Newsboat 1 – Inštalácia a konfigurácia

Newsboat je terminálová čítačka kanálov. Ide o fork Newsbeuter, ktorý už nie je viac vyvíjaný. Ide o OpenSource projekt, ktorý má svoju základňu na GitHub. Čo-to sa o ňom dá nájsť aj na Arch Wiki.

Táto séria má plánované iba dva diely. V prvom si predstavíme ako tento program nainštalovať a nastaviť. V druhom si povieme o úprave dizajnu či vytvoreniu vlastných výstupov na záhlaví.

 

Inštalácia programu

Program sa nachádza v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S newsboat

Okrem Newsboat je vhodné nainštalovať si nejaký program, ktorý dokáže zobraziť URL odkazy z odoberania. Ide napríklad o urlview alebo urlscan. Odporúčam urlscan. Oba sa nachádzajú v AUR:

yay -S urlscan
yay -S urlview

 

Pomoc a manuálová stránka:

man newsboat
newsboat -h
newsboat --help

Pomoc pre verziu 2.12
FAQ pre verziu 2.12
Možnosti pre verziu 2.12
Operácie pre verziu 2.12
Ak sa jedná o inú verziu, odkaz na pomoc a FAQ sa dá nájsť na hlavných stránkach

 

Lokalizácia konfiguračného priečinku a jeho súbory

Konfiguračný priečinok sa nachádza v domovskom priečinku. Jedná sa o skrytý priečinok:

~/.newsboat

 

Jeho súčasťou je niekoľko súborov:

cache.db
cache.db.lock
config
history.cmdline
history.search
urls

cache.db je súbor, v ktorom sa ukladá zoznam uložených odberov v jednotlivých kanáloch. Ak odstrániť všetky položky, tento súbor stačí odstrániť. “Počítanie” sa začne odznova.
cache.db.lock je súbor, ktorý uzamyká databázu. Vytvorený je iba pri spustenom programe.
config je základný konfiguračný súbor.
history.cmdline je súbor, kde sa ukladá história príkazov zadaných v špeciálnom móde, ktorý sa dá vyvolať stlačením dvojbodky (:). Ako pomoc s dostupnými príkazmi slúži TAB. Slúži pre pokročilejších užívateľov. Zoznam pre verziu 2.12 sa dá nájsť tu. Nová história sa uloží po ukončení programu.
history.search je súbor, kde sa ukladá história vyhľadávania. Nová história sa uloží po ukončení programu.
urls je súbor s odbermi. Bez  jeho obsahu sa newsboat nespustí.

 

Základná konfigurácia programu

Pomocou nejakého testového editoru si otvoríme základný konfiguračný súbor:

gedit ~/.newsboat/config

 

Všetky možnosti sa dajú nájsť:

Pomoc pre verziu 2.12
FAQ pre verziu 2.12
Možnosti pre verziu 2.12
Operácie pre verziu 2.12
Ak sa jedná o inú verziu, odkaz na pomoc a FAQ sa dá nájsť na hlavných stránkach

 

Nastavenie programu:

##  Základné nastavenia
always-display-description yes
refresh-on-startup yes
auto-reload yes 
reload-time 180
reload-threads 3
history-limit 50
max-items 200
keep-articles-days 200
goto-first-unread yes
goto-next-feed yes
show-read-feeds yes
text-width 80
max-downloads 1
save-path "$HOME/Stiahnuté"
download-path "$HOME/Stiahnuté"
# user-agent "Liferea/1.10.19 (Linux; sk_SK.UTF8; https://lzone.de/liferea/)"
#"exec:ssh work curl http://changelog.worknet/rss.xml"

