i3wm XV. – Polybar moduly

V prvom článku s názvom i3wm XIII. – Polybar základy sme sa oboznámili so základnými nastaveniami, V druhom článku s názvom i3wm XIV. – Polybar konfigurácia sme si čo to povedali o všeobecnej konfigurácii. v Poslednom článku si povieme niečo o niektorých dostupných moduloch a ich konfigurácii. Všetky informácie o možnostiach a dostupných moduloch sa dajú nájsť na wiki. Na konci článku j opäť tá istá galéria čo v predchádzajúcom. Pre zobrazenie fontov na paneli v podobe ikon je potrebné nainštalovať si napríklad FontAwesome.

Dostupné moduly

backlight modul na sledovanie stavu jasu a jeho ovládanie
battery modul na sledovanie stavu batérie
bspwm modul pre zobrazenie plôch vo bspwm
cpu modul na sledovanie stavu využitia CPU
date modul na zobrazenie času a dátumu
filesystem modul na zobrazenie využitia prípojných bodov
github modul na integráciu s GitHub
i3 modul pre zobrazenie plôch v i3
ipc modul na zobrazenie tzv. ipc správ
memory modul na zobrazenie využitia pamäte
menu modul na vytvorenie na paneli otváracieho sa menu
mpd modul pre ovládanie prehrávača mpd
network modul na sledovanie stavu internetového pripojenia
pulseaudio modul na sledovanie a ovládanie hlasitosti pre pulseaudio
script modul pre integráciu vlastných skriptov
temperature modul na sledovanie stavu teploty CPU
text modul na vytvorenie aj klikacieho textu
volume modul na ovládanie hlasitosti pre ALSA
xbacklight modul na sledovanie stavu ovládanie jasu
xkeyboard modul na zobrazenie rozloženia klávesnice a stavu indikátorov
xwindow modul na zobrazenie názvu práve aktívneho okna
xworkspaces modul na zobrazenie EWMH pracovných plôch konfigurovaných správcom okien
Užívateľské moduly sú užívateľmi vytvorené moduly

 

Moduly a ich zobrazenie na paneli

Zobrazenie modulov na paneli:

V predchádzajúcom diely sme si spomenuli, že v základnom konfiguračnom súbore existuje pre každý vytvorený panel sekcia, ktorá definuje zobrazenie jednotlivých modulov. Bez ich deklarácie v tejto časti sa moduly nezobrazia. Príklad:

modules-left = volume mocp-r mocp-t mocp-f mocp
modules-center = i3
modules-right = packages memory date time powermenu_rofi

modules-left určuje, ktoré moduly sa zobrazia na ľavej strane.
modules-center určuje, ktoré moduly sa zobrazia v strede.
modules-right určuje, ktoré moduly sa zobrazia na pravej strane.

 

Ako meno modulu pre zobrazenie na paneli slúži táto časť (všetko za module/:

[module/i3]
[module/volume]
[module/mocp]
[module/packages]
[module/memory]
[module/powermenu_rofi]

 

Základné typy modulov:

Rozoznávame dva základné typy: interný (internal) a vlastný (custom). Pri internom sa využíva predvolený skript prichádzajúci s polybar. Pri vlastnom sa používa vlastný skript, ktorý treba nalinkovať alebo sa len zobrazuje ikona s akciou. Napríklad:

type = internal/volume
type = custom/menu
type = custom/script
type = custom/text

type=internal/volume určuje, že ide interný modul pre hlasitosť. Nie pri každom internom module je možné priradiť klikaciu akciu. Niekedy nie sú podporované. Ak nie je, je vhodné použiť vlastný skript.
type = custom/menu určuje, že sa jedná vlastné menu. Môže by priradená klikacia akcia.
type = custom/script určuje, že sa jedná o vlastný skript na zobrazenie výstupu. Môže by priradená klikacia akcia.
type = custom/text určuje, že sa jedná o vlastný text. Buď v podobe klasického textu alebo len ikony. Môže byť priradená klikacia akcia.

 

Moduly backlight a xbacklight:

Oba moduly, backlight aj xbacklight, slúžia na zobrazenie stavu a ovládanie jasu. Rozdiel medzi nimi je, že xbacklight má podporu pre ovládanie pomocou skrolovania.

[module/backlight]
type = internal/xbacklight
enable-scroll = true
format = <label>
label = " %{F#5994ad}%{F-} %percentage%%"
label-padding = 0
label-background = ${colors.background-alt}
label-foreground = ${colors.foreground}

[module/backlight] hovorí o aký modul sa jedná. Taktiež určuje meno pre zobrazenie.
type = internal/xbacklight hovorí o aký typ sa jedná, backlight či xbacklight. Taktiež hovorí, že sa jedná od interný modul.
enable-scroll = true povoľuje ovládanie skrolovaním. Pre zakázanie sa hodnota musí zmeniť na false.
format = <label> určuje formát výstupu na label, ktorý je predvolený. Existujú aj ramp a bar. Vysvetlíme si ich na iných moduloch.
label = ” %{F#5994ad}%{F-} %percentage%%” určuje konkrétny výstup. Použitie tagov nie je nutné.
label-padding = 0 určuje rozostup výstupu od ostatných modulov.
label-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia.
label-foreground = ${colors.foreground} určuje farbu popredia.

 

Modul battery:

Modul battery slúži na sledovanie stavu batérie… zostávajúci množstvo energie, čas do vybitia, čas do nabitia, či je batéria plne nabitá…

[module/battery]
type = internal/battery
full-at = 99
battery = BAT0
adapter = AC0
poll-interval = 1
time-format = %H:%M
format-charging = <ramp-capacity><label-charging>
format-discharging = <ramp-capacity><label-discharging>
label-charging = "%{F#5994ad}%{F-} %percentage%% %{F#5994ad}(%time%)%{F-}"
label-discharging = "%{F#5994ad}%{F-} %percentage%% %{F#5994ad}(%time%)%{F-}"
label-full = "%{F#5994ad} %{F-} %percentage%%"
label-charging-padding = 0
label-charging-background = ${colors.background-alt}
label-charging-foreground = ${colors.foreground}
label-discharging-padding = 0
label-discharging-background = ${colors.background-alt}
label-discharging-foreground = ${colors.foreground}
label-full-padding = 0
label-full-background = ${colors.background-alt}
label-full-foreground = ${colors.foreground}
ramp-capacity-0 = " "
ramp-capacity-1 = " "
ramp-capacity-2 = " "
ramp-capacity-3 = " "
ramp-capacity-4 = " "
ramp-capacity-background = ${colors.background-alt}
ramp-capacity-foreground = ${colors.blue}
ramp-capacity-padding = 0

[module/battery] hovorí o aký modul sa jedná. Taktiež určuje meno pre zobrazenie.
type = internal/battery hovorí, že sa jedná o internú modul pre sledovanie stavu batérie.
full-at = 99 hovorí, že sa ako plne nabitá batéria označí pri stave 99%.
battery = BAT0 určuje označenie batérie.
adapter = AC0 určuje označenie adaptéra.
poll-interval = 1 určuje rýchlosť komunikácie so systémom. Predvolená hodnota je 5. Pre zakázanie sa zvolí hodnota 0.
time-format = %H:%M určuje formát času pri nabíjaní či vybíjaní. Predvolený formát: %H:%M:%S.
format-charging = <ramp-capacity><label-charging> určuje formát pri nabíjaní. Dostupné parametre: <label-charging> (predvolená hodnota), <bar-capacity>, <ramp-capacity> a <animation-charging>.
format-discharging = <ramp-capacity><label-discharging> určuje formát pri vybíjaní. Dostupné parametre: <label-discharging> (predvolená hodnota), <bar-capacity>, <ramp-capacity> a <animation-discharging>.
format-full = <ramp-capacity><label-full> určuje formát pri pne nabitej batérii. Dostupné parametre: <label-full> (predvolená hodnota), <bar-capacity> a <ramp-capacity>.
label-charging = “%{F#5994ad}%{F-} %percentage%% %{F#5994ad}(%time%)%{F-}” určuje výstup pri nabíjaní. Použitie tagov nie je povinné. Dostupné formy výstupu: %percentage% (predvolený, zobrazí percentá), %time% (zobrazí čas) a %consumption% (zobrazí nenažranosť vo wattoch).
label-discharging = “%{F#5994ad}%{F-} %percentage%% %{F#5994ad}(%time%)%{F-}” určuje výstup pri vybájaní. Použitie tagov nie je povinné. Dostupné formy výstupu: %percentage% (predvolený, zobrazí percentá), %time% (zobrazí čas) a %consumption% (zobrazí nenažranosť vo wattoch).
label-full = “%{F#5994ad} %{F-} %percentage%%” určuje výstup pri plne nabitej batérii. Použitie tagov nie je povinné.
label-charging-padding = 0 určuje rozostup výstupu pre nabíjanie.
label-charging-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia výstupu pre nabíjanie.
label-charging-foreground = ${colors.foreground} určuje farbu popredia výstupu pre nabíjanie.
label-discharging-padding = 0 určuje rozostup výstupu pre vybíjanie.
label-discharging-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia výstupu pre vybíjanie.
label-discharging-foreground = ${colors.foreground} určuje farbu popredia výstupu pre vybíjanie.
label-full-padding = 0 určuje rozostup výstupu pre plne nabitú batériu.
label-full-background = ${colors.background-alt} určuje pozadie výstupu pre plne nabitú batériu.
label-full-foreground = ${colors.foreground} určuje popredie výstupu pre plne nabitú batériu.
ramp-capacity-X = ” ” určuje font (ikonu) pre jednotlivé fázy stavu nabitia batérie.
ramp-capacity-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia pre jednotlivé fázy stavu nabitia batérie.
ramp-capacity-foreground = ${colors.blue} určuje farbu popredia pre jednotlivé fázy stavu nabitia batérie.
ramp-capacity-padding = 0 určuje rozostup fontu (ikony) pre jednotlivé fázy stavu nabitia batérie.

ls -1 /sys/class/power_supply/

 

Modul date:

Modul date slúži na zobrazenie dátumu a času. Je možné ho použiť len raz. V prípade, že chceme výstup rozdeliť a každému priradiť vlastnú akciu myšou, musí sa vytvoriť vlastný skript.

[module/date_time]
type = internal/date
interval = 1
date =
date-alt = " %a * %d.%m.%Y"
time = %H:%M
time-alt = %H:%M
label = "%date% %{F#5994ad} %{F-}%time% "
label-padding = 0
label-background = ${colors.background-alt}
label-foreground = ${colors.foreground}

[module/date] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = internal/date určuje, že sa jedná o interný modul pre dátum a čas.
interval = 1 určuje čas obnovenia v sekundách.
date = určuje predvolený výstup pre dátum. V tomto prípade sa nezobrazí. Zobrazuje sa iba ikona a čas.
date-alt = ” %a * %d.%m.%Y” určuje alternatívny formát dátumu, ktorý sa zobrazí po kliknutí na predvolený výstup.
time = %H:%M určuje predvolený výstup pre čas.
time-alt = %H:%M určuje alternatívny formát času, ktorý sa zobrazí po kliknutí na predvolený výstup.
label = “%date% %{F#5994ad} %{F-}%time% “ určuje alternatívny formát výstupu po kliknutí na predvolený výstup.
label-padding = 0 určuje rozostup výstupu.
label-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia výstupu.
label-foreground = ${colors.foreground} určuje farbu popredia výstupu.

Príklad rozdelenia dátumu a času:

[module/date]
type = custom/script
interval = 1
label-padding = 0
label-background = ${colors.background-alt}
label-foreground = ${colors.foreground}
format-prefix-font = 5
format-prefix-padding = 1
format-prefix = " "
format-prefix-background = ${colors.background-alt}
format-prefix-foreground = ${colors.blue}
exec = ~/.config/polybar/Scripts/date
click-left = ~/.config/polybar/Scripts/calendar_rofi &
[module/time]
type = internal/date
interval = 1
time = %H:%M
label = "%{F#5994ad}  %{F-}%time% "
label-padding = 0
label-background = ${colors.background-alt}
label-foreground = ${colors.foreground}

 

Modul i3:

Modul i3 slúži na zobrazenie plôch v i3wm a i3-gaps.

[module/i3]
type = internal/i3
format = <label-state> <label-mode>
index-sort = true
wrapping-scroll = true
fuzzy-match = false
strip-wsnumbers = false
pin-workspaces = true
reverse-scroll = true

[module/i3] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = internal/i3 určuje, že sa jedná o interný modul pre i3 plochy.
format = <label-state> <label-mode> určuje formát výstupu.
index-sort = true povoľuje triedenie plôch podľa výstupu. Predvolená hodnota je false.
wrapping-scroll = true povoľuje otáčanie plôch.  Ide o predvolenú hodnotu. Pre zakázanie ju zmeníme na false.
fuzzy-match = false zakazuje priradenie štítkov s čiastočnou zhodou, čím sa všetky programy s určitým znakov budú otvárať na tej istej ploche Ide o predvolenú hodnotu. Pre povolenie ju zmeníme na true.
strip-wsnumbers = false zakazuje zobrazenie dvojbodky. Ide o predvolenú hodnotu. Pre volenie ju zmeníme na true.
pin-workspaces = true povoľuje zobrazenie pracovných plôch definovaných na rovnakom priestore ako lišta. Užitočné, ak chceme zobraziť špecifické plochy na rôznych paneloch. Predvolená hodnota je false.
reverse-scroll = true povolí nekonečné skrolovanie medzi plochami. Ide o predvolenú hodnotu. Pre zakázanie ju zmeníme na false.

 

; focused = Aktívna plocha na aktívnom monitore
label-focused = 
label-focused-background = ${colors.background}
label-focused-foreground = ${colors.blue}
label-focused-padding = 1
label-focused-font = 5

; unfocused = Neaktívna plocha na akomkoľvek monitore
label-unfocused = 
label-unfocused-background = ${colors.background}
label-unfocused-foreground = ${colors.blue}
label-unfocused-padding = 1
label-unfocused-font = 5

; visible = Aktívna plocha na neaktívnom monitore
label-visible = 
label-visible-background = ${colors.background}
label-visible-foreground = ${colors.blue}
label-visible-padding = 1
label-visible-font = 5

; urgent = Urgentná plocha
label-urgent = 
label-urgent-background = ${colors.background}
label-urgent-foreground = ${colors.background-alt}
label-urgent-padding = 1
label-urgent-font = 5

label-PLOCHA určuje špecifický výstup pre jednotlivé plochy. Dostupné formáty pre jednotlivé plochy (label-PLOCHA): %name%, %icon%, %index% a %output%. Predvolená hodnota je %icon% %name%.
label-PLOCHA-background určuje pozadie pre jednotlivé plochy.
label-PLOCHA-foreground určuje popredie pre jednotlivé plochy.
label-PLOCHA-padding určuje rozostup pre jednotlivé plochy,
label-PLOCHA-font určuje použité písmo pre jednotlivé plochy.

Ak chceme integrovať ikony z i3 musíme label-PLOCHA upraviť alebo vynechať. Pre korektné zobraznie (v ronakej línii) je vhodné label-PLOCHA-font upraviť alebo vynechať. Štítky musia zodpovedať tým v i3 konfiguračnom súbore.

ws-icon-0 = 1:;
ws-icon-1 = 2:;
ws-icon-2 = 3:;
ws-icon-3 = 4:;
ws-icon-4 = 5:;
ws-icon-5 = 6:;
ws-icon-6 = 7:;
ws-icon-7 = 8:;
ws-icon-8 = 9:;
ws-icon-9 = 10:;
ws-icon-10 = 11:;
ws-icon-11 = 12:;
ws-icon-default = 

ws-icon-X = X:; určuje formát výstupu pre jednotlivé definované plochy.
ws-icon-default =  určuje základný formát výstup pre všetky ostatné plochy.

 

Modul menu:

Modul menu slúžia na vytvorenie vlastnému menu s podpoložkami. Dá sa vytvoriť menu len s jedným podmenu, ale aj s viacerými.

[module/powermenu]
type = custom/menu
label-open = 
label-open-foreground = ${colors.blue}
label-open-padding = 1
label-close = " "
label-close-foreground = ${colors.background-alt}
label-close-padding-right = 1

[module/powermenu] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = custom/menu určuje, že sa jedná o vlastné menu.
label-open =  určuje výstup slúžiaci na otvorenie menu.
label-open-foreground = ${colors.blue} určuje popredie pre výstup slúžiaci na otvorenie menu.
label-open-padding = 1 určuje rozostup výstupu slúžiaceho na otvorenie menu.
label-close = ” ” určuje výstup slúžiaci na zatvorenie menu.
label-close-foreground = ${colors.background-alt} určuje popredie pre výstup slúžiaci na zatvorenie menu.
label-close-padding-right = 1 určuje rozostup výstupu slúžiaceho na zatvorenie menu.

 

Ukážka menu s jedným podmenu. Podmenu má päť položky. Z toho štyri sú definované vlastnými akciami a piate na uzatvorenie menu.

menu-0-0 =  
menu-0-0-exec = i3lock-my
menu-0-1 = " "
menu-0-1-exec = i3-msg exit
menu-0-2 = " "
menu-0-2-exec = systemctl reboot
menu-0-3 = "  "
menu-0-3-exec = systemctl poweroff

 

Modul script:

Modul script slúži na vytvorenie vlastného modulu na zobrazenie výstupu pomocou externého skriptu. Nejaké sa dajú nájsť napríklad tu.

POZNÁMKY:

  • Skripty je potrebné spúšťať na pozadí pomocou & na konci riadku.
  • Ak skript používa nekonečnú slučku s pridaním tail = true, podmienečný príkaz exec-if je vyhodnotený iba pri počiatočnom spustení, pred spustením príkazu exec. Keď už je príkaz exec spustený, nevyhodnocuje sa. Takže ak by sa exec-if v určitom bode vyhodnotil s výsledkom false, nespôsobí to pád celého skriptu.
  • Niekedy ak chceme, aby modul zmizol z lišty, musíme ho nasimulovať pomocou echo = “”.
[module/updates]
type = custom/script
tail = true
format-prefix-font = 5
format-prefix-padding = 1
format-prefix = " "
format-prefix-background = ${colors.background-alt}
format-prefix-foreground = ${colors.blue}
label-background = ${colors.background-alt}
label-foreground = ${colors.foreground}
exec = $HOME/.config/polybar/Scripts/updates
exec-if = "ping -q -w 2 -c 1 176.34.135.167 > /dev/null"
click-left = xfce4-terminal --font=SourceCodeProforPowerline --title=pacui -e &

[module/updates] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = custom/script určuje, že sa jedná o externý skript.
tail = true povoľuje skriptu produkovať nepretržitý obsah. Predvolená hodnota je false.
format-prefix-font = 5 určuje písmo pre predponu.
format-prefix-padding = 1 určuje rozostup pre predponu.
format-prefix = “ “ určuje formát pre predponu.
format-prefix-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia pre predponu.
format-prefix-foreground = ${colors.blue} určuje farbu popredia pre predponu.
label-background = ${colors.background-alt} určuje farbu pozadia pre výstup skriptu.
label-foreground = ${colors.foreground} určuje farbu popredia pre výstup skriptu.
exec = $HOME/.config/polybar/Scripts/updates určuje cestu ku externému skiptu.
exec-if = “ping -q -w 2 -c 1 176.34.135.167 > /dev/null” určuje podmienečný príkaz.
click-left = xfce4-terminal –font=SourceCodeProforPowerline –title=pacui -e & určuje akciu pre ľavý klik.
interval určuje čas obnovenia skriptu v sekundách.

 

Modul text:

Modul text slúži na vytvorenie textu. Obyčajného či klikacieho. Výborná pomôcka pre samostatnú ikonku s akciou. Ako je napríklad menu pre vypnutie či nemu s programami (jgmenu).

[module/powermenu_rofi]
type = custom/text
content = "  "
content-background = ${colors.background}
content-foreground = ${colors.blue}
content-padding = 0
click-left = $HOME/.config/polybar/Scripts/powermenu_rofi &

[module/powermenu_rofi] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = custom/text určuje, že sa jedná o vlastný text.
content = ”  “ určuje výstup textu, ktorý môže byť v podobe klasického textu či nejakej ikony.
content-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia textu.
content-foreground = ${colors.blue} určuje farbu popredia textu.
content-padding = 0 určuje zarovnanie textu.
click-left = $HOME/.config/polybar/Scripts/powermenu_rofi & určuje akciu pre ľavý klik myšou.

 

Moduly volume a pulseaudio:

Oba moduly, volume aj pulseaudio, slúžia na sledovanie a ovládanie hlasitosti. Modul volume sa používa pri použití ALSA, modul pulseaudio sa používa pri použití pulseaudio.

[module/volume]
type = internal/volume
format-volume = <ramp-volume><bar-volume>
format-muted = <label-muted>
format-muted-prefix = "  "
format-muted-prefix-padding = 0
format-muted-prefix-font = 7
format-muted-background = ${colors.background}
format-muted-foreground = ${colors.background-alt}
label-muted-font = 2
label-muted = "zvuk je stlmený "
label-muted-padding = 0
label-muted-background = ${colors.background}
label-muted-foreground = ${colors.background-alt}
ramp-volume-0 = "  "
ramp-volume-1 = "  "
ramp-volume-2 = "  "
ramp-volume-3 = "  "
ramp-volume-4 = "  "
ramp-volume-5 = "  "
ramp-volume-6 = "  "
ramp-volume-7 = "  "
ramp-volume-8 = "  "
ramp-volume-9 = "  "
ramp-volume-10 = "  "
ramp-volume-font = 6
ramp-volume-padding = 0
ramp-volume-0-foreground = ${colors.alert}
ramp-volume-1-foreground = ${colors.alert}
ramp-volume-2-foreground = ${colors.alert}
ramp-volume-3-foreground = ${colors.primary}
ramp-volume-4-foreground = ${colors.primary}
ramp-volume-5-foreground = ${colors.primary}
ramp-volume-6-foreground = ${colors.blue}
ramp-volume-7-foreground = ${colors.blue}
ramp-volume-8-foreground = ${colors.blue}
ramp-volume-9-foreground = ${colors.blue}
ramp-volume-10-foreground = ${colors.blue}
bar-volume-width = 15
bar-volume-font = 5
bar-volume-padding = 0
bar-volume-foreground-0 = ${colors.alert}
bar-volume-foreground-1 = ${colors.alert}
bar-volume-foreground-2 = ${colors.alert}
bar-volume-foreground-3 = ${colors.primary}
bar-volume-foreground-4 = ${colors.primary}
bar-volume-foreground-5 = ${colors.primary}
bar-volume-foreground-6 = ${colors.blue}
bar-volume-foreground-7 = ${colors.blue}
bar-volume-foreground-8 = ${colors.blue}
bar-volume-foreground-9 = ${colors.blue}
bar-volume-foreground-10 = ${colors.blue}
bar-volume-gradient = false
bar-volume-indicator = 
bar-volume-indicator-font = 5
bar-volume-indicator-background = ${colors.background}
bar-volume-indicator-foreground = ${colors.blue}
bar-volume-fill = 
bar-volume-fill-font = 6
bar-volume-fill-padding = 0
bar-volume-fill-background = ${colors.background}
bar-volume-fill-foreground = ${colors.blue}
bar-volume-empty = 
bar-volume-empty-font = 6
bar-volume-empty-padding = 0
bar-volume-empty-background = ${colors.background}
bar-volume-empty-foreground = ${colors.background-alt}

