Termite, terminál pre klávesnicu

Dnešný článok sa bude venovať alternatívnemu terminálu, ktorý sa orientuje na prácu s klávesnicou pomocou klávesových skratiek. Je postavený na VTE a má podporu pre prácu s dlaždicovými správcami okien (tilling a tabbing). Veľmi vhodný na používanie práve s dlaždicovými správcami okien ako je i3. Volá sa termite. Ide o OpenSource projekt, ktorý má svoju základňu na GitHub. Čo-to sa o ňom dá dozvedieť aj na Arch Wiki.

 

Inštalácia programu

Program sa nachádza v oficiálnych repozitároch:

sudo pacman -S termite
yay -S termite-git
yay -S termite-bepo
yay -S termite-nocsd
yay -S termite-ranger-fix-git

termite je základný balíček
termite-git je git verzia
termite-bepo je verzia optimalizovaná pre BÉPO (francúzske rozloženie klávesnice)
termite-nocsd je verzia bez GTK+ dekorácií okien vhodná pre užívateľov wayland+sway
termite-ranger-fix-git je verzia, ktorá by mala opravovať “vymazávanie” vyobrazeného obrázku v terminálovom správcovi súborov ranger za použitia w3m (w3mimgdisplay), avšak neopravuje nič

 

Pomoc a manuálová stránka:

man termite
termite -h
termite --help

 

Tento krok nie je povinný, no vysoko odporúčaný. Termite síce podporuje 256 farebnú schému, ale vďaka tomuto exportu sa exportujú aj iné možnosti (napríklad postranný panel v neomutt vysvetlený nižšie). Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme konfiguračný súbor pre shell (napríklad bashrc pre bash, zshrc pre zsh):

gedit ~/.zshrc
gedit ~/.bashrc

A pridáme doň tento riadok (slúži na export 256 farebnej schémy):

export TERM=xterm-256color

 

Konfigurácia programu

Najskôr si skopírujeme konfiguračný súbor. Môžeme to urobiť klikaním alebo cez terminál:

cp /etc/xdg/termite/config ~/.config/termite/config

Pomocou nejakého textového editoru si ho otvoríme na úpravu:

gedit ~/.config/termite/config

 

Možnosti nastavení a ich význam:

[options]
allow_bold = true
audible_bell = false
clickable_url = true
dynamic_title = true
font = Source Code Pro for Powerline Regular 10
fullscreen = true
geometry = 640x480
icon_name = terminal
mouse_autohide = false
scroll_on_output = false
scroll_on_keystroke = true
scrollback_lines = 10000
search_wrap = true
urgent_on_bell = true
hyperlinks = false
browser = xdg-open
cursor_blink = off
cursor_shape = block
filter_unmatched_urls = true
modify_other_keys = false
size_hints = false
scrollbar = off

allow_bold povolí (true) alebo zakáže (false) tučné písmo. Predvolená hodnota je true.
audible_bell povolí (true) alebo zakáže (false) pípanie. Predvolená hodnota je false.
clickable_url povolí (true) alebo zakáže (false) klikacie url odkazy. Predvolená hodnota je true.
dynamic_title povolí (true) alebo zakáže (false) dynamický názov titulku. Predvolená hodnota je true.
font určí písmo a jeho veľkosť
fullscreen povolí (true) alebo zakáže (false) celo-obrazové zobrazenie. Predvolená hodnota je true.
geometry určí veľkosť okna terminálu
icon_name určí ikonu terminálu
mouse_autohide povolí (true) alebo zakáže (false) skrývanie kurzoru myši. Predvolená hodnota je false.
scroll_on_output povolí (true) alebo zakáže (false) skrolovanie pri zadávaní príkazu. Predvolená hodnota je false.
scroll_on_keystroke povolí (true) alebo zakáže (false) automatické posunutie na spodok terminálu pri zadávaní príkazu. Predvolená hodnota je true.
scrollback_lines určí, koľko riadkov sa má zoskrolovať. Predvolená hodnota je 10000. Pre zakázanie sa zvolí hodnota 0. Pre nekonečné skrolovanie sa zvolí negatívna hodnota ako je napríklad -1.
search_wrap povolí (true) alebo zakáže (false) zalomenie vyhľdávania. Predvolená hodnota je true.
urgent_on_bell povolí (true) alebo zakáže (false) urgentné pípanie. Predvolená hodnota je true.
hyperlinks povolí (true) alebo zakáže (false) prepojenia. Predvolená hodnota je false.
browser určí, akým prehliadačom sa otvorí url odkaz. Rozoznávanie xdg-open a konkrétny prehliadač. Predvolená hodnota (a zároveň záloha pri neurčení) je xdg-open.
cursor_blink určí, či má kurzor blikať. Rozoznávame on (povolenie), off (zakázanie) a system (berú sa systémové nastavenia). Predvolená hodnota je system.
cursor_shape určí vzhľad kurzoru. Rozoznávame block (kurzov v podobe bloku), underline (kurzor v podobe podčiarknutia) a ibeam (kurzor v podobe zvislej čiary známej aj ako pipe či rúra). Predvolená hodnota je block.
filter_unmatched_urls povolí (true) alebo zakáže (false) skrytie neplatných url odkazov. Predvolená hodnota je true.
modify_other_keys povolí (true) alebo zakáže (false) únikové sekvencie pre extra klávesové skratky. Predvolená hodnota je false.
size_hints povolí (true) alebo zakáže (false) nastavenie veľkosti okna pre hints. Predvolená hodnota je false.
scrollbar určí, či a kde sa má zobraziť posuvník. Rozoznávame off (zakázanie), left (naľavo) a right (napravo). Predvolená hodnota je off.