always-display-description povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) zobrazenie popisu. Predvolená hodnota je no.
refresh-on-startup povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) vyhľadanie nových článkov pri spustení. Predvolená hodnota je no.
auto-reload povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) znovunačítanie odberov pri spustení. Predvolená hodnota je no.
reload-time nastavuje čas medzi automatickým obnovením (znovunačítaním) odberov v minútach. Predvolená hodnota je 60.
reload-threads nastavuje paralelné načítanie odberov. Predvolená hodnota je 1.
history-limit nastavuje históriu zadaných príkazov v pokročilom móde. Predvolená hodnota je 100. Pre zakázanie ukladanie histórie je potrebné zvoliť hodnotu 0.
max-items nastavuje históriu odložených článkov v jednotlivých kanáloch. Predvolená hodnota je 0.
keep-articles-days nastavuje ako staré môžu byť články v jednotlivých kanáloch. Predvolená hodnota je 0.
goto-first-unread povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) prioritné zvolenie prvého neprečítaného článku. Predvolená hodnota je yes.
goto-next-feed povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) prejdenie na nasledujúci odber. Predvolená hodnota je yes.
show-read-feeds povoľuje (yes) alebo zakazuje (no) zobrazenie všetkých odoberaných kanálov bez toho, či obsahuje nový neprečítaný článok. Predvolená hodnota je yes.
text-width nastavuje maximálnu šírku terminálu (čiže dlžky čiary). Pokiaľ je nastavená predvolená hodnota 0, vždy sa berie šírka terminálu. Toto neplatí pri prezeraní zdroja či použití externého renderu na zobrazenie. Hlavičku Link (Odkaz) ani Links (Odkazy) neovplyvňuje.
max-downloads nastavuje maximálny počet paralelnych sťahovaní. Predovlená hodnota je 1.
save-path nastavuje cestu pre uložené článku.
download-path nastavuje cestu pre uložené súbory.
# user-agent nastavuje hlavičku pod akou sa rozoznáva program. Vhodné upraviť, ak sa niektoré kanály nepoznajú newsboat.
# exec alebo execurl je rozšírenie, ktoré používa iná terminálová RSS čítačka (Snownews). Ďalším takým rozšírením je filter. Skript “execurl” môže byť akýkoľvek program, ktorý sa spustí a jeho výstup je interpretovaný ako RSS. Skript “filter” s obsahom nakonfigurovanej adresy URL a jeho výstup sa interpretuje RSS.

 

##  Nastavenie predvolených programov
browser "firefox %u"
player "mpv"
external-url-viewer "urlscan"

browser nastavuje prehliadač, v ktorom sa otvárajú odkazy. Predvolený je lynx.
player nastavuje prehráva pre podcasty.
external-url-viewer nastavuje externý prehliadač dostupných odkazov. Predvolená hodnota je prázdna, pri ktorej sa odkazy zobrazujú v internom prehliadači.

 

Pridávanie a mazanie adries v urls pomocou externého editoru:

Pokiaľ v súbore urls nie je žiadny odkaz, newsboat sa nespustí!

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.newsboat/urls

A pridám doň odkazy kanálov, ktoré chceme odoberať:

https://www.archlinux.org/feeds/news/
https://arch-linux.cz/feed/
https://arch-linux.cz/comments/feed
http://forum.arch-linux.cz/index.php?PHPSESSID=v3n7m22qcom99h77pp6lj2v0a4&type=rss;action=.xml

 

Pridávanie a mazanie adries v urls pomocou interného editoru:

Adresy môžeme pridávať aj priamo cez spustený program. Slúži na to veľké E (E). Otvorí sa zadefinovaný editor. Ako predvolený sa najskôr použije editor z premennej $VISUAL. Ak nie je nastavený, berie sa $EDITOR. Ak nie je nič definované, ako záloha sa používa vi. Ak nenájde žiadnu možnosť, ditácia cez newsboat nefunguje.

Najprv si vyberieme, ktorý editor sa má použiť. Ja osobne na ten účel používam nano. To sa definuje pomocou premennej $EDITOR. Všetky dostupné premenné a rozdiel medzi $VISUAL a $EDITOR sa dajú nájsť na Arch Wiki.

Pomocou nejakého textového editoru ako správca otvoríme:

sudo gedit /etc/environment

A pridáme zvolenú premennú:

EDITOR=/usr/bin/nano -wtLOW
VISUAL=/usr/bin/vim
VISUAL=/usr/bin/emacs

Súbor uložíme. Efekt sa prejaví po reštarte.

 

Dostupné klávesové skratky:

ENTER  open           Otvoriť informačný kanál/článok
q    quit           Návrat do predchádzajúceho dialógového okna/Ukončiť
Q    hard-quit        Ukončiť program, bez potvrdenia
r    reload          Aktualizovať aktuálne vybraný informačný kanál (zdroj)
R    reload-all        Znovu načítať všetky informačné kanály
A    mark-feed-read      Označ informačný kanál ako prečítaný
C    mark-all-feeds-read   Označ všetky informačné kanály ako prečítané
J    next           Choď na nasledujúci článok
K    prev           Choď na predchádzajúci článok
n    next-unread       Choď na nasledujúci neprečítaný článok
p    prev-unread       Choď na predchádzajúci neprečítaný článok
^K   random-unread      Choď na náhodný neprečítaný článok
o    open-in-browser     Otvoriť článok v prehliadači
?    help           Otvor dialóg pomocníka
l    toggle-show-read-feeds  Prepnúť zobrazenie informačných kanálov/článkov
^T   clear-tag        Vymazať aktuálnu značku (tag)
t    set-tag         Vybrať značku (tag)
t    select-tag        Vybrať značku (tag)
/    open-search       Otvoriť dialógové okno vyhľadávania
^R   reload-urls       Znova načítať zoznam adries URL z konfigurácie
:    cmdline         Otvoriť príkazový riadok (cli)
F    set-filter        Nastav fitler
f    select-filter      Vybrať preddefinovaný filter
^F   clear-filter       Vymazať aktuálne nastavený filter
,    macro-prefix       Vyvolať makro
E    edit-urls        Upraviť vybrané URL adresy
v    view-dialogs       Zobraziť zoznam otvorených dialógov
^V   next-dialog       Prejsť na ďalší dialóg
^G   prev-dialog       Prejsť na predchádzajúci dialóg
g    sort           Zoradiť aktuálny zoznam
G    rev-sort         Zoradiť aktuálny zoznam (spätne)

 

Vytvorenie tagov, vlastného názvu kanála či skrytie kanála z hlavného okna

Vytvorenie tagov:

Máme dve možnosti ako ich vytvárať. Prvou je úprava súboru urls cez externý editor a  druhá úprava súboru urls cez interný editor. Vyvolať triedenie podľa tagov sa tá stlačením malého t (t). Na vytvorenie tagov slúžia úvodzovky hore na konci i začiatku tagu. Môžeme vytvoriť viacero tagov pre jeden kanál. Všetky ale musia mať začínajúce a ukončujúce dvojité úvodzovky. Medzi nimi musí byť medzera.

https://www.archlinux.org/feeds/news/ "Linux" "Arch Linux"
https://arch-linux.cz/feed/ "Linux CZ/SK" "Arch Linux"
https://arch-linux.cz/comments/feed "Linux CZ/SK" "Arch Linux" "Komentáre"
http://forum.arch-linux.cz/index.php?PHPSESSID=cjui2o8ftqhc4va5ndsj0ousv7&type=rss;action=.xml "Linux CZ/SK" "Arch Linux" "Fórum"

Vytvorené tagy pre Arch Linux: “Linux” “Arch Linux”
Vytvorené tagy pre Arch Linux CZ (odbery článkov): “Linux CZ/SK” “Arch Linux”
Vytvorené tagy pre Arch Linux CZ (odbery komentárov): “Linux CZ/SK” “Arch Linux” “Komentáre”
Vytvorené tagy pre Arch Linux CZ (odbery pre fórum): “Linux CZ/SK” “Arch Linux” “Fórum”

 

Vytvorenie vlastného názvu kanála:

Opäť máme dve možnosti ako ich vytvárať. Prvou je úprava súboru urls cez externý editor a  druhá úprava súboru urls cez interný editor. Slúži na to vlnovka (~) nasledovaná vlastným názvom.

https://www.linuxexpres.cz/rss/clanky "~LinuxExpres - články" "Linux CZ/SK"
https://www.linuxexpres.cz/rss/novinky "~LinuxExpres - novinky" "Linux CZ/SK"

Vytvorí dva vlastné názvy: ~LinuxExpres – články a ~LinuxExpres – novinky. Nahrádzajú pôvodné LINUXEXPRES. Taktiež je obom kanálom pridelený jeden tag s názvom Linux CZ/SK.

 

Skrytie odoberaného kanálu z hlavného listu (úvodnej obrazovky):

Opäť máme dve možnosti ako ich vytvárať. Prvou je úprava súboru urls cez externý editor a  druhá úprava súboru urls cez interný editor. Slúži na to výkričník (!) nasledovaná vlastným názvom. ak je položka ukrytá, nezobrazuje sa v ostatných pridelených tagoch. No je ľahké vytvoriť vlastný tag, ktorý tieto ukryté kanály zoskupí. Napríklad: “! Ukryté”.

https://www.root.cz/rss/clanky/ "! Ukryté"
https://www.root.cz/rss/zpravicky/ "! Ukryté"

 

 

Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..