[module/volume] určuje o aký modul a jedná. Taktiež určuje názov pre zobrazenie.
type = internal/volume určuje, že sa jedná o interný modul volume.
format-volume = <ramp-volume><bar-volume> určuje formát pre výšky hlasitosti. Dostupné výstupy: <label-volume> (predvolené), <ramp-volume> a <bar-volume>.
format-muted = <label-muted> určuje formát pre stíšenú hlasitosť. Dostupné výstupy: <label-muted> (predvolené), <ramp-muted> a <bar-muted>.
format-muted-prefix = ”  “ určuje predponu pri stíšenej hlasitosti.
format-muted-prefix-padding = 0 určuje zarovnanie predpony pri stíšenej hlasitosti.
format-muted-prefix-font = 7 určuje písmo predpony pri stíšenej hlasitosti.
format-muted-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia pri stíšenej hlasitosti.
format-muted-foreground = ${colors.background-alt} určuje farbu popredia pri stíšenej hlasitosti.
label-muted-font = 2 určuje font pre výstup pri stíšenej hlasitosti.
label-muted = “zvuk je stlmený “ určuje výstup pri stíšenej hlasitosti.
label-muted-padding = 0 určuje rozostup výstupu pri stíšenej hlasitosti.
label-muted-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia výstupu pri stíšenej hlasitosti.
label-muted-foreground = ${colors.background-alt} určuje farbu popredia výstupu pri stíšenej hlasitosti.
ramp-volume-X = ”  “ určuje ikonu pre jednotlivé fázy hlasitosti.
ramp-volume-font = 6 určuje písmo pre ikony vo všetkých fázach hlasitosti.
ramp-volume-padding = 0 určuje zarovnanie ikony vo všetkých fázach hlasitosti.
ramp-volume-X-foreground určuje farbu popredia v jednotlivých fázach hlasitosti.
bar-volume-width = 15 určuje šíku “riadku”.
bar-volume-font = 5 určuje písmo pre “riadok”.
bar-volume-padding = 0 určuje zarovnanie pre “riadok”.
bar-volume-foreground-X určuje farbu popredia pre jednotlivé fázy “riadku”.
bar-volume-gradient = false zakazuje farebný výstup pre “riadok” podľa farieb priradených jednotlivým fázam hlasitosti. Predvolená hodnota je true.
bar-volume-indicator =  určuje znak rozdeľujúci využívanú a nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-indicator-font = 5 určuje písmo pre znak rozdeľujúci využívanú a nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-indicator-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia pre znak rozdeľujúci využívanú a nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-indicator-foreground = ${colors.blue} určuje farbu popredia pre znak rozdeľujúci využívanú a nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-fill =  určuje znak pre využívanú hlasitosť.
bar-volume-fill-font = 6 určuje písmo znaku pre využívanú hlasitosť.
bar-volume-fill-padding = 0 určuje zarovnanie znaku pre využívanú hlasitosť.
bar-volume-fill-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia znaku pre využívanú hlasitosť.
bar-volume-fill-foreground = ${colors.blue} určuje farbu popredia znaku pr využívanú hlasitosť.
bar-volume-empty =  určuje znak pre nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-empty-font = 6 určuje písmo znaku pre nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-empty-padding = 0 určuje zarovnanie znaku pre nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-empty-background = ${colors.background} určuje farbu pozadia znaku pre nevyužívanú hlasitosť.
bar-volume-empty-foreground = ${colors.background-alt} určuje farbu popredia znaku pre nevyužívanú hlasitosť.

 

Galéria

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..