Led 08

MOCPlayer 1 – Inštalácia a konfigurácia

Tentokrát som si pre Vás pripravila sériu článkov o troch terminálových programoch. Primárne sú určené pre blog, ktorý sa venuje môjmu najobľúbenejšiemu distru, Arch Linuxu. No dúfam, že svoje „využitie“ nájdu i na blogu venovanom Linuxu Mint. Jedná sa o MOCPlayer, Newsbeuter a NeoMutt.

MOCPlayer (MOC; music on console) je terminálový audioprehrávač, ktorý zaiste netreba veľmi predstavovať. Niektorí sa s ním už zoznámili z článkov na LM. Jedným z nich je aj článok od admina, ktorý popisuje jeho možnosti.

Pomoc a manuálová stránka:

mocp -h

man mocp

 

Inštalácia a základné ovládanie programu:

Ako obvykle, otvoríme si terminál a zadáme jednoduchý príkaz:

sudo pacman -S moc

Pre spustenie už len postačí v termináli zadať mocp.

 

Základné klávesové skratky:

ENTER začne prehrávanie skladby

SPACE alebo p pozastaví prehrávanie skladby

n prejde na nasledujúcu skladbu

b prejde na predchádzajúcu skladbu

TAB prepína medzi súborovým systémov a playlistom

a pridá skladby do playlistu

d odoberie skladby z playlistu

SHIFT+a (A) rekurzívne pridá celej zložky do playlistu

SHIFT+c (C) vyčistí playlistu

> zvýši hlasitosti o 1%

< zníži hlasitosti o 1%

. (bodka) zvýši hlasitosti o 5%

, (čiarka) zníži hlasitosti o 5%

q ukončí klienta (prehrávanie pretrváva)

Q ukončí serverr

Vlastné klávesové skratky sa dajú nadefinovať v hlavnom konfiguračnom súbore pomocou položky Keymap = my_keymap.

 

Konfigurácia programu:

Prednastavené konfiguračné súbory sa nachádzajú v /usr/share/doc/moc/. Zložka obsahuje tri súbory:

config.example je základný konfiguračnú súbor

keymap.example je konfiguračný súbor s klávesovými skratkami

README_equalizer je konfiguračný súbor pre ekvalizér

 

Užívateľom zadefinovaná konfigurácia je lokalizovaná v skrytom priečinku nachádzajúcom sa v domovskom adresári: ~/.moc/. Obsahuje:

zložku themes s vlastnými témami

konfiguračný súbor config s hlavnými nastaveniami programu

konfiguračný súbor my_keymap s vlastnými klávesovými skratkami

 

Ako užívateľ si najskôr vytvorím potrebnú zložku s názvom .moc:

mkdir ~/.moc/

Následne do nej môžem, ale nemusím skopírovať preddefinovaný konfiguračný súbor (pokojne sa môže vytvoriť nový):

cp /usr/share/doc/moc/config.example ~/.moc/config

Pomocou nejakého textového editoru ho otvorím pre úpravu:

mousepad ~/.moc/config

 

Možnosti nastavení v ~/.moc/config:

Na server som nahrala archív, ktorý obsahuje základný konfiguračný súbor (neobsahuje všetky dostupné možnosti, tie sa aj s anglickým popisom dajú nájsť v preddefinovanom alebo na GitHube), konfiguračný súbor pre klávesové skratky a tému (vytvoreniu vlastnej témy sa budeme venovať v nasledujúcej časti).

Základné nastavenia:

MusicDir = /home/${USER}/Hudba určuje cestu ku hlavnej zložke s hudbou

MOCDir = /home/${USER}/.moc určuje cestu ku konfiguračnej zložke

StartInMusicDir = yes prehrávač sa otvorí v hlavnej hudobnej zložke. Dostupné sú dve možnosti yes, ktorá možnosť povolí a no, tá ju zakáže.

SoundDriver = ALSA nastaví ovládač pre zvuk. Dostupné možnosti sú OSS, ALSA, JACK a null (pre ladenie). Dá sa nastaviť i viacero možností. Vtedy sa oddeľujú dvojbodkami: JACK:ALSA:OSS.

ALSADevice = default nastaví hlavné zvukové zariadenie pre ALSA

Sort = FileName nastaví druh triedenia. Toto je zatiaľ jediná dostupná možnosť.