 

[hints]
font = Monospace 12
foreground = #dcdccc
background = #3f3f3f
active_foreground = #e68080
active_background = #3f3f3f
padding = 2
border = #3f3f3f
border_width = 0.5
roundness = 2.0

font určí písmo
foreground určí farbu písma (popredia)
background určí farbu pozadia
active_foreground určí farbu písma (popredia) aktívneho okna
active_background určí farbu pozadia aktívneho okna
padding určí rozostup
border určí farbu obrysu
border_width určí šírku obrysu
roundness určí veľkosť zaoblenia hrán

 

Voľba písma:

Písmo sa definuje v tejto podobe:

font = <názov_písma> <veľkosť písma>
font = <font_name> <font_size>
font = Source Code Pro for Powerline Regular 10

Zistenie, aké druhy písma sú v systéme dostupné pomocou terminálu:

fc-list

 

Voľba farieb:

[colors]
background = #303D44
foreground = #ffffff
foreground_bold = #ffffff
cursor = #ffffff
cursor_foreground = #ffffff
highlight = #263036

background určí farbu pozadia
foreground určí farbu písma (popredia)
foreground_bold určí farbu tučného písma
cursor určí farbu kurzoru. Ak nie je definovaná, berie sa farba písma.
cursor_foreground urči farbu pri prekrytí textu. Ak nie je určená, berie sa farba pozadia.
highlight určí farbu zvýraznenia. Ak nie je určená, prevráti sa farba pozadia a písma.

 

Priehľadnosť:

Priehľadnosť sa určuje v RGBA podobe:

background = rgba(červená, zelená, modrá, priehľadnosť)
background = rgba(red, green, blue, alpha)
background = rgba(63, 63, 63, 0.8)

 

Definovanie farieb od 0 po 254:

color0 = #3f3f3f
color1 = #705050
color2 = #60b48a
color3 = #dfaf8f
color4 = #506070
color5 = #dc8cc3
color6 = #8cd0d3
color7 = #dcdccc
color8 = #709080
color9 = #dca3a3
color10 = #c3bf9f
color11 = #f0dfaf
color12 = #94bff3
color13 = #ec93d3
color14 = #93e0e3
color15 = #ffffff

 

Nastavenie adresára pre bežiace procesy v termináli:

Chybová hláška, ktorá sa pri absencii objavuje:

No directory URI set directly after opening termite

Úprava pre zsh:

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme .zshrc:

gedit ~/.zshrc

A pridáme túto sekvenciu:

if [[ $TERM == xterm-termite ]]; then
 . /etc/profile.d/vte.sh
 __vte_osc7
fi

Úprava pre bash:

Pomocou nejakého textového editoru si otvoríme .zshrc:

gedit ~/.zshrc

A pridáme túto sekvenciu:

if [[ $TERM == xterm-termite ]]; then
 . /etc/profile.d/vte.sh
 __vte_prompt_command
fi

 

Chyba v načítaní dodatočného parametra v témach

V mojom prípade som zaznamenala iba chybné načítanie parametra dim, ktorý text stmavuje. Chyba sa vyskytuje pri spustení programu pomocou klávesových skratiek. Máme dve možnosti. Priamu zmenu (napríklad v konfiguračnom či .desktop súbore) alebo pomocou skriptu.

Parameter, ktorý túto chybu opravuje:

env TERM=xterm-256color

Pridáva sa pred príkaz na spustenie programu do exec (spustenia príkazu). Ten má dve formy:

--exec="env TERM=xterm-256color PROGRAM"
-e "env TERM=xterm-256color PROGRAM"
--exec="env TERM=xterm-256color mocp"
-e "env TERM=xterm-256color mocp"

Výsledný príkaz aj s príkladom:

termite --exec="env TERM=xterm-256color mocp"
termite -e "env TERM=xterm-256color mocp"

Výsledný príkaz v podobe skriptu:

#!/usr/bin/bash

termite --exec="env TERM=xterm-256color mocp"
#!/usr/bin/bash

termite -e "env TERM=xterm-256color mocp"

 

Chyba pri prechádzaní v postrannom paneli v neomutt

Táto chyba sa  zaznamenáva pri spustení programu priamo v termináli alebo pomocou klávesovej skratky. Na vytvorenie skratky či spúšťača máme dve možnosti. Priamu zmenu alebo pomocou skriptu.

Jedná sa chybovú hlášku, ktorá sa zobrazuje pri stlačení Ctrl+šípka:

Klávesa nie je viazaná. Stlačte '?' pre nápovedu.

Klávesové skratky v neomutt, ktoré slúžia na prechod medzi položkami v postrannom paneli:

bind index,pager <C-up>   sidebar-prev
bind index,pager <C-down>  sidebar-next
bind index,pager <C-left>  sidebar-open
bind index,pager <C-right> sidebar-open

Parameter, ktorý túto chybu opravuje:

env TERM=xterm-256color

Pridáva sa pred príkaz na spustenie programu do exec (spustenia príkazu). Ten má dve formy:

--exec="env TERM=xterm-256color PROGRAM"
-e "env TERM=xterm-256color PROGRAM"
--exec="env TERM=xterm-256color neomutt"
-e "env TERM=xterm-256color neomutt"

Výsledný príkaz aj s príkladom:

termite --exec="env TERM=xterm-256color neomutt"
termite -e "env TERM=xterm-256color neomutt"

Výsledný príkaz v podobe skriptu:

#!/usr/bin/bash

termite --exec="env TERM=xterm-256color mocp"
#!/usr/bin/bash

termite -e "env TERM=xterm-256color mocp"

 

Klávesové skratky

Vkladanie (Insert mode):

ctrl-shift-x   aktivuje url hints mód
ctrl-shift-r   znovunačíta konfiguračný súbor pri otvorenom okne terminálu
ctrl-shift-c   skopíruje do schránky
ctrl-shift-v   vypíše zo schránky
ctrl-shift-u   unicode vstup (štandardné GTK chovanie)
ctrl-shift-e   emoji (štandardné GTK chovanie)
ctrl-tab start  dokončenie posunu
ctrl-shift-space spustenie režimu výberu
ctrl-shift-t   otvorí terminál v súčasnom umiestnení
ctrl-shift-up   skrolovanie hore
ctrl-shift-down  skrolovanie dole
shift-pageup   stránkovanie hore
shift-pagedown  stránkovanie dole
ctrl-shift-l   resetuje a vyčistí terminál
ctrl-+      zväčšenie písma
ctrl--      zmenšenie písma
ctrl-=      resetovanie veľkosti písma na predvolenú hodnotu

 

Vyberanie (Selection mode):

Spustenie vyberania (Selection mode):

ctrl-shift-space

Návrat do vkladania (Insert mode):

q
escape
ctrl-[
q alebo escape alebo ctrl-[  vstup do vkladacieho módu
x  aktivuje url hints mód
v  aktivuje vizuálny mód
V  aktivuje vizuálny riadkový mód
e  prejdenie na koniec riadku
E  prejdenie na koniec slova
H  prejdenie do hornej časti obrazovky
M  prejdenie do strednej časti obrazovky
L  prejdenie do spodnej časti obrazovky
g  skok na začiatok prvého riadku
G  skok na začiatok posledného riadku
y  skopírovanie do schránky
/  vyhľadávanie
?  obrátené vyhľadávanie
u  url vyhľadávanie
U  obrátené url vyhľadávanie
o  otvorí vybraný url odkaz
n  ďalšia položka vo vyhľadávaní
N  predchádzajúca vo vyhľadávaní
^  začiatok riadku, čiže prvý neprázdny znak (beginning-of-line)
$ alebo end  koniec riadku (end-of-line)
0 alebo home presunie kurzor na prvý stĺpec v riadku
w alebo shift-right predchádzajúci riadok
b alebo shift-left  nasledujúci riadok
W alebo ctrl-right  predchádzajúce slovo
B alebo ctrl-left  nasledujúce slovo
Return  otvorí aktuálny výber ako adresu URL a vstúpi do režimu vkladania
ctrl-v  aktivuje zvýraznenie podľa počiatočnej polohy kurzora
ctrl-u  presunie kurzor na hornú polovicu obrazovky
ctrl-d  presunie kurzor na dolnú polovicu obrazovky
ctrl-b  presuňte kurzor na hornú celú obrazovku
ctrl-f  presuňte kurzor na dolnú celú obrazovku
hjkl alebo arrow keys   posúva kurzor vľavo/dole/hore/vpravo

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: lombardo1981

Ja som proste ja. Baba zamilovaná do Archu, kyberpunku, metalu, spevu a Slovenských čuvačov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..