Ranger, terminálový správca súborov

Dnes si niečo povieme o terminálovom správcovi súborov, ranger. Ide o OpenSource projekt, ktorý má svoju základňu na GitHub. Je napísaný v jazyku python. Okno je rozdelené do troch stĺpcov. V nich sa postupne, podľa hierarchie, automaticky zobrazuje obsah aktívnych adresárov. Pohyb je možný pomocou kláves, klikom myšou, záložkami či históriou.

Medzi funkcie patrí: viazanie kľúčov v štýle vi, záložky, výbery, značenie, karty, história príkazov, možnosť vytvárať symbolické odkazy, niekoľko terminálových režimov a zobrazenie úloh. ranger má prispôsobiteľné príkazy a klávesové skratky, vrátane skratiek pre externé skripty. Taktiež prichádza s vlastným otváračom súborov, ktorý sa volá rifle.

 

Inštalácia programu

Program sa nachádza v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S ranger
yay -S ranger-git

Inštalácia programu bez použitia pomocníka:

git clone https://aur.archlinux.org/ranger-git.git
cd ranger-git
makepkg -sri

Voliteľné závislosti:

sudo pacman -S atool
sudo pacman -S elinks
sudo pacman -S ffmpegthumbnailer
sudo pacman -S highlight
sudo pacman -S libcaca
sudo pacman -S lynx
sudo pacman -S mediainfo
sudo pacman -S odt2txt
sudo pacman -S perl-image-exiftool
sudo pacman -S poppler
sudo pacman -S python-chardet
sudo pacman -S sudo
sudo pacman -S transmission-cli
sudo pacman -S w3m

atool pre ukážky archívov
elinks pre ukážky html stránok
ffmpegthumbnailer pre ukážky video súborov
highlight pre zvýraznenie syntaxe v skriptoch a kódoch
libcaca pre ukážky ASCII-art obrázkov
lynx pre ukážky html stránok
mediainfo pre zobrazenie informácií o mediálnych súboroch
odt2txt pre OpenDocument
perl-image-exiftool pre zobrazenie informácií o mediálnych súboroch
poppler pre ukážky pdf súborov
python-chardet v prípade problémov s detekciou kódovania
sudo na používanie správcovských oprávení
transmission-cli pre zobrazenie informácií o bittorentových súboroch
w3m pre ukážku html stránok a obrázkov

 

Pomoc a manuálová stránka:

man ranger
ranger --help
ranger -h

Pomoc a manuálová stránka:

man rifle
rifle --help
rifle -h

 

Konfigurácia programu

Po prvom spustení, ranger vytvorí zložku v domovskom preičinku:

~/.config/ranger

Pre skopírovanie všetkých potrebných konfiguračných súborov v termináli zadáme:

ranger --copy-config=all

Skopírované súbory:

commands.py a commands_full.py obsahujú príkazy, ktoré sa spúšťajú pomocou dvojbodky (:)
rc.conf je základný konfiguračný súbor obsahujúci klávesové skratky a nastavenia
rifle.conf obsahuje definície na otváranie rôznych typov súborov
scope.sh je skript, pomocou ktorého sa zobrazujú ukážky

 

Vytvorenie klávesovej skratky pre odstránenie súborov a adresárov do koša:

Zvýraznené súbory sa odstránia pomocou klávesy DELETE (DEL).

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.config/ranger/rc.conf

A do sekcie Define keys for the browser pridáme tento riadok:

map <DELETE> shell -s mv %s /home/${USER}/.local/share/Trash/files/

 

Alternatívne môžeme použiť príkaz gio, ktorý je súčasťou glib2:

sudo pacman -S --needed glib2

A do sekcie Define keys for the browser pridáme tento riadok:

map <DELETE> shell -s gio trash %s

 

Alternatívne môžeme použiť program trash-cli:

sudo pacman -S trash-cli

A do sekcie Define keys for the browser pridáme tento riadok:

map <DELETE> shell -s trash-put %s

 

Vytvorenie príkazu pre vyprázdnenie koša:

Vyprázdnenie koša sa vykoná zadaním tohto textu (vrátane dvojbodky):

:empty

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.config/ranger/commands.py

A pridáme tieto riadky:

## Vyprázdnenie koša
class empty(Command):
 """:empty

Vyprázdňuje kôš.
 """

def execute(self):
 self.fm.run("rm -rf /home/${USER}/.Trash/{*,.[^.]*}")

 

Alternatívne môžeme použiť príkaz gio, ktorý je súčasťou glib2:

sudo pacman -S --needed glib2

A pridáme tieto riadky:

## Vyprázdnenie koša
class empty(Command):
 """:empty

Vyprázdňuje kôš.
 """

def execute(self):
 self.fm.run("gio trash --empty")

 

Alternatívne môžeme použiť program trash-cli:

sudo pacman -S trash-cli

A pridáme tieto riadky:

## Vyprázdnenie koša
class empty(Command):
 """:empty

Vyprázdňuje kôš.
 """

def execute(self):
 self.fm.run("trash-empty")

 

Zobrazenie obrázkov v ranger:

Terminálový správca súborov ranger obsahuje dobre známu chybu, ktorá spôsobuje, že prechodom na inú plochu, sa ukážka obrázku stratí. Táto chyba sa netýka len odľahčených terminálových emulátorov, ako by si mnohí mohli myslieť. Vyskúšala som ich niekoľko, takže prikladám zoznam fungujúcich a “nefungujúcich”.

Fungujúce terminály (ukážka obrázku pri prechode na inú plochu nevymizne):

rxvt-unicode-wcwidthcallback (s urxvt)
rxvt-unicode-pixbuf (s urxvt)
rxvt-unicode-patched (s urxvt)

Nefungujúce terminály (ukážka obrázku pri prechode na inú plochu vymizne):

termite
xterm (uxterm)
urxvt (s w3m, urxvt nepodporuje)
rxvt-unicode-wcwidthcallback (s w3m)
rxvt-unicode-pixbuf (s w3m)
rxvt-unicode-patched (s w3m)
lilyterm
xfce4-terminal (dokonca vymizne pri prechode myšou)
lxterminal (dokonca vymizne pri prechode myšou)
gnome-terminal (dokonca vymizne pri prechode myšou)
mate-terminal (dokonca vymizne pri prechode myšou)
sakura (dokonca vymizne pri prechode myšou)
terminator (dokonca vymizne pri prechode myšou)

 

Nastavenie programu na zobrazovanie náhľadu obrázku:

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.config/ranger/rc.conf

Vyhľadáme si a hodnotu zmeníme na true (povolíme zobrazovanie náhľadov):

set preview_images true

Predvolený (univerzálny) spôsob zobrazovania náhľadov je pomocou w3m:

set preview_images_method w3m

Zobrazenie náhľadu pri urxvt s pixbuf:

set preview_images_method urxvt

Metódy zobrazenia náhľadov:

set preview_images_method w3m
set preview_images_method iTerm2
set preview_images_method urxvt
set preview_images_method urxvt-full

w3m je predvolený a univerzálny spôsob
iTerm2 je spôsob pre macOS
urxvt je spôsob, ktorý sa dá použiť pri urxvt s pixbufer
urxvt-full je spôsob, ktorý sa dá použiť pri urxvt s pixbufer s tým, že náhľad sa zobrazí na celé okno (miesta s textom sú priehľadné)

 

Niektoré klávesové skratky

Všetky sa dajú nájsť v manuálovej stránke.

h, j, k, l je doľava, dole, hore alebo napravo
^D alebo J posunie do spodnej polovice
^U alebo K posunie do hornej polovice
H, L posúva v histórii späť a dopredu
gg posunie úplne hore
G posunie úplne dole
[, ] posunie hore a dole v materskom adresári
^R všetko znovunačíta
^L prekreslí obrazovku
i skontroluje zvýraznený súbor vo veľkom okne
E upraví zvýraznený súbor pomocou premennej $VISUAL alebo $EDITOR alebo "vim"
S v aktívnom adresári otvorí terminál
? otvorí manuálovú stránku
W otvorí správy s logmi
w otvorí správcu úloh ranger (procesy na pozadí spustené v ranger). dd ich zruší, J a K im zmenia priority. Môže byť spustený iba jeden proces.
^C zastaví súčasný spustený proces na pozadí (napríklad kopírovanie)
yy skopíruje zvýraznené položky
ya pridá položku do kopírovania
yr odoberie položku z kopírovania
yt prepína medzi pridaním a odobraním
dd vystrihne zvýraznenú položku
da pridá položku do strihania
dr odoberie položku do strihania
dt prepína medzi pridaním a odobraním
pp prelepí predtým skopírovanú alebo vystrihnutú položku
po prelepí predtým skopírovanú alebo vystrihnutú položku s prepísaním existujúcich súborov
pP, pO Rovnako ako pp a po, operácia je zaradená do poradia a je vykonaná po uplynutí tých predošlých
pl, pL vytvorí symbolické odkazy
phl vytvorí tvrdé odkazy ku kopírovaným súborom
pht zduplikuje strom podadresára z kopírovaného adresára a potom vytvoriť tvrdý odkaz pre každý obsiahnutý súbor do nového stromu adresárov
m X vytvorí záložku s názvom X
`X posunie záložku s názvom X
n nájde ďalší súbor
N nájde nasledujúci súbor
oX zmení spôsob triedenia
zX zmení nastavenia
u? je univerzálna klávesa na vrátenie zmien
uq obnoví zatvorené karty
ut obnoví odstránené tagy
ud vyčistí schránku
uV opustí sa opačný vizuálny režim (spustený pomocou V)
uv zruší výber
f je rýchla navigácia zadaním časti názvu súboru.
Space označí súbor
v prepína stav značiek všetkých súborov
V spustí vizuálny režim, ktorý vyberie všetky súbory medzi východiskovým bodom a kurzorom, kým sa akcia nezruší pomocou ESC
/ vyhľadá súbory v aktívnom adresári
: otvorí konzolu
! otvoroví konzolu so shell
@ otvorí konzolu so "shell% s" (kurzor je pred "% s)
r otvorí konzolu s "open with"
cd otvorí konzolu s "cd"
Alt-N otvorí kartu. N musí byť v rozsahu 0 až 9. Ak neexistuje, karta sa vytvorí.
gn, ^N vytvorí novú kartu
gt, gT prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kartu. Môže tiež použiť TAB a SHIFT + TAB.
gc, ^W zatvorí aktuálnu kartu. Posledná karta týmto spôsobom nedá zatvoriť.
M umožňuje rýchlu zmenu riadkového režimu všetkých súborov aktuálneho adresára. Na trvalú zmenu slúži "default_linemode" v rc.conf.

 

Zmena vzhľadu

Základné farebné schémy:

Ranger prichádza so štyrmi základnými farebnými schémami: default, jungle, snow a solarized.

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.config/ranger/rc.conf

Vyhľadáme si (zvolíme si jednu z možností):

set colorscheme default
set colorscheme jungle
set colorscheme snow
set colorscheme solarized

 

Vlastné alebo stiahnuté farebné schémy:

Potrebujeme si vytvoriť jednu zložku s názvom colorschemes. Buď klikaním alebo cez terminál:

mkdir ~/.config/ranger/colorschemes

Z nej sa automaticky načítajú dostatočné témy. Samozrejme ju musíme zadefinovať v konfiguračnom súbore:

set colorscheme MENO
set colorscheme my-theme

Meno témy (my-theme.py) musí korešpondovať s deklaráciou témy (my-theme).

 

Základná (default) farebná téma:

Upravená vlastná téma:

 

Vytvorenie obrysu:

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme:

gedit ~/.config/ranger/rc.conf

A vyhľadáme si:

set draw_borders false

A zmeníme na:

set draw_borders true

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..