Aegisub V. – Základy sadzby pomocou tagov

Piaty diel je taktiež venovaný sadzbe. Minule sme si popísali ako si prispôsobiť písmo, štýl, zarovnanie, ako titulky rotovať či ich skosiť. Dnes si povieme ako vyhradiť určené miesto na zobrazenie titulkov, ako určiť miesto, kde sa titulky nemajú zobraziť, ako na pohyblivé titulky, ako titulky postupne zobrazovať a skrývať.

Kompletný zoznam Aegisub tagov.

 

Poznámka: Nakoľko je sadzba vo väčšine prípadov niekoľkoriadková, konkrétne prípady nebudem uvádzať v priamo v článku, ale dajú sa stiahnuť v jednom archíve. Obrázky sú animované. Pre zobrazenie je potrebné na zvolený obrázok kliknúť. Sadzba pre karaoke_OP a karaoke_ED je celá, nielen úryvok v obrázku. Ponechala som to zámerne. Ako ukážku toho, aká obsiahla môže byť. Konkrétne karaoke_OP (úvodná znelka) má 9207 riadkov. Z toho len 15 riadkov zaberá preklad piesne. Zvyšok patrí karaoke prepisu kanji do latinky.

 

Postupné zobrazovanie a skrývanie titulkov

\fad(<zobrazovanie>,<skrývanie>)

\fad(<zobrazovanie>,<skrývanie>) postupne zobrazí alebo skryje text. Čas je v milisekundách. Čiže 1000 je 1 sekunda. 0 znamená žiaden efekt. Tento efekt neovplyvňuje dĺžku trvania titulku. Iba je viditeľnosť.

 

Postupné zobrazovanie a skrývanie titulkov pomocou alfy a času

\fade(<a1>,<a2>,<a3>,<t1>,<t2>,<t3>,<t4>)

\fade(<a1>,<a2>,<a3>,<t1>,<t2>,<t3>,<t4>) využíva alfu (priesvitnosť) a čas. Prvé tri hodnoty patria alfe, zvyšné štyri času. Priesvitnosť môže nadobúdať hodnoty 0 až 255 (plne viditeľný až plne transparentný). Čas je daný v milisekundárch a začína sa na začiatku titulku. Je nutné nadefinovať všetkých 7 parametrov a majú túto postupnosť:

  • a1 je pred t1
  • prechod a1 do a2 je medzi t1 a t2
  • a2 je medzi t3 a t4
  • a3 je po t4

 

Pohyb titulkov

Prvý obrázok ukazuje ako vyzerajú možnosti pri statickej pozícii. Druhý ako pri pohybe. Ku zmene z pozície na pohyb stačí stlačiť najspodnejšiu ikonku.

\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)
\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>,<t1>,<t2>)

\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>) zabezpečí pohyb počas celého trvania titulku.
\move(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>,<t1>,<t2>) zabezpečí pohyb v presne stanovenom čase.

Parametre x1, y1, x2 a y2 určujú pozíciu titulku na začiatku (x1 a y1) a na konci (x2 a y2). Pohyb je konštantný a ovplyvnený aj zarovnaním. \move a \pos nie sú kompatibilné v jednom riadku. Buď jedno alebo druhé. Ak potrebujeme pohyb, ktorý nie je konštantný, musíme ho rozdeliť do úsekov rozdelených podľa snímkov.

Parametre t1 a t2 sú v milisekundách a začína sa na začiatku titulku. Určujú, kedy sa pohyb začne (t1) a kedy sa skončí (t2).

