Príkazy, bez ktorých sa Archáci nezaobídu

Toto je článok pre všetkých. Musím si trochu fandiť. 😀

Ide iba o zoznam zaujímavých príkazov, ktoré sa môžu hodiť. Pripomienky sú vítané.

 

 

 

Príkazy z distribúcie Arch Linux:

Odstránenie osirelých balíčkov: 

sudo pacman -Rns $(pacman -Qtdq)

Tu ale treba dávať pozor na odstránenie aj potrebných balíčkov.

 

Zobrazenie informácií o balíčku:

pacman -Qi balíček

Zobrazenie, ktorá verzia je nainštalovaná a či je vlastne balíček nainštalovaný:

pacman -Q balíček

Zobrazenie informácií o vlastníkovi balíčku alebo knižnice:

pacman -Qo balíček
pacman -Qo knižnica

Vypísanie všetkých lokálnych balíčkov:

pacman -Qi

Vypísanie všetkých lokálnych balíčkov bez verzie:

pacman -Qqi

Vypísanie explicitne nainštalovaných balíčkov:

pacman -Qe

Vypísanie explicitne nainštalovaných balíčkov bez verzie:

pacman -Qqe

Vypísanie všetkých externých balíčkov:

pacman -Qm

Vypísanie všetkých externých balíčkov bez verzie:

pacman - Qqm

Vypísanie počtu všetkých nainštalovaných balíčkov:

pacman -Q | wc -l

Vypísanie počtu všetkých explicitne nainštalovaných balíčkov:

pacman -Qe | wc -l

Vypísanie počtu všetkých externých balíčkov:

pacman -Qm | wc -l

Vytvorenie textového súboru so všetkými explicitne nainštalovanými balíčkami bez verzie:

pacman -Qqe > pkg.list

Zobrazenie informácií o balíčku, ktorého súčasťou je napríklad aj informácia o repozitári:

pacman -Si balíček

Vyprázdnenie celej cache:

sudo pacman -Scc

Stiahnutie balíčka bez jeho inštalácie:

sudo pacman -Sw balíček

Manuálna inštalácia lokálneho balíčku:

sudo pacman -U /cesta/ku/balíčku

Zobrazenie prislúchajúcej cesty ku zložkám:

pacman -v

Zobrazenie cesty ku cache:

awk '/Cache/ {print $3}' /etc/pacman.conf

Zobrazenie závislostí balíčka:

pactree -u balíček

Zobrazenie stromovej štruktúry závislostí balíčka:

pactree -r balíček

Synchronizácia repozitárov:

sudo pacman -Sy

Vynútená synchronizácia repozitárov:

sudo pacman -Syy

Aktualizácia systému so synchronizáciou repozitárov:

sudo pacman -Syu

Aktualizácia systému s vynútenou synchronizáciou repozitárov:

sudo pacman -Syyu

Odstránenie všetkých odinštalovaných balíčkov:

sudo paccache -ruk0

Odstránenie starých balíčkov z cache, pričom sa nechajú posledné tri verzie:

sudo paccache -r

Zistenie, či sú dostupné aktualizácie a vypísanie balíčkov:

checkupdates

Zistenie počtu dostupných aktualizácií:

checkupdates 2> /dev/null | wc -l

Zobrazenie veľkosti, ktorú na disku zaberá cache:

du -h /var/cache/pacman/pkg/

 

Príkazy, ktoré sa netýkajú len distribúcie Arch Linux:

Vypísanie všetkých systémových ciest:

echo -e ${PATH//:/\\n}

Vypísanie informácií o sieťových rozhraniach (náhrada za ifconfig, ktorý bežne nie je nainštalovaný a je súčasťou net-tools):

ip link
ip addr

Obnovenie .Xresources:

xrdb ~/.Xresources

Vyčistenie terminálu (nové čisté okno):

clear

Obnova GRUBu:

sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Informácie o verzii jadra:

uname -r

Zistenie názvu distribúcie:

hostnamectl | awk 'NR==6'
hostnamectl | awk 'NR==6{print $3,$4}'

Zistenie informácií o distribúcií:

cat /etc/os-release
cat /etc/lsb-release

Zistenie názvu hostiteľa:

hostname

Zistenie podrobností o hostiteľovi:

hostnamectl

Vypísanie všetkých systemd procesov:

systemctl

Vypísanie všetkých položiek v v systemd logoch:

journalctl

Overenie stavu systemd logov:

journalctl --verify

Vytvorenie symblického odkazu:

ln -s

Vynútené vytvorenie symbolického odkazu:

ln -sf

Povolenie spustenia skriptu ako programu pre všetkých:

chmod a+x /cesta/ku/skriptu

Povolenie skriptu, aby ho spustil každý bez použitia sudo (suid root):

chmod u+s /cesta/ku/skriptu

Čítanie, zápis a spustenie pre všetkých:

chmod 777

Čítanie, zápis a spustenie pre vlastníka, čítanie a spustenie pre skupinu a ostatných:

chmod 755

Kopírovanie s premenovaním:

cp /cesta/ku/skriptu_1 /cesta/ku/skriptu_2

Premenovanie súboru alebo priečinku:

mv /cesta/ku/súboru_1 /rovnaká/cesta/ku/súboru_2

Vypísanie zoznamu čipov a kariet pripojených na základnú dosku a jeho ukecané variácie:

lspci -v
lspci -v | less
lspci -v | grep VGA
lspci -v | grep -i vga
lspci -v | grep -i --color vga
lspci -v | grep -i audio
lspci -v | grep -i wireless
lspci -v | grep -i Ethernet
lspci -nnk
lspci -nnk | grep -i vga -A3
lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use'

Vypísanie informácií o pripojených USB zariadení:

lsusb
lsusb -t
lsusb -vv -s 003

Vypísanie informácií o CPU:

lscpu

Zobrazenie informácií o moduloch jadra:

modinfo modul
modinfo snd

Vypísanie informácií popísaných v BIOSe. Program je potrebné nainštalovať:

sudo dmidecode
sudo dmidecode -t memory

Vypísanie všetkých priečinkov v DMI ID:

ls /sys/devices/virtual/dmi/id

Zistenie výrobcu stroja:

cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor

Zistenie modelu stroja:

cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_name

Zistenie výrobcu BIOSu:

cat /sys/devices/virtual/dmi/id/bios_vendor

Vypísanie informácií o procesore:

cat /proc/cpuinfo

Zistenie počtu jadier:

cat /proc/cpuinfo | grep -c '^processor'
grep -c '^processor' /proc/cpuinfo

Vypísanie informácií o pamäti:

cat /proc/meminfo

Sledovanie aktuálneho využitia procesorov:

watch grep \"cpu MHz\" /proc/cpuinfo

Zistenie využitia CPU:

mpstat 1 1 | grep -A 5 "%idle" | tail -n 1 | awk '{print 100 - $12}'
mpstat 1 1 | grep -A 5 "%idle" | tail -n 1 | awk '{print 100 - $12}' | sed 's/$/%/'

Zistenie obsadenia pamäte:

free -m | awk 'NR==2{printf "%0.0f\n",$3/$2*100}'
free -m | awk 'NR==2{printf "%0.0f\n",$3/$2*100}' | sed 's/$/%/'

Zistenie teploty CPU:

sensors coretemp-isa-0000 | grep 'Package id' | awk '{print $4}'

Zistenie aká politika využívania CPU sa používa:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor | head -1

Zistenie aká politika využívania CPU je dostupná:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_governors | head -1

Zistenie dostupnej minimálnej a maximálnej frekvencie Intel CPU:

cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/min_perf_pct
cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/max_perf_pct

Zistenie, či je povolené (0) alebo zakázané (1) turbo (Intel CPU):

cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo

Zistenie, či je dostupné a aktivované turbo. Program je potrebné doinštalovať:

cpupower frequency-info
cpupower frequency-info | sed -n '14,15 p'

Zobrazenie informácií o X:

xdpyinfo

Zistenie rozlíšenia monitora:

xdpyinfo | awk '/dimensions:/{print $2}'

Zistenie informácií o rozložení klávesnice:

setxkbmap -query

Ukecané informácie o klávesnici:

setxkbmap -print -verbose 10

Vypísanie informácií i všetkých prípojných bodoch:

df -h

Vypísanie veľkosti pre root a home partíciu:

df -h /
df -h / | grep dev | awk '{print $4}'
df -h /home
df -h /home | grep dev | awk '{print $4}'

Vypísanie počtu súborov v koši:

ls -A -U -1 "${HOME}/.local/share/Trash/files" | wc -l
ls -A -U -1 "/home/${USER}/.local/share/Trash/files" | wc -l

Vypísanie celej zapamätanej histórie zadaných príkazov:

history

“Vyhľadávanie” v uloženej histórii:

history | grep výraz

Vyhľadanie súboru:

find . | grep výraz

Vypísanie všetkých bežiacich procesov:

ps aux

“Vyhľadávanie” v bežiacich procesoch:

ps aux | grep výraz

Vypísanie priečinkov v aktuálnom priečinku do jedného riadku s automatickým využitím farby:

ls -1 --color=auto

Vypísanie priečinkov, súboroch, skrytých priečinkov aj skrytých súborov:

ls -AX

Vypísanie priečinkov, súboroch, skrytých priečinkov aj skrytých súborov s oprávneniami:

ls -AXg

Vyhľadávanie v priečinkoch, súboroch, skrytých priečinkoch aj skrytých súboroch:

ls -AX | grep -i výraz

Zistenie používaného SHELLu:

echo $SHELL

Vypísanie prípojných bodov:

lsblk

Zmena nastavení pre ALSA:

alsamixer

Zistenie súčasného stavu hlasitosti:

amixer sget Master | tail -1 | cut -d' ' -f7 | sed 's/\(\[\|\]\)//g'

Zvýšenie hlasitosti o 5%:

amixer -q set Master 5%+ unmute

Zníženie hlasitosti o 5%:

amixer -q set Master 5%- unmute

Cyklické stíšenie a obnovenia hlasitosti:

amixer -q set Master toggle

Vypísanie prihlásených užívateľov:

whoami

Vypísanie informácií o aktuálnom užívateľovi:

w

Zobrazenie dátum a času:

date

Zobrazenie dátumu vo vlastnej podobe:

date +'%a %d.%m.%Y'

Zobrazenie času vo vlastnej podobe:

date +'%H:%M'

Zobrazenie kalendáru (súčasný mesiac):

cal

Zobrazenie kalendáru (súčasný mesiac a dva nasledujúce):

cal -n3

Zobrazenie kalendáru (súčasný mesiac, jeden predchádzajúci, jeden nasledujúci):

cal -3

Zobrazenie informácií o čase, dĺžke prihlásenia, počte prihlásených užívateľoch, využitia CPU za 1, 5 a 15 minút):

uptime

Zistenie koľko trvá súčasná relácia:

uptime -p | sed -e "s/up //"

 

Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

10 reakcí na Príkazy, bez ktorých sa Archáci nezaobídu

 1. Livan říká:
  Firefox 61.0 GNU/Linux x64

  Pekný a užitočný zoznam príkazov. Ja ešte používam príkaz
  du -h /var/cache/pacman/pkg/
  na zobrazenie, koľko keška zaberá miesta.

 2. lombardo1981 říká:
  Firefox 63.0 GNU/Linux x64

  A ešte som ich tam mrte pridala. Dúfam, že som už “zozbierala” všetko zo svojich skriptov. 😀

 3. kamowski říká:
  Microsoft Edge 15.15063 Windows 10 x64 Edition

  @ Vyčistenie terminálu (nové čisté okno): clear
  radšej mám ctrl+l, kolečkom sa viem stále vrátiť k predchádzajúcim riadkom

  záloha balíčkov: sudo pacman -Qeq > pkglist.txt
  obnova balíčkov: sudo pacman -S –needed $(< pkglist.txt)
  a ešte: yaourt -S –needed $(< pkglist.txt)

  • lombardo1981 říká:
   Firefox 63.0 GNU/Linux x64

   radšej mám ctrl+l, kolečkom sa viem stále vrátiť k predchádzajúcim riadkom
   Toto je článok o príkazoch a nie o klávesových skratkách.

   záloha balíčkov: sudo pacman -Qeq > pkglist.txt
   Toto tam je.

   obnova balíčkov: sudo pacman -S –needed $(< pkglist.txt)
   Toto je záludná vec, ktorú tam moc nechcem dávať. Nielen preto, že môže dôjsť ku zmene balíčka (toto sa stalo prednedávnom u nvidia, že prehodili ovládače pre niektoré grafické karty z najnovšieho balíčka do 390). Ale aj preto, že inštaluje všetky balíčky bez rozdielu či sa jedná o oficiálny repozitár a alebo AUR. Ten pkglist by musel byť vytvorený bez externých balíčkov. Alebo, podľa Arch Wiki, použiť tento príkaz:
   sudo pacman -S $(comm -12 <(pacman -Slq | sort) <(sort pkglist.txt))

   yaourt -S –needed $(< pkglist.txt)
   Tu platí to isté, čo v predchádzajúcej odpovedi. S tým, že síce inštaluje všetko, ale pomocou yaourt.

  • lombardo1981 říká:
   Firefox 63.0 GNU/Linux x64

   A práve kvôli tej záludnosti, radšej na inštaláciu používam vlastný skript, ktorý obsahuje programy, ktoré som nainštalovala ručne.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..