Led 19

NeoMutt I. – Inštalácia a konfigurácia

NeoMutt je projekt, ktorý sa snaží naučiť starého psa novým kúskom. Má v sebe obsiahnuté veľké množstvo opráv a vylepšení pre textový e-mailový klient mutt, z ktorého vychádza.

Séria článkov bude mať štyri časti. V prvej sa budeme venovať inštalácii a nastaveniam. V druhej si povieme ako si nastaviť viac účtov, v tretej zase niečo o šifrovaní. V poslednej si vytvoríme tému.

 

 

Poznámka pre nedočkavcov: Nakoľko konfiguračný súbor v sebe obsahuje aj možnosť pre uloženie hesla na urýchlenie a uľahčenie (bez neho treba aj pri každom odosielaní správy zadať heslo pre potvrdenie). No toto predstavuje bezpečnostné riziko. Preto existuje aj možnosť použitia šifrovaného súboru s heslom. Niečo k tomu sme si už povedali v článku s názvom Šifrovanie a digitálny podpis pomocou GnuPG. Preto opäť nahrávam celkovú všeobecnú konfiguráciu v archíve aj s popisom. V ňom sa dá zistiť ako má vyzerať syntax pre načítanie špecifického hesla so súboru. Taktiež sa v nich dá zistiť ako nastaviť viac účtov. Ďalšou vecou je docielenie, aby sa systém na GnuPG heslo pýtal iba raz za celé sedenie. Odpoveď je na tejto stránke.

 

Aktualizácia ku 4.6.2017 (od neomutt 20170602-1):

Došlo ku zmenám, kvôli ktorým bolo potrebné upraviť niektoré klávesové skratky. Konkrétne sa jedná o tieto (už v upravenej forme):

macro index i '<change-folder>=INBOX<enter>'
macro index t '<change-folder>=Trash<enter>'
macro index a '<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>'
macro index e '<change-folder>=[Gmail]/Dôležité<enter>'
macro index o '<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>'
macro index r '<change-folder>=[Gmail]/Rozpísané správy<enter>'
macro index h '<change-folder>=[Gmail]/S hviezdičkou<enter>'
macro index k '<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>'
macro index p '<change-folder>=[Gmail]/Spam<enter>'

 

Dokumentácia pre NeoMutt.

Dokumentácia pre mutt.

Dokumentácia pre developerskú verziu mutt.

Bližšie informácie o mutt na Arch wiki.

 

Pomoc a manuálová stránka:

mutt -h

man mutt

 

Inštalácia programu:

sudo pacman -S neomutt

yaourt -S neomutt-git

yaourt -S urlview

yaourt -S urlscan

yaourt -S urlscan-git

sudo pacman -S lynx

yaourt -S lynx-current

sudo pacman -S elinks

yaourt -S elinks-git

sudo pacman -S w3m

sudo pacman -S abook

yaourt -S abook-git

yaourt -S goobook-git

sudo pacman -S spamassassin

neomutt je samotný terminálový e-mailový klient

urlview a urlscan sú programy, ktoré slúžia na zoskenovanie odkazov v e-maily. Postačí si nainštalovať jeden. Mne viac vyhovuje urlscan.

lynx, elinks a w3m sú textové internetové prehliadače potrebné na zobrazenie html. Stačí si vybrať jeden. Mne najviac vyhovuje lynx.

abook a goobook-git sú programy na spravovanie kontaktov, plne kompatibilné s mutt či neomutt. Prvý umožňuje vytváranie, druhý vyhľadávanie v google kontaktoch. Ich inštalácia nie je potrebná. Dá sa použiť aj alias vytvorený pre jednotlivé kontakty.

spamassassin je spam filter. Jeho inštalácia nie je potrebná.