 

Rozpis pozície titulku je nasledovný:

  • titulky sú v pozícii (x1,y1) pred t1
  • pohyb titulkov z x1(x1,y1) do (x2,y2) prebieha medzi t1 a t2
  • titulky sú v pozícii (x2,y2) po t2

 

Časová animácia

\t(<zmena štýlu>)
\t(<zrýchlenie>,<zmena štýlu>)
\t(<t1>,<t2>,<zmena štýlu>)
\t(<t1>,<t2>,<zrýchlenie>,<zmena štýlu>)

\t(<zmena štýlu>) umožní konštantnú zmenu zvoleného štýlu počas celého trvania titulku.
\t(<zrýchlenie>,<zmena štýlu>) umožní nekonštantnú zmenu zvoleného štýly počas celého trvania titulku.
\t(<t1>,<t2>,<zmena štýlu>) umožní konštantnú zmenu zvoleného štýlu v určenom čase.
\t(<t1>,<t2>,<zrýchlenie>,<zmena štýlu>) umožní nekonštantnú zmenu zvoleného štýly v určenom čase.

Parametre t1 a t2 špecifikujú začiatok (t1) a koniec (t2) animácie. Čas je určený v milisekundách a začína sa so začiatkom titulku. Pred t1 a po t2 je štýl braný sadzbou určenou pred \t. Medzi t1 a t2 je určený práve týmto tagom.

Zrýchlenie umožňuje vytvorenie nekonštantnej animácie. Za normálnych okolností je konštantná. Hodnota medzi 0 a 1 animáciu na začiatku zrýchli a na konci spomalí. Hodnota 1 vytvorí lineárnu animáciu. Hodnoty väčšie ako 1 vytvoria na začiatku pomalú a na konci zrýchlenú animáciu.

y = x with x ∈ [0;1] = (t-t1)/(t2-t1), t being the current time.

 

Štýly, ktoré je možné animovať:

\fs \fsp \fscx \fscy \frx \fry \frz \fr \fax \fay \bord \xbord \ybord \shad \xshad \yshad
\c \1c \2c \3c \4c \1a \2a \3a \4a \alpha \be \blur
\clip \iclip (iba obdĺžniková verzia)

 

Clip (obdlžníkový)

\clip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)
\iclip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>)

\clip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>) určí oblasť, kde sa zobrazia titulky
\iclip(<x1>,<y1>,<x2>,<y2>) určí oblasť, kde sa nezobrazia titulky

Výsledkom tohto tagu je geometrický obrazec s rovnými čiarami. Súradnice x1, x2, y1 a y2 určujú miesta, kde sa nachádzajú určujúce body. Ich umiestnenie dáva výsledný obrazec. Môže byť animovaný. Miešanie \clip a \iclip s neodporúča.

 

Clip (vektorový)

\clip(<vykresľujúce parametre>)
\clip(<mierka>,<vykresľujúce parametre>)

\iclip(<vykresľujúce parametre>)
\iclip(<mierka>,<vykresľujúce parametre>)

\clip(<vykresľujúce parametre>) vytvorí vektorový obrazec, ktorý určuje, kde sa zobrazia titulky.
\clip(<mierka>,<vykresľujúce parametre>) vytvorí vektorový obrazec s definovanou mierkou, ktorý určuje, kde sa zobrazia titulky.

\iclip(<vykresľujúce parametre>) vytvorí vektorový obrazec, ktorý určuje, kde sa nezobrazia titulky.
\iclip(<mierka>,<vykresľujúce parametre>) vytvorí vektorový obrazec s definvoanou mierkou, ktorý určuje, kde sa nezobrazia titulky.

Ak nie je definovaná mierka, berie sa základná hodnota 1. Tá znamená, že poloha priamo zodpovedá pixelom. Nemôže byť animovaný. V prípade, že potrebujeme vektorový obrazce animovať, musíme vytvoriť samostatné riadky rozdelené podľa jednotlivých snímkov. Miešanie \clip a \iclip sa neodporúča.

Z praktického hľadiska je lepšie používať grafickú pomôcku lokalizovanú na boku videa. Pri aktivácii za zobrazia aj doplnkové možnosti: presunie kontrolné body, pridá čiaru, pridá krivku, prevedie úsek na čiaru alebo krivku, vloží riadiaci bod, odoberie riadiaci bod, nakreslí ľubovoľný tvar, nakreslí vyhladený tvar.

Pomocou riadiacich bodov sa dá pohybovať čiarami. V prípade napríklad oblých tvarov, sa dajú vytvoriť nové a nimi obopnúť líniu obrazu. Vytváranie nie je obtiažne. Skôr zdĺhavé.

 

Karaoke

\k<dĺžka trvania>
\K<dĺžka trvania> a \kf<dĺžka trvania>
\ko<dĺžka trvania>

\k<dĺžka trvania> je karaoke efekt, pri ktorom má písmo pred zvýraznením sekundárnu farbu, po spustení primárnu. Ak nie je definovaná sekundárna, písmo má iba primárnu farbu. Pomocou tohto tagu sa dá simulovať písanie na stroji. Pri obryse písma sa najskôr zobrazí text „napísaný“ pomocou obrysu. Ak sa chceme tomuto vyhnúť, musíme použiť \ko.
\K<dĺžka trvania> a \kf<dĺžka trvania> sú identické. Slabika má spočiatku sekundárnu farbu. Po spustení sa zmení na primárnu s rýchly pohybom zľava doprava, ktorý sa končí spolu so slabikou. Vo výsledku je zobrazenie slabík plynulejšie ako v prvok prípade.
\ko<dĺžka trvania> je podobné \k. Až na fakt, že pred zvýraznením sa odstráni obrys písma. Zobrazí sa po spustení.

Dĺžka trvania je určená v stotinách sekundy. To znamená, že 100 je 1 sekunda. Na vytvorenie sa odporúča použiť Karaoke Mód, ktorému sa dostaneme po kliknutí na túto ikonku pod audiom. No v niektorých prípadoch sa dá použiť aj manuálne nastavenie.

 

Geometrické tvary

Tieto tvary sa často používajú na vytvorenie novovytvorených geometrických tvarov. Ak nemajú určenú farbu, tak berú primárnu farbu, farbu obrysu a tieňa zo štýlu, ktorý je definovaný pre riadok. Dá sa na ne aplikovať rozmazanie, pohyb.

 

Tu je niekoľko príkladov:

Štvorec:

{\p1}m 0 0 l 100 0 100 100 0 100{\p0}

 

Zaoblený štvorec:

{\p1}m 0 0 s 100 0 100 100 0 100 c{\p0} (c je "p 0 0 100 0 100 100")

 

Takmer kruh:

{\p1}m 50 0 b 100 0 100 100 50 100 b 0 100 0 0 50 0{\p0}

 

Zakrúžkovanie rukou:

{\p1}m 366.4 449.74 b 360.71 450.22 355.02 450.38 349.32 450.41 344.06 450.44 338.27 450.96 333.47 448.39 327.6 445.25 330.11 437.88 333.33 433.86 337.53 428.6 345 426.36 351.24 424.82 357.98 423.15 365.04 423.08 371.89 423.88 378.8 424.7 384 426.79 384.84 434.3 385.48 439.99 385 445.86 379.52 448.83 376.39 450.52 373.27 451.48 371.04 454.39 370.36 455.28 373.22 454.93 373.7 454.3 377.03 449.94 383.2 449.75 386.34 445.05 389.15 440.85 388.33 432.38 386.29 428.14 383.77 422.87 374.96 422.58 370.1 422.16 363.07 421.54 355.99 422.42 349.17 424.11 340.41 426.28 321.53 434.79 328.17 446.94 330.45 451.11 336.73 451.59 340.85 451.76 348.93 452.09 357.15 451.8 365.2 451.11 366.07 451.04 368.32 449.57 366.4 449.74{\p0}

 

Zakrúžkovanie rukou:

