hrúbka obrysu a vzdialenosť tieňa

Hrúbka obrysu:

\bord<číslo
\xbord<číslo>
\ybord<číslo>

\bord<číslo> určí hrúbku obrysu. Pri \bord0 sa obrys nezobrazí.
\xbord<číslo> a \ybord<číslo> nastavuje hrúbku obrysu v smere osi X aj Y. Používa sa pri nastavovaní hrúbky obrysu pri anamorfnom zobrazení titulkov. Treba však podotknúť, že \bord má vyššiu prioritu. To znamená, že ak za \xbord a \ybord použije \bord, berú sa hodnoty určené pre \bord. Hodnota 0 obrys zakazuje. Pri použití rovnakých hodnôt sa nastavenie rovná \bord. Čiže ak je \xbord5 a \ybord5, je to to isté ako \bord5.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,690)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,770)\bord5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,850)\xbord5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,930)\ybord5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1020)\xbord5\ybord5}Len aby si nevzbĺkol!

 

Vzdialenosť tieňa:

\shad<číslo>
\xshad<číslo>
\yshad<číslo>

\shad<číslo> nastavuje vzdialenosť tieňa. Nemôže byť v opozícii s veľkosťou obrysu. Hodnota 0 tieň zakáže.
\xshad<číslo> a \yshad<číslo> nastavuje vzdialenosť tieňa ku ose X aj ose Y. Pomocou týchto tagov sa dá nastaviť pozícia tieňa napravo či naľavo od textu. Zakázanie tieňu vzniknutého vďaka štýlu je možné iba pri nulovej hodnote oboch parametrov. Pri použití rovnakých hodnôt sa nastavenie rovná \shad.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,690)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,770)\shad5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,850)\xshad5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,930)\yshad5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1020)\xshad5\yshad5}Len aby si nevzbĺkol!

 

Rozostrenie textu

\be<číslo>
\blur<číslo>

\be<číslo> nastavuje rozotrenie textu titulkov, konkrétne ich krajov a nie celého textu. Ale to platí iba pri titulkoch s obrysom. Ak ich neobsahuje, rozostrí sa celý text, ktorý sa napokon môže stať nečitateľný. V niektorých prípadoch môže text titulkov vyzerať podstatne lepšie ako bez. Efekt je viditeľnejší pri menšom písme. Takže veľkosť treba prispôsobiť. Pri vysokých hodnotách výsledok nemusí byť (a ani nebýva) homogénny. Hodnota 0 rozostrenie zakáže. V praxi je lepšie použiť \blur.

\blur<číslo> nastavuje rozostrenie textu titulkov, konkrétne ich okrajov a nie celého textu. Ale to platí iba pri titulkoch s obrysom. Ak ich neobsahuje, rozostrí sa celý text, ktorý sa napokon môže stať nečitateľný. V niektorých prípadoch môže text titulkov vyzerať podstatne lepšie ako bez. Na výpočt využíva Gaussovu funkciu. Hodnota 0 rozostrenie zakáže. Príliš vysoké hodnoty zaťažujú CPU.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,690)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,770)\be25}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,850)\blur25}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,930)\bord0\be25}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1020)\bord0\blur25}Len aby si nevzbĺkol!

 

Zoom písma, rozostup znakov, rotácia textu, perspektívne skreslenie

Zoom písma:

\fscx<percento>
\fscy<percento>

\fscx<percento> a \fscy<percento> neurčuje konkrétnu veľkosť písma, no zväčšenie alebo zmenšenie oproti originálu, ktorý je prezentovaný 100%. Hodnota sa udáva v percentách. Čiže, ak je určená hodnota \fscx175, písmo sa zväčší o 75% po ose X, ak \fscx50, tak sa písmo zmenší o polovicu po ose X. Často sa používa pri pohyblivom texte, pri ktorom potrebujeme dosiahnuť zväčšenie či zmenšenie textu za určitý čas (\t).

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,290)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,380)\fscx150}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,510)\fscy150}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,630)\fscx150\fscy150}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,710)\fscx50}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,755)\fscy50}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,810)\fscx50\fscy50}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,955)\fscx50\fscy150}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1000)\fscx150\fscy50}Len aby si nevzbĺkol!

 

Rozostup znakov rotácia textu:

\fsp<číslo

\frx<stupne>
\fry<stupne>
\frz<stupne>

\fsp<číslo> nastavuje rozostup jednotlivých znakov. Hodnota môže byť záporná a mať desatinu čiarku.

\frx<stupne> a \fry<stupne> a \frz<stupne> nastavuje rotáciu textu ku ose X, Y a Z. Os X je vodorovná, os Y je zvislá a os Z je kolmá ku obrazu. Môže mať aj zápornú hodnotu.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,100)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,190)\fsp12}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,280)\fsp-12}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,360)\frx20}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,360)\frx220}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,540)\fry20}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,640)\fry-20}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,760)\fry-200}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,850)\fry-180}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,850)\frx180}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,940)\frz180}Len aby si nevzbĺkol!

 

Perspektívne skreslenie:

\fax<číslo>
\fay<číslo>

\fax<číslo> a \fay<číslo> nastavuje perspektívne skreslenie. Hodnota 0 skreslenie zakazuje. Perspektívne skreslenie sa vykoná po rotácii, na tých istých súradniciach. Súradnice rotácie ho neovplyvňujú. Môže mať zápornú hodnotu aj hodnotu s desatinným miestom. Príliš vysoké hodnoty text veľmi skosia a môže sa stať nečitateľným.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,500)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,600)\fax1}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,700)\fax-1}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,770)\fay0.1}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,870)\fay-0.1}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,940)\fax5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1030)\fax-5}Len aby si nevzbĺkol!

 

\org(<X>,<Y>)

\org(<X>,<Y>) je nastavenie, ktoré používa pri rotácii. Ovplyvňuje všetky nastavenia pre rotáciu v riadku. X je určený pre horizontálnu polohu, Y pre vertikálnu. Určuje odkiaľ sa má rotácia vykonať. Ak nie je nastavený, vždy sa rotácia robí podľa kotviaceho bodu. Vo výsledku sa rotovaný text môže napríklad zozoomovať. Tento tag nie je animovateľný. Celkové použitie tohto tagu je viac ako zložité, no v niektorých prípadoch veľmi žiadúce. Napríklad ako korekcia akcelerácie pohybu či na kontrolu rotácie v riadku. Ak sa určí rovnaká pozícia ako pre \pos, tak je text v rovnakej pozícii ako pri \frx, \fry či \frz.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,400)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,500)\frx20}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,600)\frx20\org(930,600)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,680)\frx20\org(930,500)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,800)\fry10\}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,900)\fry10\org(930,900)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1000)\fry10\org(930,850)}Len aby si nevzbĺkol!

 

Nastavenie farieb

\c&H<modrá><zelená><červená>&
\1c&H<modrá><zelená><červená>&
\2c&H<modrá><zelená><červená>&
\3c&H<modrá><zelená><červená>&
\4c&H<modrá><zelená><červená>&

\1c nastavuje primárnu farbu. Jeho ekvivalent je \c.
\2c nastavuje sekundárnu farbu pri karaoke
\3c nastavuje farbu obrysu
\4c nastavuje farbu tieňa

Farba sa deklaruje v hexadecimálnej podobe (modrá – zelená – červená). Farba vždy musí začínať &H a končiť s &.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,600)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,700)\c&HFFFFFF&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,800)\3c&H00009C&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,900)\4c&H055657&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1000)\c&HFFFFFF&\3c&H00009C&\4c&H055657&}Len aby si nevzbĺkol!

 

Nastavenie transparentnosti

\alpha&H<hex>
\1a&H<hex>
\2a&H<hex>
\3a&H<hex>
\4a&H<hex>

\alpha nastavuje transparentnosť pre všetko
\1a nastavuje transparentnosť pre primárnu farbu
\2a nastavuje transparentnosť pre sekundárnu farbu pri karaoke
\3a nastavuje transparentnosť pre obrys
\4a nastavuje transparentnosť pre tieň

Rozsah sa pohybuje od 00 do FF (čiže v decimálnej podobe je to 0 až 255). Zápis je v hexadecimálnej podobe.

Prevod je možný napríklad na tejto stránke.

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,500)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,600)\alpha50}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,700)\1a&H73&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,800)\3a&H73&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,900)\4a&H73&}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1000)\1a&H73&\3a&H73&}Len aby si nevzbĺkol!

 

Reset štýlu alebo formátovania

\r 
\r<štýl>

Tagy pre tento príklad:

{\pos(930,800)}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,900)\bord5}Len aby si nevzbĺkol!
{\pos(930,1000)\bord5\r}Len aby si nevzbĺkol!

 

Štítky , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..