 

Ak by mal niekto záujem o inštaláciu mutt, ten sa nachádza v oficiálnych repozitároch.

sudo pacman -S mutt

No upozorňujem, že niektoré nastavenia pre NeoMutt nie sú kompatibilné s mutt a naopak. Prípadné chyby v konfigurácii sa ukážu pri spustení programu z terminálu:

mutt

neomutt

 

Konfigurácia programu:

Existujú dve základné umiestnenia pre konfiguračný súbor:

~/.muttrc

~/.mutt/muttrc

 

Druhá varianta je lepšia. Lokalizácia obsahuje niekoľko konfiguračných súborov a zložiek:

muttrc je základný konfiguračný súbor, kde sa nastavujú základné nastavenia

mailcap umožňuje upravovať automatické zobrazovanie html či automatické otváranie príloh

aliases je konfiguračný súbor vytvárajúci aliasy pre kontakty

konfiguračné súbory pre jednotlivé kontá poskytujú nastavenia pre viaceré účty

zložky pre jednotlivé kontá

zložku themes s témou

šifrovaný súbor s heslami

 

Pri definovaní nastavenia máme dve možnosti:

set nastavenie povolí. Pri ňom máme dve možnosti, yes a no. Pokiaľ nie sú definované, je zvolené defaultné nastavenie.

unset nastavenie zakáže

mriežka (#) nastavenie či komentár zneviditeľní

 

muttrc:

## Základné nastavenia

source “gpg2 -dq $HOME/.mutt/.heslo.gpg |”

source $HOME/.mutt/my_personal

source $HOME/.mutt/themes/my-theme.mutt

set folder =”imaps://imap.gmail.com:993″

set spoolfile=+INBOX

#set trash= +Trash

#set postponed = +Drafts

#set record = +Sent

set postponed = “+[Gmail]/Rozpísané správy”

set record = “+[Gmail]/Odoslané správy”

set trash = “+[Gmail]/Kôš”

#set editor =` echo \$EDITOR`

set editor=”nano -wm”

#set editor=”gedit –new-window”

set mailcap_path=$HOME/.mutt/mailcap

auto_view text/html

set imap_check_subscribed

set sleep_time = 0

set imap_idle = yes

set mail_check = 600

set timeout = 10

set copy = no

set move = no

set delete = yes

set pager_stop = yes

set pager_context = 5

set menu_scroll = yes

set fast_reply = yes

set include = yes

set implicit_autoview = yes

set ssl_force_tls

unset collapse_unread

unset imap_passive

unset ssl_starttls

set abort_noattach=ask-yes

set attach_keyword = “\\<attach(|ed|ments?)\\>”

set attach_keyword = “\\<(príloha|prílohy|priloha|prilohy)\\>”

source “gpg2 -dq $HOME/.mutt/.heslo.gpg |” nastaví šifrovaný súbor s heslami (vždy musí byť na prvom mieste)

source $HOME/.mutt/my_personal nastaví východziu e-mailovú schránku

source $HOME/.mutt/themes/my-theme.mutt nastaví cestu pre tému

set folder =”imaps://imap.gmail.com:993″ nastaví zložku pre imap

set spoolfile=+INBOX nastaví zložku pre INBOX

#set trash= +Trash nastaví zložku pre Kôš

#set postponed = +Drafts nastaví zložku pre Rozpísané správy

#set record = +Sent nastaví zložku pre Odoslané správy

set postponed = “+[Gmail]/Rozpísané správy”

set record = “+[Gmail]/Odoslané správy”

set trash = “+[Gmail]/Kôš”

#set editor =` echo \$EDITOR` nastaví východzí editor na písanie nových správ

set editor=”nano -wm” nastaví ako východzí editor na písanie nových správ nano

#set editor=”gedit –new-window” nastaví editor na písanie nových správ na gedit

set mailcap_path=$HOME/.mutt/mailcap nastaví cestu pre konfiguračný súbor s definíciami určujúcimi predvolené programy

auto_view text/html nastaví automatické zobrazovanie textu v e-mailoch pomocou textového prehliadača

set imap_check_subscribed zmanená automaticky kontroluj schránku pre nové e-maily, no zároveň vytvára mailboxy v postrannom paneli. Ak ich nepoužívame a nechceme ich tam, tento parameter treba zakázať. Na kontrole nových e-mailov sa to neodrazí.

set sleep_time = 0 nastaví čas presunu medzi zložkami

set imap_idle = yes nastaviť, ak sa často stratí spojenie so serverom

set mail_check = 600 je čas pre automatickú kontrolu nových e-mailov v sekundách

set timeout = 10 je čas v sekundách, kedy neomutt (mutt) čaká na akciu užívateľa

set copy = no znamená nekopírovať odchádzajúcu poštu do Maildir

set move = no znamená nepremiestni prečítanú správu zo “spool” schránky do schránky

set delete = yes nastaví kontrolu, či je správa skutočne vymazaná pri ukončení spojenia, synchronizácii či prechode do iného konta

set pager_stop = yes zakáže internému pageru presunutie na ďalšiu správu v prípade, že je na poslednej

set pager_context = 5 nastaví počet riadkov pre kolečko myši

set menu_scroll = yes nastaví posúvanie ponuky o jeden riadok

set fast_reply = yes povolí vynechanie to, subject pri odpovedi na správu

set include = yes automaticky v odpovedi skopíruje predchádzajúce správy

set implicit_autoview = yes povolí automatické zobrazenie prílohy v prípade, že nemá nastavený interný prehliadač

set ssl_force_tls nastaví vyžadovanie, aby všetky spojenia so vzdialeným serverom boli šifrované

unset collapse_unread zakáže zabalenie vlákna, ktoré obsahuje iba prečítané správy

unset imap_passive umožní automatické otvorenie imap spojenia

unset ssl_starttls zakáže používanie STARTTLS bez ohľadu na schopnosti servera

set abort_noattach = ask-yes nastaví kontrolu pripojenej prílohy, ak je príloha deklarovaná ako $attach_keyword

set attach_keyword = “\\<attach(|ed|ments?)\\>”

set attach_keyword = “\\<(príloha|prílohy|priloha|prilohy)\\>”

 

## Triedenie správ a vlákien

set sort = threads

set sort_aux = date-received

set sort_browser = reverse-date

set sort = threads

Dostupné možnosti:

date triedi podľa dátumu

date-sent triedi podľa dátumu odoslania

date-received triedi podľa dátumu prijatia

from triedi podľa odosielateľa

mailbox-order netriedi

score triedi podľa skóre

size triedi podľa veľkosti

spam triedi podľa toho, či sa jedná o spam

subject triedi podľa predmetu správy

threads triedi podľa vlákien

to triedi podľa prijímateľa

 

set sort_aux = date-received

Táto voľba sa používa pri triedení podľa vlákien. Kontroluje v akom poradí sa zobrazujú. Dostupné možnosti sú ako v predchádzajúcej možnosti. Plus umožňujú pridanie last- (pre triedenie od poslendnej správy vo vládkne) a reverse- (pre obrátené triedenie). Pri použití oboch prefixoch, možnosť vyzerá následovne:

set sort_aux = reverse-last-date-received

 

set sort_browser = reverse-date

Nastavuje spôsob triedenia prehliadači súborov.

Dostupné možnosti:

alpha triedi podľa abecedy

date triedi podľa dátumu

size triedi podľa veľkosti

unsorted netriedi

 

## Formát dátumu a indexu

set date_format = “%a * %d.%m.%Y * %H:%M%P”

set index_format = “%3C %Z %D *** %-20.20L (%?l?%4l&%4c?) %s”

#set index_format=”%4C %Z %{%b %d} %-15.15L (%4l) %s”

#set alias_format = “%4n %t %-20a %r”

Viac informácii o skratkách. Alebo cez terminál:

man strftime.

 

## Postranný panel & Klávesové skratky

set sidebar_visible = yes

bind generic,alias,attach,browser,editor,index,compose,pager,pgp,postpone ‘:’ noop

bind editor <space> noop

bind index G imap-fetch-mail

bind index,pager \CP sidebar-prev

bind index,pager \CN sidebar-next

bind index,pager \CO sidebar-open

bind index,pager <C-up> sidebar-prev

bind index,pager <C-down> sidebar-next

bind index,pager <C-left> sidebar-open

bind index,pager <C-right> sidebar-open

bind attach,index,pager \CD next-page

bind attach,index,pager \CU previous-page

bind attach,index \CF first-entry

bind attach,index \CL last-entry

bind index,pager @ compose-to-sender

bind index <esc>L limit-current-thread

macro index,pager \CI ‘<change-folder>=INBOX<enter>’

macro index,pager \CT ‘<change-folder>=Trash<enter>’

macro index,pager \CA ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’

macro index,pager \CV ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’

macro index,pager \CK ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’

macro index i ‘<change-folder>=INBOX<enter>’

macro index t ‘<change-folder>=Trash<enter>’

macro index a ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’

macro index e ‘<change-folder>=[Gmail]/Dôležité<enter>’

macro index o ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’

macro index r ‘<change-folder>=[Gmail]/Rozpísané správy<enter>’

macro index h ‘<change-folder>=[Gmail]/S hviezdičkou<enter>’

macro index k ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’

macro index p ‘<change-folder>=[Gmail]/Spam<enter>’

macro index np ‘<mail>my_personal@mydomain.com<enter>’

macro index nw ‘<mail>my_work@mydomain.com<enter>’

macro index nv ‘<mail>my_public@mydomain.com<enter>’

macro index b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’

macro pager b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’

macro index c ‘<change-folder>?<change-dir><home>^K=<enter>’

macro pager \CU <pipe-entry>’urlscan'<enter> ‘Follow links with urlscan’

#macro pager \CU <pipe-entry>’urlview'<enter> ‘Follow links with urlview’

macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol><enter>” “Uložiť súbor”

macro attach S “<save-entry><bol>$HOME/Dokumenty/<eol><enter>” “Uložiť súbor”

#macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol>” “Uložiť súbor”

set sidebar_visible = yes nastaví viditeľný postranný panel

bind generic,alias,attach,browser,editor,index,compose,pager,pgp,postpone ‘:’ noop

bind editor <space> noop vytvorí podporu medzery pri zmene zložky

bind index G imap-fetch-mail nastaví manuálne prijatie nových správ v schránke

bind index,pager \CP sidebar-prev zvýraznenie predchádzajúcej zložky v paneli

bind index,pager \CN sidebar-next zvýraznenie nasledujúcej zložky v paneli

bind index,pager \CO sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli

bind index,pager <C-up> sidebar-prev zvýraznenie predchádzajúcej zložky v paneli

bind index,pager <C-down> sidebar-next zvýraznenie nasledujúcej zložky v paneli

bind index,pager <C-left> sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli

bind index,pager <C-right> sidebar-open otvorenie zvýraznenej zložky v paneli

bind attach,index,pager \CD next-page otvorenie nasledujúcej strany

bind attach,index,pager \CU previous-page otvorenie predchádzajúcej strany

bind attach,index \CF first-entry prechod na prvú položku

bind attach,index \CL last-entry prechod na poslednú položku

bind index,pager @ compose-to-sender odoslanie novej správy zvýrazneného odosielateľa

bind index <esc>L limit-current-thread limitovanie správ vo vlákne

macro index,pager \CI ‘<change-folder>=INBOX<enter>’ otvorenie INBOXu

macro index,pager \CT ‘<change-folder>=Trash<enter>’ otvorenie Koša

macro index,pager \CA ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’ otvorenie Všetkých správ

macro index,pager \CV ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’ otvorenie Odoslaných správ

macro index,pager \CK ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’ otvorenie Koša v Gmaily

macro index gi ‘<change-folder>=INBOX<enter>’ otvorenie INBOXu

macro index gt ‘<change-folder>=Trash<enter>’ otvorenie Koša

macro index ga ‘<change-folder>=[Gmail]/Všetky správy<enter>’ otvorenie Všetkých správ

macro index gd ‘<change-folder>=[Gmail]/Dôležité<enter>’ otvorenie Dôležitých správ

macro index go ‘<change-folder>=[Gmail]/Odoslané<enter>’ otvorenie Odoslaných správ

macro index gr ‘<change-folder>=[Gmail]/Rozpísané správy<enter>’ otvorenie Rozpísaných správ

macro index gh ‘<change-folder>=[Gmail]/S hviezdičkou<enter>’ otvorenie správ S hviezdičkou

macro index gk ‘<change-folder>=[Gmail]/Kôš<enter>’ otvorenie Koša v Gmaily

macro index gs ‘<change-folder>=[Gmail]/Spam<enter>’ otvorenie Spamu

macro index np ‘<mail>my_personal@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe

macro index nw ‘<mail>my_work@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe

macro index nv ‘<mail>my_public@mydomain.com<enter>’ odoslanie nového e-mailu konkrétnej osobe

macro index b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’ zakrytie alebo zobrazenie postranného panelu

macro pager b ‘<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>’ zakrytie alebo zobrazenie postranného panelu

macro index c ‘<change-folder>?<change-dir><home>^K=<enter>’ zmena umiestnenia

macro pager \CU <pipe-entry>’urlscan'<enter> ‘Follow links with urlscan’ zobrazenie odkazov v e-maily

#macro pager \CU <pipe-entry>’urlview'<enter> ‘Follow links with urlview’ zobrazenie odkazov v e-maily

macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol><enter>” “Uložiť súbor” nastaví automatické uloženie prílohy na konkrétne miesto

macro attach S “<save-entry><bol>$HOME/Dokumenty/<eol><enter>” “Uložiť súbor” nastaví automatické uloženie prílohy na konkrétne miesto

#macro attach s “<save-entry><bol>$HOME/Stiahnuté/<eol>” “Uložiť súbor” pre uloženie podpory je potrebné potvrdenie ENTERom

Vysvetlenie volieb:

<change-folder> zmení umiestnenie

<change-dir> zmení zložku

<home> je domov

<pipe-entry> naportuje správu alebo prílohu do shell príkazu

<mail> vytvorí nový e-mail

<save-entry> uloží správu alebo prílohu

<bol> prejde na začiatok riadku

<eol> prejde na koniec riadku

<enter> je jednoducho ENTER

Viac informácii sa dá nájsť na stránkach mutt v sekcii Functions.

 

## Formát postranného panelu v NeoMutt

set sidebar_short_path = yes

set sidebar_delim_chars = “/”

set sidebar_folder_indent = yes

set sidebar_indent_string= ” ”

#set sidebar_on_right = yes

set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%*”

#set sidebar_format = “%B%?F? [%F]?%* %?N?%N/?%S”

#set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%**%S”

set sidebar_short_path = yes nastaví skrátené názvy zložiek v postrannom paneli

set sidebar_delim_chars = “/” nastaví spôsob skrátenia

set sidebar_folder_indent = yes nastaví členenie skrátených zložiek

set sidebar_indent_string= ” “ nastaví znak pre skrátenie

#set sidebar_on_right = yes nastaví postranný panel na pravú stranu (defaultne je na ľavo)

set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%*” nastaví formát postranného panelu

#set sidebar_format = “%B%?F? [%F]?%* %?N?%N/?%S” nastaví formát postranného panelu

#set sidebar_format = “%B %?N?(%N)?%**%S” nastaví formát postranného panelu

Viac informácii na stránkach NeoMutt tu, tu, tu a mutt.

 

## Nastavenie šifrovanej komunikácie v NeoMutt

set pgp_use_gpg_agent = yes

set pgp_auto_decode = yes

set pgp_timeout = 3600

set crypt_autosign = no

set crypt_use_gpgme = yes

set crypt_replysign = yes

set crypt_replysignencrypted = yes

set crypt_replyencrypt = yes

set pgp_use_gpg_agent = yes povolí šifrovacieho agenta

set pgp_auto_decode = yes povolí automatické dešifrovanie

set pgp_timeout = 3600 nastaví čas v sekundách, po ktorom vyprší platnosť hesla

set crypt_autosign = no nastaví automatický šifrovaný podpis (jedná sa o predvolenú hodnotu)

set crypt_use_gpgme = yes povolí šifrované backendy

set crypt_replysign = yes nastaví automatický podpis odpovede na podpísané správy (nedokáže podpísať šifrované odpovede)

set crypt_replysignencrypted = yes nastaví automatický podpis odpovede na šifrované správy

set crypt_replyencrypt = yes nastaví automatické šifrovanie odpovede pre šifrované správy

 

## Mailové schránky (je potrebné nadefinovať všetky zložky, ja tie vytvorené)

unmailboxes *

mailboxes “+[Gmail]/Dôležité” “+[Gmail]/Kôš” “+[Gmail]/Odoslané” “+[Gmail]/Rozpísané správy” “+[Gmail]/S hviezdičkou” “+[Gmail]/Spam” “+[Gmail]/Všetky správy”

mailboxes “+INBOX” “+Queue” “+Sent” “+Trash”

unmailboxes * potrebné pri prechode medzi účtami, aby sa nezobrazovali zložky z predchádzajúceho účtu

mailboxes “+[Gmail]/Dôležité” “+[Gmail]/Kôš” “+[Gmail]/Odoslané” “+[Gmail]/Rozpísané správy” “+[Gmail]/S hviezdičkou” “+[Gmail]/Spam” “+[Gmail]/Všetky správy”

mailboxes “+INBOX” “+Queue” “+Sent” “+Trash”

 

## Cache

set header_cache = ~/.cache/mutt/my_mail/headers

set message_cachedir = ~/.cache/mutt/my_mail/bodies

set certificate_file = ~/.mutt/my_mail/certificates

set header_cache = ~/.cache/mutt/my_mail/headers nastaví umiestnenie pre hlavičku medzipamäte

set message_cachedir = ~/.cache/mutt/my_mail/bodies nastaví umiestnenie pre správu medzipamäte

set certificate_file = ~/.mutt/my_mail/certificates nastaví umiestnenie pre certifikáty medzipamäte

 

## Vytvorenie podpory pre aliasy

set alias_file = “~/.mutt/aliases”

set sort_alias = alias

set reverse_alias = yes

source $alias_file

 

## Abook (terminálový správca kontaktov plne kompatibilný s mutt či NeoMutt)

#set query_command = “abook –mutt-query ‘%s'”

#macro index,pager a “<pipe-message>abook –add-email-quiet<return>” “Pridať do adresára”

#bind editor <Tab> complete-query

 

## GooBook (správca kontaktov umožňujúci vyhľadávanie v Google kontaktoch)

#set query_command=”goobook query ‘%s'”

#macro index,pager a “<pipe-message>goobook add<return>” “add sender to google contacts”

#bind editor <Tab> complete-query

 

aliases:

Už sme si povedali, že tento súbor slúži na vytvorenie aliasov pre kontakty. Najskôr si musíme zadefinovať cestu ku súboru v základnom konfiguračnom súbore. Jedná sa o tieto riadky:

## Vytvorenie podpory pre aliasy

set alias_file = “~/.mutt/aliases”

set sort_alias = alias

set reverse_alias = yes

source $alias_file

Samotný súbor vyzerá následovne:

alias lombardo1981p my_personal@mydomain.com

alias lombardo1981w my_work@mydomain.com

alias lombardo1981v my_public@mydomain.com

 

mailcap:

Ide o konfiguračný súbor, ktorý slúži na nadefinovanie automatického zobrazenia html/text či automatického otvorenia príloh. Príklady:

text/html; lynx -assume_charset=%{charset} -display_charset=utf-8 -dump %s; nametemplate=%s.html; copiousoutput

Pre automatické zobrazenie pomocou lynx.

 

text/html; w3m -I %{charset} -T text/html; copiousoutput;

Pre automatické zobrazenie pomocou w3m.

 

text/html; elinks -dump ; copiousoutput;

Pre automatické zobrazenie pomocou elinks.

 

text/html; palemoon ‘openURL(%s)’

Pre automatické otvorenie odkazu pomocou internetového prehliadača Pale Moon. Pre zmenu preferovaného prehliadača stačí zmeniť príkaz, ktorým sa spúšťa.

 

audio/*; mpv %s > /dev/null

Pre automatické otvorenie audio súborov pomocou mpv.

 

image/*; ristretto %s > /dev/null

Pre automatické otvorenie obrázkov pomocou ristretto.

 

video/*; mpv %s > /dev/null

Pre automatické otvorenie video súborov pomocou mpv.

 

text/plain; mousepad %s > /dev/null

Pre automatické otvorenie textových súborov pomocou mousepad.

 

application/pdf; epdfview %s > /dev/null

application/x-pdf; epdfview %s > /dev/null

Pre automatické otvorenie pdf súborov pomocou epdfview.

 

Základné klávesové skratky:

Niektoré klávesové skratky sú identické, no s inou funkciou pri špecifických aktivitách! Toto je pomiešaný zoznam najčastejších z nich. Všetky sa dajú nájsť tu.

q ukončí program

z zmaže zmaže zvýraznenú správu

Alt+$ obnoví schránku

s uloží správu alebo prílohu

m napíše novú správu

r odpovie na správu

? zobrazí pomoc

a vytvorí alias

e upraví zvýraznenú správu

t pridá alebo odoberie tag (potrebné pre uloženie správy na špecifické miesto)

c zmení umiestnenie

TAB pri vytváraní novej správy zobrazí aliasy

 

 

AKTUALIZÁCIA:

Tieto úpravy sú u mňa staršieho dáta (veľmi staršieho), no keď som sa už rozhodla doplňovať svoje články, tak doplním aj tento. Budeme si potrebovať upraviť základný konfiguračný súbor muttrc:

gedit ~/.mutt/muttrc

 

Pridané parametre:

set new_mail_command="notify-send --urgency=critical 'Prišla nová správa. :)\n\n%n nových správ\n\n%u neprečítaných správ'"

unset mark_old

unset resolve

set new_mail_command=”notify-send –urgency=critical ‘Prišla nová správa. :)\n\n%n nových správ\n\n%u neprečítaných správ'” pomocou notifikačného programu (napríklad ako je dunst) zobrazí oznámenie o tom, že prišla nová správa. Toto oznámenie prichádza iba z aktívneho konta.

unset mark_old zruší označenie starej, ale neprečítanej správy. Vhodné kvôli “Všetky správy” a “Dôležité”, aby sa v týchto priečinkoch už odstránená správa nebola označená ako nová.

unset resolve zruší automatický prechod kurzoru na ďalšiu správu. Tento parameter nie je povinný. On len zabezpečí, že pri odstránení správy sa automaticky neodstráni “new flag”.

 

macro index d "<delete-message><clear-flag>N<next-undeleted>" "Prečítané a odhodené"

macro index a "<tag-pattern>~N<enter><tag-prefix><clear-flag>N<untag-pattern>.<enter>" "Označ všetky správy ako prečítané"

macro index U "<tag-pattern>~D<enter><tag-prefix><clear-flag>D<untag-pattern>.<enter>" "Odznač všetky odstránené správy"

macro index d “<delete-message><clear-flag>N<next-undeleted>” “Prečítané a odhodené” je makro, vďaka ktorému sa pri stlačení písmena d (ide o upravenú formu základného príkazu, pre používanie oboch stačí zvoliť iné písmeno, ktoré samozrejme nekoliduje s pôvodnými klávesovými skratkami) odstráni označenie, že ide o novú správu (N), správa sa označí na odstránenie (D) a automaticky sa prejde na ďalšiu správu (nie novú či neprečítanú, akúkoľvek).

macro index a “<tag-pattern>~N<enter><tag-prefix><clear-flag>N<untag-pattern>.<enter>” “Označ všetky správy ako prečítané” je makro, vďaka ktorému sa všetky nové správy označia za prečítané

macro index U “<tag-pattern>~D<enter><tag-prefix><clear-flag>D<untag-pattern>.<enter>” “Odznač všetky odstránené správy” je makro, vďaka ktorému sa zruší odstránenie všetkých stráv

1 comment

1 ping

  1. Firefox 58.0 GNU/Linux x64

    Článok som upravila. Pridala som nejaké nové parametre, plus pozmenila to, čo už bolo neaktuálne.

  1. WordPress 4.7.1

    […] « NeoMutt I. – Inštalácia a konfigurácia […]

Napsat komentář

Your email address will not be published.

%d blogerům se to líbí: