OpenBox XVIII. – Vizuálna konfigurácia tint2 panelu

openbox_logoDruhý diel o tint2 je venovaný úpravám dľa našich predstáv. A tých predstáv môže byť naozaj požehnane. 😀

Plná dokumentácia sa nachádza tu. PDF súbor na stiahnutie.

Tu je dostupný archív s dvoma konfiguráciami. S tmavou variantou, ktorú momentálne používam) a svetlou. Tmavá verzia je napísaná v dvoch rozličných typoch konfiguračných súborov. tint2rc (dark)_original je vygenerovaný konfiguračný súbor a tint2rc (dark) je verzia vytvorená z príkladu uvedeného na stránkach vývojára. Mne osobne vyhovuje tá od vývojárov, nakoľko tak nezmenšuje ikony v systémovej oblasti ako originál.

Najskôr si povedzme ako skontrolovať vizuálne zmeny. Otvoríme si terminál a zadáme príkaz:

$ killall -SIGUSR1 tint2

 

tint2_panel

 

Popis jednotlivých možností:

Ako prvé je dobré napísať, že # zneviditeľňuje riadok (z riadku vytvorí komentár). Ak si napríklad chceme k jednotlivým pozadiam napísať komentár, ku čomu vlastne patria, tak ten riadok zakomentujeme pomocou #.

 

Súbor je rozdelený do niekoľkých sekcií:

BACKGROUND AND BORDER (Backgrounds) kde sa dá meniť vizuálny vzhľad ako je farba a priehľadnosť panelu, úloh, systémovej oblasti, hodín, batérie, hlavného panelu. Vrátane farby a priehľadnosti obrysu, hrúbka obrysu a zaoblenie. Počet vytvorených konfigurácii je ľubovoľný. Môžu sa pridávať i uberať. Poradie, ktoré sa zadáva pre deklaráciu je buď označené číslom alebo sa poradie berie automaticky.

rounded = 2
border_width = 1
background_color = #525252 30
border_color = #525252 30
background_color_hover = #525252 30
border_color_hover = #eeeeee 20
background_color_pressed = #525252 30
border_color_pressed = #525252 30

 

rounded určuje zaoblenie hrán. Udáva sa ako číselná hodnota. Čím väčšie číslo, tým väčšie zaoblenie. Hodnota 0 hrany nezaoblí.
border_width určuje hrúbku obrysu. Udáva sa ako číselná hodnota. Čím väčšie číslo, tým širší obrys. Hodnota 0 obrys zakáže.
background_color určuje farbu (#525252) a priehľadnosť (30) pozadia. Farba sa zapisuje v hexadecimálnej podobe. Priehľadnosť sa pohybuje v rozmedzí 0 až 100 a je udávaná v percentách. 0 je úplná priehľadnosť a 100 úplná nepriehľadnosť.
border_color určuje farbu a priehľadnosť obrysu.
background_color_hover určuje farbu a priehľadnosť pozadia pri nájazde myšou.
border_color_hover určuje farbu a priehľadnosť obrysu pri nájazde myšou.
background_color_pressed určuje farbu a priehľadnosť pozadia pri stlačení.
border_color_pressed určuje farbu a priehľadnosť obrysu pri stlačení.

 

PANEL (Panel) umožňuje úpravu panelu. Tu si môžeme upraviť, ktoré dostupné súčasti sa majú zobraziť, zarovnanie od okraju, pozíciu, hrúbku, tieň pre písmo, zobrazenie right-click menu či panel použiť ako dock.

tint2_margin

panel_items = LTSC
panel_monitor = all
panel_position = top center horizontal
panel_size = 99% 27
panel_margin = 0 0
panel_padding = 2 0
font_shadow = 0
panel_background_id = 1
wm_menu = 1
panel_dock = 0
panel_layer = bottom

 