ShowHiddenFiles = no zakáže zobrazenie skrytých súborov

HideFileExtension = no zakáže skrytie prípon

ShowFormat = yes povolí zobrazenie formátu v menu

ShowTime = yes povolí zobrazenie času piesne

ShowTimePercent = no zakáže zobrazenie percent piesne

Equalizer_SaveState = no zakáže vytvorenie konfiguračného súboru pre ekvalizér, ktorý si zapamätá predchádzajúce nastavenia

Softmixer_SaveState = no zakáže vytvorenie konfiguračného súboru pre softmixer, ktorý si zapamätá predchádzajúce nastavenia

AutoLoadLyrics = no zakáže automatické načítanie súboru obsahujúce text piesne

ShowStreamErrors = no zakáže zobrazenie chybových hlášok počas streamovania

MP3IgnoreCRCErrors = yes povolí ignorovanie chýb v mp3 súboroch

UseMMap = no zakáže využitie mmap() pre čítanie zo súborov

UseMimeMagic = no zakáže využitie MIME na identifikáciu hudobného súboru

Allow24bitOutput = no zakáže ponechanie 24bit a prekonvertuje ho na 16bit

UseRealtimePriority = no zakáže určovanie priority pre vyrovnávaciu pamäť výstupu v reálnom čase

 

Nastavenie pre prehrávanie:

Repeat = yes povolí opakovanie playlistu ako defaultné správanie

Shuffle = no zakáže náhodné prehrávanie ako defaultné správanie

AutoNext = yes povolí automatický prechod na ďalšiu skladbu v playliste

SeekTime = 1 nastaví posúvanie priebehu piesne

SilentSeekTime = 5 nastaví tiché posúvanie priebehu piesne

 

 

Téma:

Theme = my-theme nastaví cestu ku téme

#XTermTheme = transparent-background nastaví tému

#UseCursorSelection = no zakáže zobrazenie kurzoru vo zvolenom riadku

#SetXtermTitle = yes povolí zobrazenie názvu xterm okna

#SetScreenTitle = yes povolí zobrazenie názvu okna

#BlockDecorators = “`\”‘” zvolí zobrazenie bloku počas prehrávania

#MessageLingerTime = 3 nastaví trvanie zobrazenia správy v sekundách

#PrefixQueuedMessages = yes povolí predponu v oneskorených správach

#ErrorMessagesQueued = “!” nastaví znak pre chybu

 

 

Nastavenie pre playlist:

PlaylistNumbering = yes povolí číslovanie v playliste

SavePlaylist = yes povolí uloženie súčastného playlistu

FollowPlayedFile = yes povolí posúvanie menu tak, aby nasledovalo prehrávanú skladbu

CanStartInPlaylist = yes povolí pri stále spustenom serveri spustenie v playliste

#SyncPlaylist = yes povolí synchronizáciu playlistu

#PlaylistFullPaths = yes povolí zobrazenie plnej cesty playlistu namiesto jeho názvu

#QueueNextSongReturn = yes nastaví, ktorá skladba sa bude prehrávať po skončení poradia

 

Kódovanie & Vlastné klávesové skratky:

ASCIILines = no zakáže použitie ASCII znakov namiesto grafických

FileNamesIconv = no zakáže konverziu kódovania z lokálneho do UTF-8

UseRCC = yes povolí využitie librcc na opravu kódovania tagov

UseRCCForFilesystem = yes povolí využitie librcc na opravu kódovania názvov súborov a umiesnení

Keymap = my_keymap cesta ku konfiguračnému súboru s vlastnými klávesovými skratkami

#NonUTFXterm = no povolí konverziu xterm-názvu z lokálneho kovania do UTF-8

 

 

Nastavenie dizajnu hlavného okna a playlistu:

#Layout1 = directory(0,0,50%,100%):playlist(50%,0,FILL,100%)

#Layout2 = directory(0,0,100%,100%):playlist(0,0,100%,100%)

Layout3 = playlist(50%,50%,50%,50%)

 

 

Rýchle zložky:

Fastdir1 = ${MusicDir}

Fastdir2 = ${MusicDir}/PLAYLISTS

Fastdir3 = /home/${USER}/Stiahnuté

#Fastdir4 =

#Fastdir5 =

#Fastdir6 =

#Fastdir7 =

#Fastdir8 =

#Fastdir9 =

#Fastdir10 =

 

Vytvorenie vlastných klávesových skratiek:

Najskôr si potrebujeme zadefinovať, že chceme používať upravené klávesové skratky v hlavnom konfiguračnom súbore. Takže pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme:

mousepad ~/.moc/config

Buď si vyhľadáme potrebnú položku a odkomentujeme ju (odstránime mriežku #) alebo ju doplníme:

Keymap = my_keymap

Ako druhé si potrebujeme vytvoriť užívateľský konfiguračný súbor s názvom my_keymap, ktorý je lokalizovaný v ~/.moc/.

touch ~/.moc/my_keymap

Do neho si potom pridáme vlastné klávesové skratky. Napríklad pre rýchle zložky alebo ako ja (kvôli sile zvyku z iných programov), som si vymenila q a Q.

 

Dostupné klávesy pre skratky:

CTRL: ^g (Ctrl+g)

ALT: M-g (Alt+g)

Špeciálne klávesy: DOWN, UP, LEFT, RIGHT, HOME, END

BACKSPACE, INS, DEL, ENTER, SPACE, TAB, ESCAPE

PAGE_UP, PAGE_DOWN, KEYPAD_CENTER

F1 až F12

 

A keďže je človek zábudlivý, ani mňa to neobchádza. Preto dodatočne nahrávam archív obsahujúci dva conky-skripty ämade by me) pre tento audioprehrávač. Prvý súbor obsahuje výstup v jednom riadku, druhý v dvoch (neodskúšaný nakoľko mám conky naportované do dzen2 panelu).

 

Notifikácia práve prehrávanej skladby:

Ako základ samozrejme potrebujeme nejaký notifikátor, ktorý je schopný oznámenie zobraziť. Sú nimi napríklad dunst či xfce4-notifyd. Viac možností k nahliadnutie je, ako ináč, na Arch wiki. Na server som nahrala archív, ktorý obsahuje mnou vytvorený jednoduchý skript s viacerými možnosťami zobrazenia. Oznámenie obsahuje informácie o interpretovi, prehrávanej skladbe a albumu, v ktorom bol vydaný. “Predvolenou” možnosťou je separovaný výstup pre jednotlivé oložky. Pri druhej a tretej je výstup v jednom “okne”. Rozdiel je počet nových riadkov (\n). V druhom je jeden nový riadok, v treťom dva.

Ja osobne používam dunst. A takto nejako vyzerá oznámenie zobrazované pomocou dunst.

 

Pomocou nejakého textového editoru si otovríme konfiguračný súbor:

mousepad ~/.moc/config

Vyhľadáme alebo dopíšeme OnSongChange:

OnSongChange = “/home/${USER}/.moc/scripts/dunst_mocp.sh %a %t %r”
RepeatSongChange = yes
#OnStop = “/home/jack/.moc/myscript_on_stop”

Dostupné skratky:

%a interpret
%r album
%f názov súboru
%t názov skladby
%n číslo skladby
%d trvanie v klasickej podobe
%D trvanie v sekundách

 

Skript je lokalizovaný v ~/.moc/scripts/dunst_mocp.sh. Môžte ho umiestniť podľa svojho uváženia, no potom je potrebné zmeniť jeho umiestnenie v konfiguračnom súbore!

Na jeho správne fungovanie je potrebné prideliť mu práva, ktoré umožnia jeho spúšťanie ako programu. Dá sa to urobiť klikacím spôsobom cez vlastnosti alebo pomocou terminálu:

chmod +x ~/.moc/scripts/dunst_mocp.sh
chmod +x /cesta/ku/dunst_mocp.sh

 

Ak je MOCPplayer práve spustený, na vyskúšanie ho musíme úplne vypnúť.

 

1 comment

1 ping

  1. Pale Moon 27.1.0 GNU/Linux x64

    Článok som upravila. Pridala som spôsob a skript pre notifikácie práve prehrávaného interpreta, skladby a albumu. Slúži na to parameter OnSongChange, ktorý sa dá nájsť v konfiguračnom súbore.
    V AUR repozitároch existuje balíček s názovom moc_notify-git, ktorý obsahuje skript onsongchange.sh.

  1. WordPress 4.7

    […] « MOCPlayer 1 – Inštalácia a konfigurácia […]

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: