NeoMutt I. – Inštalácia a konfigurácia

NeoMutt je projekt, ktorý sa snaží naučiť starého psa novým kúskom. Má v sebe obsiahnuté veľké množstvo opráv a vylepšení pre textový e-mailový klient mutt, z ktorého vychádza.

Séria článkov bude mať štyri časti. V prvej sa budeme venovať inštalácii a nastaveniam. V druhej si povieme ako si nastaviť viac účtov, v tretej zase niečo o šifrovaní. V poslednej si vytvoríme tému.

 

 

Poznámka pre nedočkavcov: Nakoľko konfiguračný súbor v sebe obsahuje aj možnosť pre uloženie hesla na urýchlenie a uľahčenie (bez neho treba aj pri každom odosielaní správy zadať heslo pre potvrdenie). No toto predstavuje bezpečnostné riziko. Preto existuje aj možnosť použitia šifrovaného súboru s heslom. Niečo k tomu sme si už povedali v článku s názvom Šifrovanie a digitálny podpis pomocou GnuPG. Preto opäť nahrávam celkovú všeobecnú konfiguráciu v archíve aj s popisom. V ňom sa dá zistiť ako má vyzerať syntax pre načítanie špecifického hesla so súboru. Taktiež sa v nich dá zistiť ako nastaviť viac účtov. Ďalšou vecou je docielenie, aby sa systém na GnuPG heslo pýtal iba raz za celé sedenie. Odpoveď je na tejto stránke

Dokumentácia pre NeoMutt.
Dokumentácia pre mutt.
Dokumentácia pre developerskú verziu mutt.
Bližšie informácie o mutt na Arch wiki.

 

Pomoc a manuálová stránka:

neomutt -h
neomutt --help
man neomutt

 

Inštalácia programu:

sudo pacman -S neomutt
yay -S neomutt-git
yay -S urlview
yay -S urlscan
yay -S urlscan-git
sudo pacman -S lynx
yay -S lynx-current
sudo pacman -S elinks
yay -S elinks-git
sudo pacman -S w3m
sudo pacman -S abook
yay -S abook-git
yay -S goobook-git
sudo pacman -S spamassassin

neomutt je samotný terminálový e-mailový klient
urlview a urlscan sú programy, ktoré slúžia na zoskenovanie odkazov v e-maily. Postačí si nainštalovať jeden. Mne viac vyhovuje urlscan.
lynx, elinks a w3m sú textové internetové prehliadače potrebné na zobrazenie html. Stačí si vybrať jeden. Mne najviac vyhovuje lynx.
abook a goobook-git sú programy na spravovanie kontaktov, plne kompatibilné s mutt či neomutt. Prvý umožňuje vytváranie, druhý vyhľadávanie v google kontaktoch. Ich inštalácia nie je potrebná. Dá sa použiť aj alias vytvorený pre jednotlivé kontakty.
spamassassin je spam filter. Jeho inštalácia nie je potrebná.

 

Ak by mal niekto záujem o inštaláciu mutt, ten sa nachádza v oficiálnych repozitároch.

sudo pacman -S mutt

No upozorňujem, že niektoré nastavenia pre NeoMutt nie sú kompatibilné s mutt a naopak. Prípadné chyby v konfigurácii sa ukážu pri spustení programu z terminálu:

mutt
neomutt

 

Konfigurácia programu:

 

Existujú dve základné umiestnenia pre konfiguračný súbor:

~/.muttrc
~/.mutt/muttrc

Druhá varianta je lepšia. Lokalizácia obsahuje niekoľko konfiguračných súborov a zložiek:

muttrc je základný konfiguračný súbor, kde sa nastavujú základné nastavenia
mailcap umožňuje upravovať automatické zobrazovanie html či automatické otváranie príloh
aliases je konfiguračný súbor vytvárajúci aliasy pre kontakty
konfiguračné súbory pre jednotlivé kontá poskytujú nastavenia pre viaceré účty
zložky pre jednotlivé kontá
zložku themes s témou
šifrovaný súbor s heslami

 

Pri definovaní nastavenia máme dve možnosti:

set nastavenie povolí. Pri ňom máme dve možnosti, yes a no. Pokiaľ nie sú definované, je zvolené defaultné nastavenie.
unset nastavenie zakáže
mriežka (#) nastavenie či komentár zneviditeľní

 

muttrc:

Základné nastavenia:

## Základné nastavenia

source "gpg2 -dq $HOME/.mutt/.heslo.gpg |"
source $HOME/.mutt/my_personal
source $HOME/.mutt/themes/my-theme.mutt
set folder ="imaps://imap.gmail.com:993"
set spoolfile=+INBOX
#set trash= +Trash
#set postponed = +Drafts
#set record = +Sent
set postponed = "+[Gmail]/Rozpísané správy"
set record = "+[Gmail]/Odoslané správy"
set trash = "+[Gmail]/Kôš"
#set editor =` echo \$EDITOR`
set editor="nano -wm"
#set editor="gedit --new-window"
set mailcap_path=$HOME/.mutt/mailcap
auto_view text/html
set imap_check_subscribed
set sleep_time = 0
set imap_idle = yes
set mail_check = 600
set timeout = 10
set copy = no
set move = no
set delete = yes
set pager_stop = yes
set pager_context = 5
set menu_scroll = yes
set fast_reply = yes
set include = yes
set implicit_autoview = yes
set ssl_force_tls
unset collapse_unread
unset imap_passive
unset ssl_starttls
set abort_noattach=ask-yes
set attach_keyword = "\\<attach(|ed|ments?)\\>"
set attach_keyword = "\\<(príloha|prílohy|priloha|prilohy)\\>"
set new_mail_command="notify-send --urgency=critical 'Prišla nová správa. :)\n\n%n nových správ\n\n%u neprečítaných správ'"
unset mark_old
unset resolve

source “gpg2 -dq $HOME/.mutt/.heslo.gpg |” nastaví šifrovaný súbor s heslami (vždy musí byť na prvom mieste)
source $HOME/.mutt/my_personal nastaví východziu e-mailovú schránku
source $HOME/.mutt/themes/my-theme.mutt nastaví cestu pre tému
set folder =”imaps://imap.gmail.com:993″ nastaví zložku pre imap
set spoolfile=+INBOX nastaví zložku pre INBOX
#set trash= +Trash nastaví zložku pre Kôš
#set postponed = +Drafts nastaví zložku pre Rozpísané správy
#set record = +Sent nastaví zložku pre Odoslané správy
set postponed = “+[Gmail]/Rozpísané správy”
set record = “+[Gmail]/Odoslané správy”
set trash = “+[Gmail]/Kôš”
#set editor =` echo \$EDITOR` nastaví východzí editor na písanie nových správ
set editor=”nano -wm” nastaví ako východzí editor na písanie nových správ nano
#set editor=”gedit –new-window” nastaví editor na písanie nových správ na gedit
set mailcap_path=$HOME/.mutt/mailcap nastaví cestu pre konfiguračný súbor s definíciami určujúcimi predvolené programy
auto_view text/html nastaví automatické zobrazovanie textu v e-mailoch pomocou textového prehliadača
set imap_check_subscribed znamená automaticky kontroluj schránku pre nové e-maily, no zároveň vytvára mailboxy v postrannom paneli. Ak ich nepoužívame a nechceme ich tam, tento parameter treba zakázať. Na kontrole nových e-mailov sa to neodrazí.
set sleep_time = 0 nastaví čas presunu medzi zložkami
set imap_idle = yes nastaviť, ak sa často stratí spojenie so serverom
set mail_check = 600 je čas pre automatickú kontrolu nových e-mailov v sekundách
set timeout = 10 je čas v sekundách, kedy neomutt (mutt) čaká na akciu užívateľa
set copy = no znamená nekopírovať odchádzajúcu poštu do Maildir
set move = no znamená nepremiestni prečítanú správu zo “spool” schránky do schránky
set delete = yes nastaví kontrolu, či je správa skutočne vymazaná pri ukončení spojenia, synchronizácii či prechode do iného konta
set pager_stop = yes zakáže internému pageru presunutie na ďalšiu správu v prípade, že je na poslednej
set pager_context = 5 nastaví počet riadkov pre kolečko myši
set menu_scroll = yes nastaví posúvanie ponuky o jeden riadok
set fast_reply = yes povolí vynechanie to, subject pri odpovedi na správu
set include = yes automaticky v odpovedi skopíruje predchádzajúce správy
set implicit_autoview = yes povolí automatické zobrazenie prílohy v prípade, že nemá nastavený interný prehliadač
set ssl_force_tls nastaví vyžadovanie, aby všetky spojenia so vzdialeným serverom boli šifrované
unset collapse_unread zakáže zabalenie vlákna, ktoré obsahuje iba prečítané správy
unset imap_passive umožní automatické otvorenie imap spojenia
unset ssl_starttls zakáže používanie STARTTLS bez ohľadu na schopnosti servera
set abort_noattach = ask-yes nastaví kontrolu pripojenej prílohy, ak je príloha deklarovaná ako $attach_keyword
set attach_keyword = “\\<attach(|ed|ments?)\\>”
set attach_keyword = “\\<(príloha|prílohy|priloha|prilohy)\\>”
set new_mail_command=”notify-send –urgency=critical ‘Prišla nová správa. :)\n\n%n nových správ\n\n%u neprečítaných správ'” pomocou notifikačného programu (napríklad ako je dunst) zobrazí oznámenie o tom, že prišla nová správa. Toto oznámenie prichádza iba z aktívneho konta.
unset mark_old zruší označenie starej, ale neprečítanej správy. Vhodné kvôli “Všetky správy” a “Dôležité”, aby sa v týchto priečinkoch už odstránená správa nebola označená ako nová.
unset resolve zruší automatický prechod kurzoru na ďalšiu správu. Tento parameter nie je povinný. On len zabezpečí, že pri odstránení správy sa automaticky neodstráni “new flag”.