panel_items určuje, aké položky sa zobrazia. V príklade sú zobrazené (LTSC): spúšťač aplikácií, panel úloh, systémová oblasť a hodiny.
L zobrazí spúšťač aplikácií (Launchers)
T zobrazí panel úloh (Taskbar)
S zobrazí systémovú oblasť (Systraybar)
B zobrazí stav batérie (Battery)
C Zobrazí hodiny (Clock)
F pridá flexibilný voľný priestor. Ak je zadefinované T, nefunguje.
E pridá ďalšie pluginy
panel_monitor určuje, na ktorom monitore sa panel má zobraziť. Buď sa určí konkrétny monitor pomocou čísla alebo all, kedy sa panel zobrazí na všetkých monitoroch.
panel_position určuje pozíciu panelu. Prvý údaj (top) určuje vertikálnu pozíciu na obraze: top ho umiestni hore, bottom dole a center uprostred. Druhý údaj (center) určuje horizontálnu pozíciu na obraze: left panel zarovná doľava, right doprava a center na stred. Tretí údaj (horizontal) určuje orientáciu: horizontal vytvorí vodorovný panel a vertical zvislý.
panel_size určuje veľkosť panelu. Prvý údaj (99%) určí dĺžku panelu, druhý jeho šírku. Dĺžka sa dá nadefinovať aj pomocou zadania pixelov.
panel_margin udáva zarovnanie panelu od okraja. Tento údaj ho posúva bližšie ku stredu obrazu. Prvý údaj je horizontálne zarovnanie, druhý vertikálne.
panel_padding určuje zarovnanie položiek na paneli. Prvý údaj je horizontálne zarovnanie, druhý vertikálne a tretí riadkovanie.
font_shadow určí, či sa zobrazí alebo nezobrazí tieň pre písmo. Ide boolean hodnotu. Čiže 1 tieň zobrazí a 0 zakáže.
panel_background_id nadefinuje, ktorá farebná konfigurácia sa použije. Ak nechceme zobraziť určiť žiadne pozadie, použije neexistujúce ID. Najjednoduchšie je použiť 0.
wm_menu je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže right-click menu na paneli.
panel_dock je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže použitie panelu ako dock.
panel_layer určuje ako sa panel správa pri prekrytí oknom. Poznáme tri hodnoty: bottom, normal a top. Bottom umiestni panel pod okno, normal a top nad oknom.

 

TASKBAR (Taskbar) upravuje tzv. pracovné plochy.

taskbar_mode = single_desktop
taskbar_name = 1
taskbar_padding = 4 2 4
taskbar_hide_inactive_tasks = 0
taskbar_hide_different_monitor = 0
taskbar_name_background_id = 0
taskbar_name_active_background_id = 3
taskbar_name_font = Nosifer 10
taskbar_name_padding = 6 3
taskbar_name_active_font_color = #eeeeee 60
taskbar_distribute_size = 1
taskbar_sort_order = none
task_align = left

 

taskbar_mode upravuje spôsob zobrazenia pracovných plôch. Poznáme single_desktop, pri ktorom sa zobrazia otvorené okná iba z aktuálnej plochy a multi_desktop, pri ktorom sa zobrazia úlohy zo všetkých plôch.
taskbar_name je boolean hodnota, ktorá buď zakazuje alebo povoľuje zobrazenie čísla plochy.
taskbar_padding určuje zarovnanie. Prvá hodnota horizontálne, druhá vertikálne.
taskbar_hide_inactive_tasks je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže zobrazenie neaktívnych úloh. Povoľuje sa skrytie.
taskbar_hide_different_monitor je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže zobrazenie úloh z iných monitorov. Povoľuje sa skrytie.
taskbar_always_show_all_desktop_tasks je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje zobrazenie všetkých úloh z každého monitoru. Povoľuje sa zobrazenie.
taskbar_name_padding určuje zarovnanie mena plochy.
taskbar_name_background_id určuje, ktoré prednastavené pozadie sa má použiť. Ak nechceme použiť žiadne, použijeme neexistujúce ID. Najlepšie 0.
taskbar_name_active_background_id určuje, ktoré prednastavené pozadie sa má použiť pri aktívnej ploche. Ak nechceme použiť žiadne, použijeme neexistujúce ID. Najlepšie 0.
taskbar_name_font určí písmo a jeho veľkosť. Prvá hodnota je názov použitého fontu, druhá jeho veľkosť.
taskbar_name_font_color určí farbu písma a jeho priehľadnosť. Prvá hodnota je farba použitého fontu, druhá priehľadnosť.
taskbar_name_active_font_color určí farbu písma a jeho priehľadnosť aktívnej plochy. Prvá hodnota je farba použitého fontu, druhá priehľadnosť.
taskbar_distribute_size určuje akým spôsobom sa distribuuje zobrazenie úloh pri aktívnom multi_desktop. Ide o boolean hodnotu.
taskbar_sort_order určuj akým spôsobom sa úlohy zoraďujú. Poznáme päť hodnôt: none je bez zoradenia, title podľa mena, center podľa druhov okien, mru podľa častosti použitia (najpoužívanejšie ako prvé) a lru podľa častosti použitia (najpoužívanejšie ako posledné).
task_align určuje zarovnanie úloh na paneli. Poznáme left naľavo, center na stred a right napravo.