{\p1}m 594.66 282.03 b 585.42 280.31 574.56 279.69 567.14 273.31 565.22 271.65 563.98 269.45 563.04 267.14 561.27 262.83 564.97 260.28 568.95 259.59 574.66 258.61 580.76 258.74 586.52 258.93 595.76 259.23 606.45 259.97 614.51 264.88 618.16 267.1 620.74 270.81 621.47 274.99 622.38 280.18 610.13 280.63 606.6 281.23 605.36 281.44 604.08 282.83 606.11 282.49 614.05 281.15 629.25 281.03 622.45 269.07 616.17 258.03 597.36 257.9 586.51 257.55 580.27 257.34 573.46 257.27 567.34 258.71 564.79 259.31 562.54 260.12 560.26 261.39 558.83 262.18 559.55 265.26 559.74 266.49 561.86 280.32 582.43 281.42 592.82 283.35 593.54 283.48 596.2 282.31 594.66 282.03{\p0}

 

Obdĺžnik:

{\p1}m 0 0 l 100.3 0 100.3 80 0 80{\p0}

 

m <x> <y>
n <x> <y>
l <x> <y>
b <x1> <y1> <x2> <y2> <x3> <y3>
s <x1> <y1> <x2> <y2> <x3> <y3> .. <xN> <yN>
p <x> <y>
c

m <x> <y> presunie kurzor na (x,y). Ak je tvar nezatvorený, automaticky za uzavrie, pretože program program predpokladá kreslenie nového nezávislého tvaru.
n <x> <y> presunie kurzor na (x,y) bez uzavretia tvaru.
l <x> <y> nakreslí líniu zo súčasnej pozície kurzora na (x,y). Následne kurzor presunie.
b <x1> <y1> <x2> <y2> <x3> <y3> nakreslí kubickú Bézierovú krivku zo súčasnej pozície kurzora na (x3,y3). (x1,y1) a (x2,y2) sú kontrolné body
s <x1> <y1> <x2> <y2> <x3> <y3> .. <xN> <yN> nakreslí jednotnú kubickú b-spline krivku do bodu N. Musí obsahovať minimálne 3 súradnice. Umožňuje zreťaziť niekoľko Beziérových kriviek.
p <x> <y> nakreslí rozšírenú b-spline krivku na (x,y).
c uzavrie b-spline krivku.

Vektorový clip podporuje iba m, l a b.

 

Príklady kompletnej sadzby: (pre zobrazenie animovaného obrázku je potrebné obrázok rozkliknúť)

alfa_text

alfa_text.gif je efekt, pri ktorom sa postupne zobrazuje určitá časť titulkov. Efekt je vytvorený za pomoci pridelenia alfy. Ďalšie obsiahnuté efekty: šírka obrysu, veľkosť písma, pozícia a zväčšenie písma po osi X.

 

 

clip_obdĺžinik

clip_obdĺžnik.gif obsahuje jednoduché prekrytie časti textu pomocou \clip. Súčasťou je zároveň vytvorený obdĺžnik bielej farby, ktorý prekrýva text v hardsube. Tento obdĺžnik bol pridaný iba kvôli tomu, že som nemala k dispozícii softsub. Vtedy by nebol potrebný.

 

clip_vector

clip_vector.gif obsahuje vektorý \clip, vďaka ktorému sa určitá časť titulku Jeseň nezobrazuje pri prechode pohyblivej časti obrázku. \clip musel byť vytvorený pre každý snímok osobitne.

 

fade

fade.gif má v sebe len jednoduchý postupné zobrazenie text. Ďalšie obsiahnuté efekty: pozícia, šírka obrysu, tieň po osi Y, rozostup znakov, veľkosť písma, font titulku.

 

 

 

hover

hover.gif obsahuje kompletne prekrytý pôvodný text textom novým. Zároveň sa pri nájazde „myšou“ určitá oblasť zmení na obdĺžnik čiernej farby s bielym písmom. Efekt je vytvorený pomocou dvoch štýlov. Ďalšie obsiahnuté efekty: rozmazanie písma pomocou \be, zmenšenie písma, rozostup znakov, pozícia.

 

karaoke_ED

karaoke_ED.gif obsahuje pokročilé karaoke. Efekt je kompletne prebraný z tohto súboru: [KamiFS]_Dragon_Ball_Super_-_041_[720p_x264]_[10bit]_[3621A3B2]

 

 

karaoke_OP

karaoke_OP.gif obsahuje pokročilé karaoke. Efekt je kompletne prebraný z tohto súboru: [KamiFS]_Dragon_Ball_Super_-_041_[720p_x264]_[10bit]_[3621A3B2]

 

 

 

karaoke_terminal

karaoke_terminal.gif je jednoduchá simulácia písania na stroji či PC. Je vytvorená pomocou \k. Ďalšie obsiahnuté efekty: pohyb z bodu A do bodu B, rozmazanie textu pomocou \blur, zmena veľkosti písma a pozíciu.

 

move

move.gif obsahuje pohyb text. Ten pohyb sa snaží zachovať líniu a rýchlosť pôvodného textu, ktorý kopíruje. Slovo je farebne rozdelené podľa originálu.

 

 

move_with_clip

move_with_clip.gif má efekt pre postupné zobrazenie prekrytého textu v rámčeku. Každá snímka musela byť vytvorená osobitne. Obsiahnuté efekty: \clip, rotácia písma podľa osi X, Y, Z a pozíciu.

 

 

poskakujúci_text

poskakujúci_text.gif je v podstate veľmi jednoduchý efekt. Stačí vytvoriť niekoľko pozícii v rôznych časových intervaloch. Netreba ani vytvoriť presné časovanie.

 

 

prekrytý_text

prekrytý_text.gif, tak ako napovedá názov, obsahuje väčšinou prekrývanie pôvodného textu pomocou vytvorenia geometrického tvaru a \clip. Ďalšie obsiahnuté efekty: zarovnanie, veľkosť písma, štýl písma, zväčšenie písma, farba písma, rotácia textu, rozmazanie textu pomocou \blur, časovú animáciu, pozíciu, perspektívne skreslenie. Efekt je prebraný z tohto súboru a následne preložený s upravenou sadzbou: [caffeine] Orenchi no Furo Jijou – 13 [720p][47FC33F6]

 

text_v_rámčeku

text_v_rámčeku.gif obsahuje novovytvorené dva geometrické tvary: obdĺžnik a kruh v pohybe. Ďalšie obsiahnuté efekty: postupné zobrazenie textu a geometrického tvaru, rozmazanie textu pomocou \be, veľkosť písma, hrúbka obrysu, rotácia textu podľa osi Z,.

 

title

title.gif ukazuje, ako sa dá vytvoriť zoom efekt bez zoomu. Iba za pomoci pozície a veľkosti písma. Je potrebné takto vytvoriť každý snímok osobitne. Ďalšie obsiahnuté efekty: rozmazanie tetu pomocou \blur, rotácia text podľa osi Z, zmena veľkosti písma, určenie veľkosti písma, povolenie tučného písma, novovytvorený obdĺžnik. Efekt je prebraný z tohto súboru a následne upravený: [caffeine] Orenchi no Furo Jijou – 13 [720p][47FC33F6]

 

zoom_písma

zoom_písma.gif je presne to, čo hovorí názov súboru. Zoom titulku, ale za pomoci zoom (čiže časová animácia zmeny veľkosti písma na určitý čas). Text je rotovaný podľa osi Z a má určenú pozíciu. V efekte sú použité dva štýly naraz. Jeden určuje farbu písma a obrysu. Druhý určuje ďalší, hrubší a priesvitnejší obrys. Pri druhom štýle je základná farba písma úplne priesvitná.

 

zoom_písma_s_pohybom

zoom_písma_s_pohybom.gif taktiež obsahuje časovú animáciu zmeny veľkosti písma za určitý čas. Zároveň je zväčšovaný text v pohybe. Ďalšie obsiahnuté efekty: postupné zobrazenie textu, zväčšenie písma a určenie veľkosti písma.

 

 

Vytváranie softsubu pomocou MKVToolniX.
Vytváranie hardsubu a zmena rozlíšenie pomocou HandBrake.
Strihanie videa pomocou OpenShot.

Prevod filmu v .mp4 do .gif pomocou príkazu:

ffmpeg -i film.mp4 film.gif

 

Štítky , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..