 

Triedenie správ a vlákien:

## Triedenie správ a vlákien

set sort = threads
set sort_aux = date-received
set sort_browser = reverse-date

set sort = threads

Dostupné možnosti:

date triedi podľa dátumu
date-sent triedi podľa dátumu odoslania
date-received triedi podľa dátumu prijatia
from triedi podľa odosielateľa
mailbox-order netriedi
score triedi podľa skóre
size triedi podľa veľkosti
spam triedi podľa toho, či sa jedná o spam
subject triedi podľa predmetu správy
threads triedi podľa vlákien
to triedi podľa prijímateľa

set sort_aux = date-received

Táto voľba sa používa pri triedení podľa vlákien. Kontroluje v akom poradí sa zobrazujú. Dostupné možnosti sú ako v predchádzajúcej možnosti. Plus umožňujú pridanie last- (pre triedenie od poslendnej správy vo vládkne) a reverse- (pre obrátené triedenie). Pri použití oboch prefixoch, možnosť vyzerá následovne:

set sort_aux = reverse-last-date-received

set sort_browser = reverse-date

Nastavuje spôsob triedenia prehliadači súborov.

Dostupné možnosti:

alpha triedi podľa abecedy
date triedi podľa dátumu
size triedi podľa veľkosti
unsorted netriedi

 

Formát dátumu a indexu:

## Formát dátumu a indexu

set date_format = "%a * %d.%m.%Y * %H:%M%P"
set index_format = "%3C %Z %D *** %-20.20L (%?l?%4l&%4c?) %s"
#set index_format="%4C %Z %{%b %d} %-15.15L (%4l) %s"
#set alias_format = "%4n %t %-20a %r"

Viac informácii o skratkách. Alebo cez terminál:

man strftime

 

Postranný panel a klávesové skratky:

## Postranný panel & Klávesové skratky

set sidebar_visible = yes
bind generic,alias,attach,browser,editor,index,compose,pager,pgp,postpone ':' noop
bind editor <space> noop
bind index G imap-fetch-mail
bind index,pager \CP sidebar-prev
bind index,pager \CN sidebar-next
bind index,pager \CO sidebar-open
bind index,pager <C-up> sidebar-prev
bind index,pager <C-down> sidebar-next
bind index,pager <C-left> sidebar-open
bind index,pager <C-right> sidebar-open
bind attach,index,pager \CD next-page
bind attach,index,pager \CU previous-page
bind attach,index \CF first-entry
bind attach,index \CL last-entry
bind index,pager @ compose-to-sender
bind index <esc>L limit-current-thread
macro index,pager \CI '<change-folder>=INBOX<enter>'
macro index,pager \CT '<change-folder>=Trash<enter>'
macro index,pager \CA '<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>'
macro index,pager \CV '<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>'
macro index,pager \CK '<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>'
macro index i '<change-folder>=INBOX<enter>'
macro index t '<change-folder>=Trash<enter>'
macro index a '<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>'
macro index e '<change-folder>=[Gmail]/Dôležité<enter>'
macro index o '<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>'
macro index r '<change-folder>=[Gmail]/Rozpísané správy<enter>'
macro index h '<change-folder>=[Gmail]/S hviezdičkou<enter>'
macro index k '<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>'
macro index p '<change-folder>=[Gmail]/Spam<enter>'
macro index np '<mail>my_personal@mydomain.com<enter>'
macro index nw '<mail>my_work@mydomain.com<enter>'
macro index nv '<mail>my_public@mydomain.com<enter>'
macro index b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'
macro pager b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'
macro index c '<change-folder>?<change-dir><home>^K=<enter>'
macro pager \CU <pipe-entry>'urlscan'<enter> 'Follow links with urlscan'
#macro pager \CU <pipe-entry>'urlview'<enter> 'Follow links with urlview'
macro attach s "<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol><enter>" "Uložiť súbor"
macro attach S "<save-entry><bol>$HOME/Dokumenty/<eol><enter>" "Uložiť súbor"
#macro attach s "<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol>" "Uložiť súbor"
macro index d "<delete-message><clear-flag>N<next-undeleted>" "Prečítané a odhodené"
macro index A "<tag-pattern>~N<enter><tag-prefix><clear-flag>N<untag-pattern>.<enter>" "Označ všetky správy ako prečítané"
macro index U "<tag-pattern>~D<enter><tag-prefix><clear-flag>D<untag-pattern>.<enter>" "Odznač všetky odstránené správy"

set sidebar_visible = yes nastaví viditeľný postranný panel
bind generic,alias,attach,browser,editor,index,compose,pager,pgp,postpone ‘:’ noop
bind editor <space> noop vytvorí podporu medzery pri zmene zložky
bind index G imap-fetch-mail nastaví manuálne prijatie nových správ v schránke
bind index,pager \CP sidebar-prev zvýraznenie predchádzajúcej zložky v paneli
bind index,pager \CN sidebar-next zvýraznenie nasledujúcej zložky v paneli
bind index,pager \CO sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli
bind index,pager <C-up> sidebar-prev zvýraznenie predchádzajúcej zložky v paneli
bind index,pager <C-down> sidebar-next zvýraznenie nasledujúcej zložky v paneli
bind index,pager <C-left> sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli
bind index,pager <C-right> sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli
bind attach,index,pager \CD next-page otvorenie nasledujúcej strany
bind attach,index,pager \CU previous-page otvorenie predchádzajúcej strany
bind attach,index \CF first-entry prechod na prvú položku
bind attach,index \CL last-entry prechod na poslednú položku
bind index,pager @ compose-to-sender odoslanie novej správy zvýrazneného odosielateľa
bind index <esc>L limit-current-thread limitovanie správ vo vlákne
macro index,pager \CI ‘<change-folder>=INBOX<enter>’ otvorenie INBOXu
macro index,pager \CT ‘<change-folder>=Trash<enter>’ otvorenie Koša
macro index,pager \CA ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’ otvorenie Všetkých správ
macro index,pager \CV ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’ otvorenie Odoslaných správ
macro index,pager \CK ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’ otvorenie Koša v Gmaily
macro index gi ‘<change-folder>=INBOX<enter>’ otvorenie INBOXu
macro index gt ‘<change-folder>=Trash<enter>’ otvorenie Koša
macro index ga ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’ otvorenie Všetkých správ
macro index gd ‘<change-folder>=[Gmail]/Dôležité<enter>’ otvorenie Dôležitých správ
macro index go ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’ otvorenie Odoslaných správ
macro index gr ‘<change-folder>=[Gmail]/Rozpísané správy<enter>’ otvorenie Rozpísaných správ
macro index gh ‘<change-folder>=[Gmail]/S hviezdičkou<enter>’ otvorenie správ S hviezdičkou
macro index gk ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’ otvorenie Koša v Gmaily
macro index gs ‘<change-folder>=[Gmail]/Spam<enter>’ otvorenie Spamu
macro index np ‘<mail>my_personal@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe
macro index nw ‘<mail>my_work@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe
macro index nv ‘<mail>my_public@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe
macro index b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’ zakrytie alebo zobrazenie postranného panelu
macro pager b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’ zakrytie alebo zobrazenie postranného panelu
macro index c ‘<change-folder>?<change-dir><home>^K=<enter>’ zmena umiestnenia
macro pager \CU <pipe-entry>’urlscan'<enter> ‘Follow links with urlscan’ zobrazenie odkazov v e-maily
#macro pager \CU <pipe-entry>’urlview'<enter> ‘Follow links with urlview’ zobrazenie odkazov v e-maily
macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol><enter>” “Uložiť súbor” nastaví automatické uloženie prílohy na konkrétne miesto
macro attach S “<save-entry><bol>$HOME/Dokumenty/<eol><enter>” “Uložiť súbor” nastaví automatické uloženie prílohy na konkrétne miesto
#macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol>” “Uložiť súbor” pre uloženie podpory je potrebné potvrdenie ENTERom
macro index d “<delete-message><clear-flag>N<next-undeleted>” “Prečítané a odhodené” je makro, vďaka ktorému sa pri stlačení písmena d (ide o upravenú formu základného príkazu, pre používanie oboch stačí zvoliť iné písmeno, ktoré samozrejme nekoliduje s pôvodnými klávesovými skratkami) odstráni označenie, že ide o novú správu (N), správa sa označí na odstránenie (D) a automaticky sa prejde na ďalšiu správu (nie novú či neprečítanú, akúkoľvek).
macro index A “<tag-pattern>~N<enter><tag-prefix><clear-flag>N<untag-pattern>.<enter>” “Označ všetky správy ako prečítané” je makro, vďaka ktorému sa všetky nové správy označia za prečítané
macro index U “<tag-pattern>~D<enter><tag-prefix><clear-flag>D<untag-pattern>.<enter>” “Odznač všetky odstránené správy” je makro, vďaka ktorému sa zruší odstránenie všetkých stráv

 

Vysvetlenie volieb:

<change-folder> zmení umiestnenie
<change-dir> zmení zložku
<home> je domov
<pipe-entry> naportuje správu alebo prílohu do shell príkazu
<mail> vytvorí nový e-mail
<save-entry> uloží správu alebo prílohu
<bol> prejde na začiatok riadku
<eol> prejde na koniec riadku
<enter> je jednoducho ENTER

Viac informácii sa dá nájsť na stránkach mutt v sekcii Functions.

 

Chyba pri prechádzaní v postrannom paneli v neomutt

Táto chyba sa zaznamenáva pri spustení programu pomocou klávesovej skratky v termináli termite (možno aj niektorých iných). Máme dve možnosti ako tento problém riešiť. Priamu zmenu (napríklad v konfiguračnom či .desktop súbore) alebo pomocou skriptu.

Chybovú hláška, ktorá sa zobrazuje pri stlačení Ctrl+šípky:

Klávesa nie je viazaná. Stlačte '?' pre nápovedu.

Klávesové skratky v neomutt, ktoré slúžia na prechod medzi položkami v postrannom paneli:

bind index,pager <C-up>   sidebar-prev
bind index,pager <C-down>  sidebar-next
bind index,pager <C-left>  sidebar-open
bind index,pager <C-right> sidebar-open

Parameter, ktorý túto chybu opravuje:

env TERM=xterm-256color

Pridáva sa pred príkaz na spustenie programu do exec (spustenia príkazu). Ten má dve formy:

--exec="env TERM=xterm-256color neomutt"
-e "env TERM=xterm-256color neomutt"

Výsledný príkaz aj s príkladom:

termite --exec="env TERM=xterm-256color neomutt"
termite -e "env TERM=xterm-256color neomutt"

Výsledný príkaz v podobe skriptu:

#!/usr/bin/bash

termite --exec="env TERM=xterm-256color mocp"
#!/usr/bin/bash

termite -e "env TERM=xterm-256color mocp"

Pri výskyte v iných termináloch si pozrite ich manuálové stránky na zistenie presného parametra na sputenie príkazov či skriptov.

 

Formát postranného panelu v NeoMutt:

## Formát postranného panelu v NeoMutt

set sidebar_short_path = yes
set sidebar_delim_chars = "/"
set sidebar_folder_indent = yes
set sidebar_indent_string= " "
#set sidebar_on_right = yes
set sidebar_format = "%B %?N?(%N)?%*"
#set sidebar_format = "%B%?F? [%F]?%* %?N?%N/?%S"
#set sidebar_format = "%B %?N?(%N)?%**%S"

set sidebar_short_path = yes nastaví skrátené názvy zložiek v postrannom paneli
set sidebar_delim_chars = “/” nastaví spôsob skrátenia
set sidebar_folder_indent = yes nastaví členenie skrátených zložiek
set sidebar_indent_string= ” “ nastaví znak pre skrátenie
#set sidebar_on_right = yes nastaví postranný panel na pravú stranu (defaultne je na ľavo)
set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%*” nastaví formát postranného panelu
#set sidebar_format = “%B%?F? [%F]?%* %?N?%N/?%S” nastaví formát postranného panelu
#set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%**%S” nastaví formát postranného panelu

Viac informácii na stránkach NeoMutt tu, tu, tu a mutt.

 

Nastavenie šifrovanej komunikácie v NeoMutt:

## Nastavenie šifrovanej komunikácie v NeoMutt

set pgp_use_gpg_agent = yes
set pgp_auto_decode = yes
set pgp_timeout = 3600
set crypt_autosign = no
set crypt_use_gpgme = yes
set crypt_replysign = yes
set crypt_replysignencrypted = yes
set crypt_replyencrypt = yes

set pgp_use_gpg_agent = yes povolí šifrovacieho agenta
set pgp_auto_decode = yes povolí automatické dešifrovanie
set pgp_timeout = 3600 nastaví čas v sekundách, po ktorom vyprší platnosť hesla
set crypt_autosign = no nastaví automatický šifrovaný podpis (jedná sa o predvolenú hodnotu)
set crypt_use_gpgme = yes povolí šifrované backendy
set crypt_replysign = yes nastaví automatický podpis odpovede na podpísané správy (nedokáže podpísať šifrované odpovede)
set crypt_replysignencrypted = yes nastaví automatický podpis odpovede na šifrované správy
set crypt_replyencrypt = yes nastaví automatické šifrovanie odpovede pre šifrované správy

 

Mailové schránky:

## Mailové schránky (je potrebné nadefinovať všetky zložky, ja tie vytvorené)

unmailboxes *
mailboxes "+[Gmail]/Dôležité" "+[Gmail]/Kôš" "+[Gmail]/Odoslané" "+[Gmail]/Rozpísané správy" "+[Gmail]/S hviezdičkou" "+[Gmail]/Spam" "+[Gmail]/Všetky správy"
mailboxes "+INBOX" "+Queue" "+Sent" "+Trash"

unmailboxes * potrebné pri prechode medzi účtami, aby sa nezobrazovali zložky z predchádzajúceho účtu
mailboxes “+[Gmail]/Dôležité” “+[Gmail]/Kôš” “+[Gmail]/Odoslané” “+[Gmail]/Rozpísané správy” “+[Gmail]/S hviezdičkou” “+[Gmail]/Spam” “+[Gmail]/Všetky správy”
mailboxes “+INBOX” “+Queue” “+Sent” “+Trash”

 

Cache:

## Cache

set header_cache = ~/.cache/mutt/my_mail/headers
set message_cachedir = ~/.cache/mutt/my_mail/bodies
set certificate_file = ~/.mutt/my_mail/certificates

set header_cache = ~/.cache/mutt/my_mail/headers nastaví umiestnenie pre hlavičku medzipamäte
set message_cachedir = ~/.cache/mutt/my_mail/bodies nastaví umiestnenie pre správu medzipamäte
set certificate_file = ~/.mutt/my_mail/certificates nastaví umiestnenie pre certifikáty medzipamäte

 

Aliasy:

## Vytvorenie podpory pre aliasy

set alias_file = "~/.mutt/aliases"
set sort_alias = alias
set reverse_alias = yes
source $alias_file

Samotný súbor vyzerá následovne:

alias lombardo1981p my_personal@mydomain.com
alias lombardo1981w my_work@mydomain.com
alias lombardo1981v my_public@mydomain.com

 

Abook, terminálový správca kontaktov:

## Abook (terminálový správca kontaktov plne kompatibilný s mutt či NeoMutt)

#set query_command = "abook --mutt-query '%s'"
#macro index,pager a "<pipe-message>abook --add-email-quiet<return>" "Pridať do adresára"
#bind editor <Tab> complete-query

 

GooBook, správca kontaktov umožňujúci vyhľadávanie v Google kontaktoch:

## GooBook (správca kontaktov umožňujúci vyhľadávanie v Google kontaktoch)

#set query_command="goobook query '%s'"
#macro index,pager a "<pipe-message>goobook add<return>" "add sender to google contacts"
#bind editor <Tab> complete-query

 

mailcap:

Ide o konfiguračný súbor, ktorý slúži na nadefinovanie automatického zobrazenia html/text či automatického otvorenia príloh.

Automatické zobrazenie pomocou lynx:

text/html; lynx -assume_charset=%{charset} -display_charset=utf-8 -dump %s; nametemplate=%s.html; copiousoutput

Automatické zobrazenie pomocou w3m:

text/html; w3m -I %{charset} -T text/html; copiousoutput;

Automatické zobrazenie pomocou elinks:

text/html; elinks -dump ; copiousoutput;

Automatické otvorenie audio súborov pomocou mpv:

audio/*; mpv %s > /dev/null

Automatické otvorenie obrázkov pomocou ristretto:

image/*; ristretto %s > /dev/null

Automatické otvorenie video súborov pomocou mpv:

video/*; mpv %s > /dev/null

Automatické otvorenie obyčajných textových súborov pomocou mousepad:

text/plain; mousepad %s > /dev/null

Autoamtické otvorenie pdf súborov pomocou epdfview:

application/pdf; epdfview %s > /dev/null
application/x-pdf; epdfview %s > /dev/null

 

Základné klávesové skratky:

Niektoré klávesové skratky sú identické, no s inou funkciou pri špecifických aktivitách! Toto je pomiešaný zoznam najčastejších z nich. Všetky sa dajú nájsť tu.

q ukončí program
z zmaže zmaže zvýraznenú správu
Alt+$ obnoví schránku
s uloží správu alebo prílohu
m napíše novú správu
r odpovie na správu
? zobrazí pomoc
a vytvorí alias
e upraví zvýraznenú správu
t pridá alebo odoberie tag (potrebné pre uloženie správy na špecifické miesto)
c zmení umiestnenie
TAB pri vytváraní novej správy zobrazí aliasy

 

 

 

Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

2 reakce na NeoMutt I. – Inštalácia a konfigurácia

 1. Pingback:NeoMutt II. – Viacero účtov »

 2. lombardo1981 říká:
  Firefox 58.0 GNU/Linux x64

  Článok som upravila. Pridala som nejaké nové parametre, plus pozmenila to, čo už bolo neaktuálne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..