 

TASKS (Task) upravuje úlohy čiže otvorené okná.

task_icon = 1
task_text = 1
task_maximum_size = 140 35
task_centered = 1
task_padding = 4 2 4
task_font = Days One 8
task_font_color = #ffffff 90
task_background_id = 4
task_icon_asb = 100 0 0
task_active_background_id = 2
task_active_font_color = #ffffff 90
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_background_id = 5
task_iconified_font_color = #ffffff 90
task_iconified_icon_asb = 100 0 0
urgent_nb_of_blink = 8

 

task_icon je boolean hodnota, ktorá poloví alebo zakáže zobrazenie ikon úloh.
task_text je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže zobrazenie názvu úloh.
task_maximum_size určí maximálnu veľkosť úlohy. Prvá hodnota určí dĺžku, druhá šírku.
task_centered je boolean hodnota, ktorá povolí alebo zakáže zarovnanie textu úlohy na stred.
task_padding určí zarovnanie úlohy. Prvá hodnota je horizontálne zarovnanie, druhá vertikálne a tretia riadkovanie.
task_font určí druh použitého písma a jeho veľkosť. Prvá hodnota písmo špecifikuje, druhá určí jeho veľkosť.
task_font_color určí farbu a priehľadnosť písma pre základnú úlohu. Prvá hodnota nastaví farbu, druhá priehľadnosť.
task_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre základnú úlohu. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
task_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony pre základnú úlohu. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.
task_active_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre aktívnu úlohu. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
task_active_font_color určí farbu a priehľadnosť písma aktívnej úlohy. Prvá hodnota nastaví farbu, druhá priehľadnosť.
task_active_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony pre aktívnu úlohu. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.
task_iconified_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre úlohu umiestnenú do listy. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
task_iconified_font_color určí farbu a priehľadnosť písma pre úlohu umiestnenú do lišty. Prvá hodnota nastaví farbu, druhá priehľadnosť.
task_iconified_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony pre úlohu umiestnenú do lišty. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.
task_urgent_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre naliehavú úlohu. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
task_urgent_font_color určí farbu a priehľadnosť písma pre naliehavú úlohu. Prvá hodnota nastaví farbu, druhá priehľadnosť.
task_urgent_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony pre naliehavú úlohu. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.
urgent_nb_of_blink nastaví počet bliknutí pre naliehavú úlohu.

 

SYSTRAYBAR (System tray) nastavuje systémovú oblasť.

systray = 1
systray_padding = 0 2 2
systray_background_id = 0
systray_sort = left2right
systray_icon_size = 0
systray_icon_asb = 100 0 0

 

systray je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje systémovú oblasť na paneli.
systray_padding nastavuje zarovnanie. Prvá hodnota je horizontálne, druhá vertikálne a tretia riadkovanie.
systray_background_id nastaví preddefinované pozadie. Ak nechceme použiť žiadne, použijeme neexistujúce ID. Najlepšia je 0.
systray_sort určuje zarovnanie. Dostupné hodnoty: ascending/descending zoradí ikony podľa abecedy, left2right zľava-doprava, right2left sprava-doľava.
systray_icon_size nastaví maximálnu veľkosť ikon v systémovej oblasti. Hodnota 0 ju nastaví automaticky. Štýl ikon je definovaný pomocou GTK témy.
systray_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony v systémovej oblasti. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.

 

LAUNCHERS (Launcher) upravuje odkazy pre spustenie programov na paneli.

launcher_padding = 0 0 2
launcher_background_id = 0
launcher_icon_size = 22
launcher_icon_asb = 100 0 0
launcher_icon_theme = Numix-Square
launcher_icon_theme_override = 0
startup_notifications = 1
launcher_tooltip = 0
launcher_item_app = ~/.local/share/applications/lxterminal.desktop

 

launcher_padding upravuje zarovnanie. Prvá hodnota je horizontálne, druhá vertikálne a tretia riadkovanie.
launcher_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre spúšťač. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
launcher_icon_size nastaví veľkosť ikon.
launcher_icon_asb nastaví saturáciu, jas a priehľadnosť ikony v spúšťači. Prvá hodnota je alfa, ktorej hodnota sa pohybuje medzi 0 až 100. Druhá je saturácia, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí medzi -100 až 100. Tretia hodnota je jas, ktorej hodnota sa pohybuje v rozmedzí -100 až 100.
launcher_icon_theme nastaví tému pre ikony.
launcher_icon_theme_override je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje prepísanie hodnoty získanej od XSETTINGS.
startup_notifications je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje notifikáciu pri načítaní programu.
launcher_tooltip je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje popisok pri nájazde myšou.
launcher_item_app sa používa pre pridanie spúšťača na panel. Používa sa .desktop súbor.

 

CLOCK (Clock) nastavuje hodiny a dátum. Viac informácii o skratkách pre formát času a dátumu sa dajú nájsť tu.

time1_format = %H:%M
time1_font = Days One 8
time2_format = %A %d %B
time2_font = Days One 6
clock_font_color = #ffffff 80
clock_padding = 1 0
clock_background_id = 0
clock_lclick_command = gsimplecal

 

time1_format nastavuje formát vrchného riadku.
time1_font nastavuje písmo a jeho veľkosť pre vrchný riadok. Prvá hodnota je štýl písma, druhá veľkosť.
time2_format nastavuje formát pre spodný riadok.
time2_font nastavuje písmo a jeho veľkosť pre spodný riadok. Prvá hodnota je štýl písma, druhá veľkosť.
clock_font_color nastavuje farbu a priehľadnosť pre písmo. Prvá hodnota nastavuje farbu, druhá alfu.
clock_padding určuje zarovnanie. Prvá hodnota je horizontálne, druhá vertikálne.
clock_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre hodiny. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
clock_lclick_command nastaví príkaz, ktorý sa spustí pri ľavom kliku.
clock_rclick_command nastaví príkaz, ktorý sa spustí pri pravom kliku.
clock_mclick_command nastaví príkaz, ktorý sa spustí pri kliku kolečkom.
clock_uwheel_command nastaví príkaz, ktorý sa spustí pri posunutí kolečkom dolu.
clock_dwheel_command nastaví príkaz, ktorý sa spustí pri posunutí kolečkom hore.
clock_tooltip nastaví zobrazený popisok pri nájazde myšou.
time1_timezone nastaví časovú zónu pre vrchný riadok v podobe :US/Hawaii. Ak nie je nadefinovaný, použije sa systémový čas. Ak sa časová zóna nachádza na inom ako obvyklom mieste, treba zadať celú cestu.
time2_timezone nastaví časovú zónu pre spodný riadok v podobe :US/Hawaii. Ak nie je nadefinovaný, použije sa systémový čas. Ak sa časová zóna nachádza na inom ako obvyklom mieste, treba zadať celú cestu.
clock_tooltip_timezone zobrazí časovú zónu pri nájazde myšou.

 

BATTERY (Battery) nastavuje zobrazovaný stav batérie.

battery = 0
battery_hide = 98
battery_low_status = 10
battery_low_cmd = notify-send “battery low”
bat1_font = sans 8
bat2_font = sans 6
battery_font_color = #ffffff 76
battery_padding = 1 0
battery_background_id = 0

 

battery je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje zobrazenie stavu batérie.
battery_hide nastavuje, odkedy sa stav batérie skrýva. Poznáme dve možnosti: never, kedy sa neskryje nikdy a číslo, ktoré udáva percentuálnu hodnotu.
battery_low_status nastavuje percentuálnu hodnotu, ktorá definuje nízky stav batérie.
battery_low_cmd nastavuje príkaz, ktorý sa vykoná pri nízkom stave batérie.
bat1_font nastaví štýl písma a jeho veľkosť. Prvá hodnota je druh, druhá veľkosť.
bat2_font nastaví štýl písma a jeho veľkosť. Prvá hodnota je druh, druhá veľkosť.
battery_font_color nastaví farbu a priehľadnosť písma. Prvá hodnota určí farbu, druhá alfu.
battery_padding nastaví zarovnanie. Prvá hodnota je horizontálne, druhá vertikálne.
battery_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre stav batérie. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.

 

TOOLTIP (Tooltip) nastavuje vyskakovací popisok pri nájazde myšou.

tooltip = 0
tooltip_padding = 2 2
tooltip_show_timeout = 0.7
tooltip_hide_timeout = 0.3
tooltip_background_id = 1
tooltip_font_color = #OOOOOO 80
tooltip_font = sans 10

 

tooltip je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje zobrazenie popisku.
tooltip_padding nastavuje zarovnanie. Prvá hodnota je horizontálne, druhá vertikálne.
tooltip_show_timeout určí čas v sekundách, za ktorý sa popisok zobrazí.
tooltip_hide_timeout určí čas v sekundách, za ktorý sa popisok skryje.
tooltip_background_id určí, ktoré preddefinované pozadie sa má použiť pre vyskakovací popisok. Ak nechceme použiť žiadne, zvolíme neexistujúce ID. Najlepšie je zvoliť 0.
tooltip_font_color nastaví farbu a priehľadnosť písma. Prvá hodnota určuje farbu, druhá alfu.
tooltip_font nastaví štýl písma a jeho veľkosť. Prvá hodnota je štýl, druhá veľkosť.

 

MOUSE ACTION ON TASK nastavuje akcie myšou, ktoré sa vykonajú pri kliknutí na úlohu.

mouse_middle = shade
mouse_right = close
mouse_scroll_up = next_task
mouse_scroll_down = prev_task

 

mouse_middle nastaví akciu kolečka.
mouse_left nastaví akciu ľavého kliku.
mouse_right nastaví akciu pravého kliku.
mouse_scroll_up nastavuje akciu pri posunutí kolečkom hore.
mouse_scroll_down nastavuje akciu pri posunutí kolečkom dole.

 

Dostupné akcie:
none je žiadna akcia
close ukončí úlohu
toggle úlohu aktivuje z lišty
iconify úlohu dá do lišty
shade úlohu zroluje
toggle_iconify úlohu buď dá do lišty alebo ju dá do popredia
maximize_restore okno úlohy buď maximalizuje alebo minimalizuje veľkosť okna
desktop_left prejde na plochu naľavo
desktop_right prejde na plochu napravo
next_task zobrazí nasledujúcu úlohu
prev_task zobrazí predchádzajúcu úlohu

 

AUTOHIDE OPTIONS nastavuje možnosti pre automatické skrývanie panelu.

autohide = 0
autohide_show_timeout = 0.0
autohide_hide_timeout = 0.0
autohide_height = 0
strut_policy = follow_size

 

autohide je boolean hodnota, ktorá povoľuje alebo zakazuje automatické skrývanie panelu.
autohide_show_timeout nastaví čas v sekundách, za ktorý sa panel zobrazí.
autohide_hide_timeout nastaví čas v sekundách, za ktorý sa panel skryje.
autohide_height nastaví veľkosť panelu pri skrytí.
strut_policy nastavuje správanie panelu a okien pri zobrazení panelu. Poznáme: follow_size, kedy majú maximalizované okná a tint2 panel spoločnú hranu. minimum, kedy sa maximalizované okná majú spoločnú hranu so skrytým panelom. none, kedy maximalizované okná využívajú celú obrazovku.

 

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

2 reakce na OpenBox XVIII. – Vizuálna konfigurácia tint2 panelu

 1. Livan říká:
  Firefox 47.0 GNU/Linux x64

  Už dlhšie ma máta otázka, ako je to so vzťahom Openbox a DE? Ja napríklad mám nainštalovaný LXQt ale na pozadí je tam Openbox. LXQt je na báze Qt knižníc a Openbox je na tom ako? Je postavený na Qt alebo GTK? A potom sa to nebije medzi sebou ak tam je nesúlad v použitých knižniciach? A čo konfigurácia, je LXQt nastaviteľná rovnakým spôsobom ako Openbox?

 2. lombardo1981 říká:
  Pale Moon 26.3.3 GNU/Linux x64

  Openbox je správca okien. A LXQt či LXDE ho využívajú. Ale Openbox sa dá využívať aj ako plnohodnotné prostredie. A nie je jediný. V podstate nie je postavený na ničom. Vzhľad dekorácie okien a menu sa upravuje v zložke openbox-3 a súbor sa volá themerc. Môže, ale nemusí byť súčasťou GTK témy. No ak si nainštaluješ program, ktorý je v GTK či Qt, tak si samozrejme nainštaluješ aj potrebné knižnice. Neviem aké a koľko programov máš, ale je dosť možné, že ich tam máš aj ty. Pretože nie všetky programy sa vydávajú v oboch grafickým rozhraniach. A nie. Väčší problém sú všeobecne KDE knižnice.
  LXQt som nikdy nepoužívala. Ale ak je podobný LXDE, tak tam určité možnosti sú.
  Napríklad Openbox sa dá nastaviť tak, aby sa na prvý pohľad podobal na LXDE. Stačí lxpanel, PCManFM ako správca plochy a odhlásenie, ktoré používa LXDE.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..